Zápis z Fóra onkologů konaného dne 16. 11. 2018 ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne  16. listopadu 2018 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

Úvod

  • Úvod, přivítání účastníků – předsedkyně společnosti
  • Přítomné přivítal a pozdravil ředitel nemocnice FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Organizace onkologické péče v ČR, realita, perspektivy a výzvy – J. Prausová

Předsedkyně společnosti ve své prezentaci zdůraznila nutnost realizace nové koncepce péče o onkologicky nemocné. Systém národních, komplexních onkologických center, především důraz na vznik a napojení regionálních onkologických skupin, jejich místo v síti onkologické péče. Dále upozornila na změny, které se týkají systému úhrady nákladné terapie v ČR, které budou zakotveny v novém zákonu, jehož působnost bude od roku 2020. Stěžejní roli zde bude hrát názor odborné společnosti pro příslušné diagnózy, odborná společnost se stane součástí procesu schválení úhrady nákladné terapie. Pro přechodné období bude upraven proces schválení §16, kde dominantním bude názor komise složené z lékařů příslušné odbornosti. Dále předsedkyně seznámila přítomné se zapojením praktických lékařů do dispenzární péče o onkologické pacienty. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

Spolupráce s praktickými lékaři – K. Petráková

Paní primářka představila konkrétní podobu nově budovaného systému dispenzární péče o onkologické pacienty, který je zakotven ve speciální publikaci, kterou mají k dispozici onkologové i praktičtí lékaři. Základním principem předání pacienta z péče onkologa do rukou praktického lékaře je dohoda s pacientem a dobrovolnost. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

Pohled praktických lékařů na spolupráci – S. Býma, P. Šonka

Představitelé odborných společností praktických lékařů potvrdili zájem především mladých praktiků o spolupráci s onkologickými pracovišti, projevili zájem o možnost společné komunikace, vzdělávání, účasti na odborných seminářích a o rozvoj vzájemné spolupráce.

Organizace onkologické péče z pohledu plátce – VZP – D. Šmehlík

Náměstek ředitele VZP Ing. David Šmehlík, MHA především zdůraznil, že plátci péče se v současné době orientují nejen na dostatečnou kvantitu poskytované péče, ale především na její kvalitu, mají zájem o zlepšení komunikace mezi všemi subjekty, které se podílejí na poskytování péče o onkologické pacienty. Věnoval se novému řešení schvalování žádostí o §16, kde stěžejní úlohu budou hrát odborné společnosti a jejich pohled na potřebu schválení konkrétního preparátu, či skupiny preparátů revizním lékařem. Systém by měl překlenout období do realizace nového zákona, který bude celý proces schválení úhrady nákladných léčiv řešit od roku 2020. Cílem je větší jistota nemocných, předvídatelnost, efektivita, odstranění variability a spravedlivý přístup pro všechny pojištěnce. Budou ustanoveny speciální komise odborníků, které budou svým názorem a postojem podkladem pro proces schvalování konkrétních preparátů revizním lékařem. V druhé části své prezentace vyhlásil záštitu VZP nad pilotními projekty, které budou řešit organizaci péče o onkologické pacienty v ČR. Jedná se o konkrétní realizaci spolupráce KOC – ROS, realizace klinických doporučených postupů, multidisciplinárních týmů, které budou zárukou dostupnosti kvalitní péče v celé ČR. Pilotní projekty jsou v tuto chvíli vybrány pro oblast KOC Brno, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina a dále pro KOC FN Motol a ostatní KOC Praha a Středočeský kraj. Pilotní projekty budou sloužit pro správné nastavení metodiky a precizaci procesu, který se rozšíří do ČR. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

Organizace onkologické péče z pohledu plátce – Svaz pojišťoven – R. Knorová

Předsedkyně ZS SZP ČR potvrdila nezastupitelnost KOC a nutnost vytvoření systému ROS jako záruky kvalitní péče a pokrytí ČR. Dále zdůraznila nutnost napojení speciálních center (uroonko, gynekoonko atd.) pod KOC. Uvítala nové kódy pro praktické lékaře, které budou řešit dispenzární péči onkologických pacientů. Jako samozřejmost považuje sledování výsledků spolupráce KOC – ROS a praktiků sběrem dat, která umožní vyhodnocení vývoje nastavené spolupráce. Vítá tvorbu klinicky doporučených postupů a jejich realizaci. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

Vybrané metodické otázky související se sběrem dat: transformace NOR od roku 2019, kódování nových markerů CZ-DRG a predikce centrové léčby – L. Dušek

V první části svého sdělení doc. Dušek upozornil na nutnou změnu ve sběru dat NOR. Zjednodušení formuláře hlášení „Incidence novotvaru“, dále zdůraznil domluvenou spolupráci s pracovišti patologie, která budou výsledky svých vyšetření v definovaném objemu a obsahu hlásit přímo do ÚZIS. Dále zdůraznil nutnost spolupráce s managementy jednotlivých nemocnic při sběru dat a cíl celého procesu - parametrický elektronický sběr dat do NOR, který je nezbytnou součástí systému onkologické péče a sítě v ČR. V další části se doc. Dušek zaměřil na CZ-DRG jako implementaci nového systému úhrad akutní lůžkové péče. Základním principem je zlepšení relevantnosti kódování u onkologických pacientů, kdy onkologie byla doposud v systému DRG velmi podhodnocena. Nebyla zdůrazněna zátěž poskytovatelů komplikovanými případy, které v původním systému nebyly rozpoznány. Jako nové markery DRG v onkologii se objeví klinické stadium v době stanovení diagnózy a grading zhoubného novotvaru. Doc. Dušek dále představil a potvrdil nutnost sběru dat v oblasti hodnocení centrové léčby, jako nezbytného parametru, který slouží jako podklad pro komunikaci s regulátory poskytovateli i plátci péče. Otázka stanovení predikcí nákladů je nutností pro správné ohodnocení nákladnosti péče současné i budoucí. V budoucnu lze předpokládat, že nových molekul i nových indikací v oblasti onkologické léčby bude stále přibývat. Je tedy nutné dále sbírat data v registrech v dohodnuté minimalizované podobě tak, jak byla stanovena v roce 2017 při setkání v Emauzích. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

Pohled MZČR na onkologickou péči v ČR – H. Rögnerová

Paní náměstkyně MZČR potvrdila správnost procesu změny koncepce organizace péče o onkologické pacienty v oblasti spolupráce KOC – ROS i zapojení praktických lékařů do systému. Jednoznačně podpořila tvorbu klinických doporučených postupů s jejich dopadem na schvalování úhrady nákladné terapie i dopadem do problematiky úhrad péče v onkologii. Ocenila velmi dobrou spolupráci s ČOS ČLS JEP v realizaci změn péče o onkologické pacienty.

Pacientské organizace

Za Platformu „Hlas pacientek“ pozdravila účastníky Mgr. Šárka Slavíková, upozornila přítomné na existenci platformy neziskových organizací, které se věnují potřebám pacientek s ca prsu i dalšími maligními onemocněními. Uvítala spolupráci s MZČR, plátci péče i s ČOS ČLS JEP. Základními cíli platformy jsou dostupnost kvalitní léčby pro pacienty, psychologická a sociální podpora a zapojení pacientů do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Seznámila přítomné s konanými akcemi platformy a prioritami na další období. (Podrobná prezentace je v příloze zápisu).

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů