Systematický přehled role rybího tuku pro léčbu kachexie u pokročilého nádorového onemocnění: Projekt guidelinů pro kachexii EPCRC (Evropské výzkumné spolupráce v paliativní péči)

Studie s komentářem PSNPO

Ries A, Trottenberg P, Elsner F et al.: A systematic review on the role of fis oil for the treatment of kachexie in advanced cancer: An EPCRC kachexie guidelines project. Palliative Medicine 26(4) 294-304

Východiska:

EPCRC vyvíjí klinické guideline pro kachexii u nemocných s pokročilým nádorem. Jako součást tohoto procesu byl proveden systematický přehled užití rybího tuku / omega-3 mastných kyselin (n-3-FA) / eikosapentaenové kyseliny (EPA) u pacientů s pokročilým nádorem a nádorovou kachexií.

Metody:

Systematický literární průzkum v Medlinu zaměřený na užití rybího tuku / n-3-FA / EPA nalezl 244 prací, přičemž 38 z nich zahrnul do výsledného hodnocení. Některé menší studie, často nerandomizované a bez kontrolní skupiny, hlásily dobrý efekt n-3-FA u pacientů s pokročilým nádorem a nádorovou kachexií. Výsledky větších randomizovaných kontrolovaných studií nepodporují tyto pozitivní výsledky, protože většinou neprokázaly významný efekt.

Výsledky:

Nežádoucí účinky jako břišní dyskomfort, rybí říhání, rybí pachuť, nauzea a průjem byly hlášeny jen zřídka. Nebyly dokumentovány žádné vážné nežádoucí účinky, ale jakékoli nežádoucí účinky měly dopad na kvalitu života. Tím byla často omezeno zvyšování dávky nebo přímo vedlo k ukončení podávání n-3-FA.

Závěry:

Není dostatek důkazů k podpoře čistého přínosu n-3-FA u pacientů s  nádorovou kachexií u pokročilého nádoru. Na druhou stranu, nežádoucí účinky byly zřídkavé, vážné nežádoucí účinky žádné. Výsledky z tohoto průzkumu vedly k lehce negativnímu GRADE doporučení.

Stanovisko PSNPO:

Uvedený závěr platí pro pokročilé nádorové onemocnění, nelze je generalizovat na všechny pacienty s nádorovou kachexií.
Sipping je primárně určen k zajištění dostatečného příjmu živin, což má přednost před metabolickou manipulací pomocí n-3-FA. Pokud je ale v konkrétním případě ověřena dobrá tolerance n-3-FA přípravku a je ekonomicky dostupný, pak může pacient očekávat nejméně stejný zisk z jeho užívání ve srovnání s běžným přípravkem.