Zápis z Fóra onkologů konaného dne 30. 4. 2024 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, poděkoval za pozvání na Fórum onkologů a přednesl své představy o organizaci onkologické péče v regionech. Jednotliví vedoucí KOCů by měli mít jasnou roli v koordinaci onkologické péči v jednotlivých regionech, a měli by být partnery MZ ČR a zdravotních pojišťoven a měl by být jasný mechanismus pro jejich jmenování. Jejich ambicí by mělo být zajištění stejné kvality onkologické péče v celé ČR, k čemuž jsou nezbytné určité pravomoce a pověření.

I. Blok: Centralizace onkologické péče

prof. MUDr. David Cibula, CSc. (předseda onkogynekologické sekce ČPGS ČLS JEP) zahájil blok přednášek věnovaný centralizaci onkologické péče. Ve svém sdělení představil výsledek výzvy MZ ČR na (re)akreditaci Center vysoce specializované péče v onkogynekologii. Ze stávajícího počtu 18 center nesplnilo 5 center stanovené základní podmínky, ať již v oblasti personální (2 lékaři se specializací v onkogynekologii) nebo výkonové (minimální počty pacientek se zhoubnými pánevními gynekologickými nádory). Reakreditace probíhala na základě původních akreditačních kritérií.  Redukce počtu center je velmi žádoucí vzhledem ke snižující se incidenci všech 3 hlavních gynekologických ZN (děložní hrdlo, tělo i ovárium) a deeskalaci radikální chirurgické léčby.

(příloha prezentace v PDF)

Následovalo sdělení prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc. (předsedy ČCHS ČLS JEP), který prezentoval aktuální stav přípravy nových center vysoce specializované péče v onkochirurgii. Vedení ČCHS zpracovalo návrhy na ustavení 7 typů center, a tyto předložilo Ministerstvu zdravotnictví k dalšímu řešení. Jedná se o centra pro: HIPEC, sarkomy,  HepatoPankreatoBiliární nádory, nádory rekta, jícnu a prsu.

(příloha prezentace v PDF)

Diskuse I. Bloku

V závěrečné diskusi prvního bloku zazněly připomínky k centralizaci onkologické péče v souvislosti s redukcí počtu onkogynekologických center na celkový počet 13. Diskutovala se možná rizika, které by tato redukce mohla přinést, včetně dostupnosti péče pro pacientky Pardubického kraje a kraje Vysočina. Zazněl požadavek MZ na zajištění rovnocenného přístupu včetně termínů vyšetření a léčby pro pacienty dotčených krajů v centrech, které byly reakreditovány. V případě výše navržených center pro onkochirurgii bylo konstatováno, že v některých oblastech již nyní dochází k přirozené centralizaci. Je žádoucí na toto navázat a určit podmínky centralizace tak, aby na straně jedné byla zaručena kvalitní léčba s multioborovým přístupem a na straně druhé i dostatečná kapacita pro dostupnost léčby v těchto centrech pro všechny potenciální pacienty.

Výbor ČOS se k problematice center vysoce specializované péče vyjadřoval již ve svém zápise ze dne 9. září 2023 se závěrem: „Pro ČOS je dostupnost onkologické péče pro všechny občany České republiky bez ohledu na místo bydliště prioritou. Za důležitou však také považujeme vysokou kvalitu prováděné léčby, což v některých případech vyžaduje centralizaci do center definovaných kromě jiného počtem provedených výkonů daného typu. Při definici center by mělo být rovněž jedním z cílů pokrytí celého území státu, a to i s ohledem na vzdálenost a dojezdnost do nejbližšího centra a také návaznost na zdravotní péči i mimo onkologii".

Problémem zůstává definice spádovosti center v návaznosti na poskytovanou specializovanou péči, která není jasně vymezena. Musí být brán ohled i na specifika jednotlivých regionů, aby přílišnou centralizací v některých z nich naopak nedošlo ke zhoršení dostupnosti specializované péče.

Obecně však směřování k centralizaci bylo hodnoceno pozitivně.

V rámci debaty o definování kompetencí vedoucích KOC, členové výboru ČOS potvrdili ministrovi zájem tyto kompetence nadefinovat.

 

II. Blok: Investice

Mgr. Kateřina Grygarová (ředitelka odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR) prezentovala výsledky výzvy č. 8 a možnosti dotačního financování z EU v dalších letech (do roku 2027).  Nejdříve byla představena podpora onkologie z EU fondů a poté z NPO. Paní ředitelka na závěr uvedla i otevřené výzvy, kde je stále možné podávat žádosti o podporu. Současně také zaznělo, že nelze v oblasti onkologie predikovat možnosti výzev v následujících letech.

(příloha prezentace v PDF)

Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (předseda SROBF) prezentoval nutnost upgradu nákladných technologií pro radioterapii. V nejbližších letech bude třeba vyměnit až 16 LU v ČR.  Proběhlo představení dat v rámci vývoje nádorové zevní RT v letech 1995 – 2023, počet přístrojů a jejich rozložení.

(příloha prezentace v PDF)

Diskuse II. bloku

V rámci diskuse druhého bloku zaznělo, že je potřeba budoucí investice pro upgrade technologie zajistit dominantně formou vlastních zdrojů (režie), nikoliv formou dotací z EU či MZ.

III. Blok: Centrová léčba

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ředitel ÚZIS) zahájil blok přednáškou „Predikce vývoje počtu pacientů a nákladů v segmentu centrové léčby“. Pokud ještě nyní doplňovaná data za Q4/2023 nepřinesou zásadní změnu trendu, tak celková úhrada za rok 2023 potvrdí predikce z roku 2021 – 2022: tedy i se započítáním inflace 32 – 33 mld. Kč.

(příloha prezentace v PDF)

Následoval pan doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (předseda ČOS) s příspěvkem o vývoji centrové léčby za první kvartální období roku 2024 v Masarykově onkologickém ústavu. Větší počet pacientů, navýšení linií léčby a pokračující léčba – úspěšnost léčby, vedou k čerpání limitů vyplývajících z úhradové vyhláška místo plánovaných 25% na 29%.

(příloha prezentace v PDF)

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (předseda pediatricko onkologické sekce ČOS) informoval o vývoji efektivity a nákladů na léčbu dětských onkologických pacientů. Poukázal na současnou lékovou regulaci s důrazem na §16, kdy v dětské onkologii se jedná až o 50 % žádostí. V závěru nastínil možnosti systémové řešení úhrad v onkologii dětského věku.

(příloha prezentace v PDF)

Diskuse III. bloku

V diskusi zaznělo, že v čase velmi významně narůstá počet pacientů s centrovou léčbou, jelikož jde o velký segment péče. Predikovaný nárůst představuje cca 9-11 % ročně. Růst nelze pojímat pouze negativně, jelikož roste dostupnost vysoce specializované péče (nárůst incidence nádorových onemocnění a nárůst počtu linií onkologické léčby), zvyšuje se účinnost léčby a tím se prodlužuje přežití a v neposlední řadě pacienti zůstávají s vysokou kvalitou života na centrové léčbě dlouhodobě. Nadále se diskutovalo nad počtem nově uváděných inovativních léků na trh, které jsou procentuálně významné v rámci nákladovosti celého segmentu centrové léčby. Byly diskutovány i návrhy na financování léčby dětských onkologických pacientů léky na §16.

IV. Blok: sdělení plátců péče na téma spolupráce KOC/ROS - delegování léčby – aktuální vývoj

Blok zahájila ředitelka MUDr. Renata Knorová, MBA přednáškou „Delegovaná preskripce – realita z pohledu ZP sdružených v SZP ČR jaro 2024“. V rámci prezentace byly představeny stanoviska jednotlivých ZP ohledně nasmlouvaných pracovišť a rozsahu LP, finančních zdrojů a schvalování žádanek mimo KOC.

(příloha prezentace v PDF)

Mgr. Libuše Dřímalová (VZP ČR) následovala s prezentací „Indikace a delegace léčby z pohledu VZP ČR“. Byli předneseny možnosti delegovaného podání centrových léčivých přípravků u konkrétních diagnóz. Další součástí přednášky jsou signální kódy, které VZP vytvořila za účelem kontroly delegovaného podání. Následně byla ukázána data o produkci signálních kódů s vazbou delegované péče KOC-ROC na rodné číslo. Dále byl prezentován vývoj nákladů v centrové péči a ve vybraných skupinách a dostupnost LP.

(příloha prezentace v PDF)

Diskuse IV. bloku

Diskuse probíhala zejména v oblasti signálních kódů.

 

Blok: Zásadní novinky a úkoly z jednání výboru ČOS s ministrem zdravotnictví ČR

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ÚZIS) zahájil blok na téma indikátory kvality onkologické péče. Prezentace byla zaměřena na resortní referenční statistiky a vliv konkrétních indikátorů na funkčnost sítě. Nadále bylo zásadním bodem přednášky téma standardizace zdravotnické dokumentace.

(příloha prezentace v PDF)

Diskuse V. bloku

V rámci diskuse se projednávala problematika datové sady parametrizace zdravotnické dokumentace a stanovisko výboru ČOS k indikátorům onkologické péče. Prof. Dušek projednal potřebu připomínkovacího řízení, které proběhne v květnu roku 2024. Výbor ČOS projedná indikátory onkologické péče a stanoví návrh do 5. 5. 2024. 

Závěr

pan doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (ČOS) poděkoval za účast na Fóru onkologů a bohatou diskusi.

Termín dalšího Fóra onkologů: 23.9.2024 opět v MOÚ.

   

  

  

Klíčová slova
Fórum onkologů