Hlášení novotvaru

Národní onkologický registr (NOR) je jedním z nejdůle-žitějších registrů Národního zdravotního informačního systému České republiky. Správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který spolupracuje s Českou onkologickou společností. Data o výskytu novotvarů sbírá od roku 1976 a využívá je pro pravidelné výstupy monitorující epidemiologické ukazatele nádoro-vých onemocnění, výzkumné projekty i srovnání v rámci mezinárodních projektů.

Mezi pravidelné výstupy patří publikace Novotvary a ve spolupráci s IBA MUNI také portál SVOD.

Hlášení do NOR

1. ledna 2006 vstupila v platnost inovovaná verze hlášenky zhoubného novotvaru, změněný režim jejího odesílání a nová metodika ÚZIS. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště: zdravotnická pracoviště, která stanoví diagnózu a zdravotnická pracoviště, zodpovědná za léčbu. Podrobné informace najdete v článku Inovovaná verze hlášenky zhoubného novotvaru z 10.1.2006. 

Od 1. ledna 2014 dochází k metodickým zněnám hlášení a ke změnám formulářů. Podrobnosti v článku Národní onkologický registr - metodické změny od 1. ledna 2014

Změna formuláře Incidence a léčba zhoubného novotvaru od 1. ledna 2014

  • v diagnostické části přidány volby specifických diagnóz (GIST, NET,hematologické a imunologické malignity)
  • v diagnostické části přidána definice lokalizace metastáz
  • v terapeutické části přidána v oddíle „Jiná léčba“ položka„cílená (biologická)“
  • v terapeutické části upraveny popisky příčin smrti z Listu o prohlídce zemřelého (bezprostřední, resp. základní příčina smrti)

Změna formuláře Kontrolní hlášení novotvaru od 1. ledna 2014

  • doplněna pole pro datum a lokalizaci relapsu/recidivy onemocnění a lokalizaci metastáz
  • do oddílu „Léčba od posledního hlášení“ doplněna položka„cílená (biologická)“
Vzory nové podoby formulářů, seznam společností, u kterých je možné objednat průpisové tiskopisy, další informace a podrobné metodické pokyny naleznete na adrese http://uzis.cz/registry-nzis/nor.

Kdy vyplnit formulář Incidence a léčba zhoubného novotvaru?

Formulář se vyplňuje u občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem v ČR při výskytu některého onemocnění v rozsahu diagnóz MKN-10 C00–D09 a D37–D48 (další vybrané diagnózy podrobně viz metodika). Formulář vyplňuje každý poskytovatel zdravotních služeb, který stanovil diagnózu nebo odpovídá za léčbu pacienta. Diagnostická část musí být odeslána do jednoho měsíce, terapeutická část pak do osmi měsíců od stanovení diagnózy. Pokud si nejste jisti, zda byl pacient do NOR hlášen, prosíme, nahlaste jej.

Jak vyplnit a jaké použít klasifikace?

Vyplňte tučně orámovanou část hlášení. V případě použití propisovacího formuláře při diagnóze onemocnění vyplňte modrou část třikrát - jeden výtisk zašlete do NOR, jeden spolu s pacientem do pracoviště odpovědného za léčbu a jeden si ponechte jako součást zdravotnické do-kumentace; při vyplňování terapeutické části stačí jen dvojí vyplnění.

Při vyplňování použijte následující klasifikace:

Kam formulář odeslat?

Sběr dat NOR je organizován podle místa trvalého bydliště pacienta na úrovni okresů České republiky. Adresář územních pracovišť NOR je k dispozici na stránkách UZIS)

Kontrolní hlášení novotvaru

Kontrolní hlášení vyplňuje poskytovatel zdravotních služeb poskytující onkologickému pacientovi dispenzární péči po jednom roce, dvou, třech, čtyřech, pěti, sedmi, deseti letech od data diagnózy a dále vždy v pětiletých intervalech a nebo v případě úmrtí.

Oznámení o změnách si můžete stáhnout i ve formátu pdf