aflibercept (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatikaantiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Nádor ke svému růstu potřebuje vznik nových cév, nádor proto vytváří faktory, které přispívají k růstu cév. Nejvýznamnějším je růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který se váže na receptory na povrchu cévních endotelových buněk (VEGFR) a podporuje tak vznik nových cév (angiogeneze). Dalším faktorem je růstový faktor (PlGF), který přispívá k růstu cév. Aflibercept upravená část receptorů VEGFR, "vychytává" VEGF a PlGF  a brání tak jejich účinkům na endotelové cévní buňky (bývá označován jako VEGF TRAP [= past]), což vede k regresi nádorové cévní sítě, normalizuje přetrvávající cévní síť a brání vzniku nových nádorových cév, a tím inhibuje růst nádoru. Normalizace cév rovněž přispívá k lepšímu průniku jiných léků k nádorovým buňkám.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 60 minut každé 2 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyskytnou-li se příznaky, které budou mít vliv na jejich zrak nebo koncentraci nebo na jejich reakční schopnosti, neměli by pacienti neřídit a neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).