Výsledky výběrového řízení Grantový program AVKV 2011

Grantová komise Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) vyhodnotila na svém srpnovém zasedání podané žádosti o Grant AVKV 2011.

Účelem vyhlášeného grantu je podpora konkrétních aktivit zaměřených na prokazatelné snížení podvýživy u hospitalizovaných pacientů v ČR s cílem zvýšit celkovou efektivitu léčby, zkrátit dobu hospitalizace a omezit výskyt zdravotních komplikací s podvýživou spojených.

Vítězným projektem, který získá finanční podporu ve výši 305 tis. Kč (105 tis. Kč a produkty v celkové částce 200 tis.Kč), je projekt s názvem:

Význam individualizované nutriční péče v onkologické ambulanci,

podaný Pracovní skupinou nutriční péče v onkologii České Onkologické Společnosti (PSNPO),  
zpracovaný MUDr.Petrou Holečkovou a MUDr.Petrem Benešem.

Po dlouhé diskusi se členové asociace přiklonili k tomuto projektu, který sice zcela nenaplnil zadání (zaměření na hospitalizované pacienty), avšak naplňuje cíl zvýšení celkové efektivity léčby a zkrácení doby hospitalizace i omezení výskytu komplikací s podvýživou spojených.

Nové metody léčby, jak uvádí i sami žadatelé, umožňují ambulantní péči u pacientů, kteří dříve byli hospitalizováni a přispívají tak k lepším léčebným výsledkům. Inspirace recentně provedenou a publikovanou studií v renomovaném zdroji vede dle názoru členů vedení AVKV k reálnosti projektu co do jeho provedení i výsledku.

Finanční prostředky letošního Grantu AVKV, které nebyly vyčerpány, se přesouvají do příštího roku.

AVKV  současně děkuje všem autorům, kteří v letošním ročníku Grantového programu AVKV nezvítězili, ale z podaných návrhů je zřejmé, že se problematikou podvýživy  nemocných pacientů velmi aktivně zabývají a snaží se současně přispět ke zlepšení současného stavu.  Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice.