Zdravé potraviny?

Zdravé potraviny?

Víte, že byste měli jíst hodně celozrnných výrobků, luštěniny, zeleniny a ovoce. Výborně! Dokonce se podle toho řídíte? Skvěle! Jenže se může stát, že si místo těch zdravých potravin, přinesete v dobré víře domů potravinu, která zdravá není. Právě proto, vznikl před pěti a půl rokem projekt Potraviny na pranýři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 

Základní informace

Projekt Potraviny na pranýři zahrnuje několik vzájemně propojených částí – webovou stránku, mobilní aplikaci (Google Play, App Store, Windows Phone) , Facebookový, Twitterový profil a Instagramový profil.

Webová stránka je rozdělena do tří sekcí. U každé nevyhovující potraviny je znázorněn symbol jablka v barevném poli – žlutá barva značí zařazení mezi nejakostní výrobky, oranžová mezi falšované a červená mezi nebezpečné. Dále pak název výrobku, zařazení do skupiny a podskupiny potravin, místo kontroly (kde byla kontrola provedena), země původu výrobku se symbolem vlaječky příslušné země a fotografie výrobku.

Při kliknutí na výrobek se rozbalí další informace: v jakém parametru výrobek nevyhověl legislativním požadavkům s vysvětlující poznámkou pro spotřebitele, šarže, datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, informace o kontrolované osobě, výrobci/dovozci/distributorovi – pokud jsou známi, země původu a jsou zde zobrazeny fotografie výrobku.

Potraviny

V sekci „Potraviny“ jsou zveřejňovány záznamy o nevyhovujících šaržích potravin, které jsou tříděny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům:

  • Nebezpečné potraviny

Potraviny, u kterých bylo zjištěno porušení povinnosti dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovené právním předpisem např. překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství aditivních látek (tzv. „E“ - „éček“), nedodržení mikrobiologických požadavků. Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v potravinách, jakými jsou např. písek, skořápky, střípky skla atd. Nebezpečné potraviny najdete zde.

  • Falšované potraviny

Jako falšované označujeme ty potraviny, u kterých se zjištěná vada týká samé podstaty, charakteru nebo původu potraviny, včetně zásadních porušení požadavků právních předpisů na jakost potravin. O falšování potravin hovoříme mimo jiné i tehdy, pokud je zákazník při nákupu potraviny uváděn v omyl. Například tím, že jsou mu zamlčeny nebo zkresleny důležité informace o složení potraviny nebo o jejím původu. Falšované potraviny najdete zde.

  • Nejakostní potraviny

Nejsou v souladu s požadavky právních předpisů na jakost nebo neodpovídají jakosti deklarované výrobcem, nicméně zjištěné vady charakter potravin výrazně nemění. Na tomto webu chápeme jakost jako dodržování předepsaného složení určeného právními předpisy nebo uvedeného v označení potraviny.  Nejakostní potraviny najdete zde.

Provozovny

V sekci „Provozovny“ jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů.

Tematické kontroly

Třetí sekcí je sekce „Tematické kontroly“, v níž jsou uvedeny výsledky kontrolních akcí, které byly zaměřeny na určitou konkrétní problematiku trhu. Jsou zde uvedeny všechny šarže potravin, které byly v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.

Web Potraviny na pranýři byl spuštěn 10. července 2012. Jeho účelem je informování spotřebitelů, a to nejen o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách zjištěných v rámci úředních kontrol prováděných SZPI. Cílem je zlepšit situaci spotřebitele jako koncového článku na trhu s potravinami.

Jak můžete sledovat závadné potraviny? 

Zdroj: www.szpi.gov.cz