Zápis z 8. Setkání rozšířené Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 19. ledna 2012 v Praze
Účastníci: členové PSNPO

Členové PSNPO: MUDr. Petr Beneš Nemocnice na Homolce, Praha, MUDr. Petra Holečková Ústav radiační onkologie, nemocnice Na Bulovce, Praha, Lenka Krčmová MOÚ Brno, MUDr. Viktor Maňásek, KOC Nový Jičín, MUDr. Gabriela Pazdrová Onkologická klinika VFN Praha, MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D. MOÚ Brno, Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. Hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice

Účastníci a členové externí pracovní skupiny: MUDr. Věra Benešová, KOC Jihlava, MUDr. Vlastimila Čmejlová, KOC FN Motol Praha, MUDr. Zuzana Donátová, KOC FTN Praha,  MUDr. Jana Dreslerová, KOC FN Plzeň, MUDr. Marek Sochor, KOC KN Liberec, MUDr. Šárka Lukešová, nemocnice Náchod,  MUDr. Denisa Musilová a MUDr. Eva Čmuchařová, KOC FN Ústí nad Labem, MUDr.Taťána Šturmová, KOC nemocnice České Budějovice, doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., KOC FN HK

Program:

 1. Úvod a Činnost PSNPO v roce 2011

  Dr. Maňásek přednesl souhrn cílů, aktivit a výsledků PSNPO v roce 2011.

 2. Nutriční péče v FNB

  Dr. Holečková seznámila účastníky s vývojem a současným stavem nutriční péče o  onkologické pacienty ve FN.
  • V roce 2011 byla pro lůžkovou část i pro potřeby ambulantní péče získána nutriční terapeutka.
  • Elektivní zavedení PEG u pacientů s ca v oblasti hlavy a krku se již indikuje rutinně.
  • V NNB jsou 2 onkologové s licencí F016
  • Ve spolupráci s nemocnicí na Homolce získán grant AVKV zaměřený na zlepšení nutriční péče u ambulantních pacientů, kde je ve srovnání s lůžkovou částí řešení nutrice pacientů neuspokojivé.
  • Dr. Holečková přednesla 2 kazuistiky úspěšné aplikace PEG u pacientů s ca jícnu.
 3. Nutriční péče v KOC Nový Jičín

  Dr. Maňásek shrnul vývoj nutriční péči na svém pracovišti za poslední 3 roky:
  • Zlepšila se dostupnost lékaře nutricionisty, který je pro KOC k dispozici denně
  • Získán úvazek  nutriční terapeutky – pro hospitalizované i ambulantní pacienty denně
  • Zavedl se ambulantní i hospitalizační screeningový dotazník nutričního rizika
  • Možnost okamžité nutriční intervence, i za hospitalizace
  • V KOC lékař onkolog, který dokončuje licenci F016
 4. Výsledky celonárodního screeningu NutriAction a nutriční screening v MOÚ

  Dr. Šachlová seznámila účastníky s výsledky NutriAction a se vývojem nutriční péče v MOÚ
  • 58,1% vyšetřených onkologických pacientů je v nutričním riziku (z 4606 pacientů celkem)
  • 20,2% pacientů je ve středním až extrémní nutričním riziku
  • Pouze 9,1% pacientů je doporučena specializovaná nutriční péče
  • V MOÚ lékař nutricionista dostupný na denní bázi
  • Nutriční terapeutky omezeně k dispozici i pro ambulantní pacienty
  • Nutriční screening na lůžku rutinně, v ambulancích nově zaveden v elektronické formě
  • Edukace pacientů – k dispozici informační centrum s množstvím tištěných materiálů
  • 3 lékaři neonkologové a 1 onkolog s F016 (pouze 2 ordinují pro ambulantní pacienty)
 5. Edukace pacientů

  Doc. Tomíška přednesl sdělení o vědecky podložené prospěšnosti dietní rady a sippingu u onkologických pacientů a seznámil účastníky s připravovanými edukačními materiály PSNPO pro pacienty
  • Nutriční doporučení – materiál, který přímo navazuje na výsledky dotazníku nutričního rizika a poskytuje pacientovi základní doporučení vzhledem k aktuálnímu nutričnímu stavu
  • Výživná diety pro onkologické pacienty – obsahuje podrobné informace o možnostech fortifikace běžné stravy pro pacienty v různých fázích onkologické léčby
  • Tekutá enterální výživa k popíjení – informace pro pacienty o výhodách, zásadách správného užívání a o dostupných řadách  sippingu
  • Komentáře k materiálům budou zaslány do konce měsíce dr. Maňáskovi a finální verze materiálů bude po té rozeslána k dispozici všem a publikována na odborném i pacientském linkosu
 6. Diskuse – nutriční péče na pracovištích účastníků

  Dr. Beneš moderoval diskusi účastníků o stavu a vývoji nutriční péče na jednotlivých pracovištích.
  Závěry:
  • Zajištění nutriční péče je nezbytné pro akreditaci KOC
  • Většina účastníků se shodla, že v roce 2011 došlo k pozitivnímu posunu vnímání důležitosti nutriční péče na vlastních pracovištích
  • Kromě 1 KOC se všechna pracoviště zúčastnila screeningového týdne NutriAction, ale pouze na některých pracovištích se v ambulantním screeningu pokračuje
  • Všechna pracoviště spolupracují s nutriční ambulancí, intenzita spolupráce je však suboptimální. V některých případech jsou dlouhé objednací doby.
  • Na některých pracovištích došlo k většímu zapojení nutričních terapeutů, ale převážně pro lůžka, minimálně pro ambulance
  • Obecně je nutriční péče lépe zajištěna u hospitalizovaných pacientů
  • Na většině pracoviště je onkolog ve výcviku pro licenci F016

  Zápis ve formátu pdf ke stažení.

  Setkání bylo podpořeno edukačním grantem