ibandronát (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Mechanismus účinku léku

  • Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce a tím k sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence kostních příhod (patologické fraktury, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami
  • Léčba hyperkalcémie (vysoká hladina vápníku v krvi) vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně každé 4 týdny.
  • Užívá se ráno na lačno (po nejméně 6 hodinách lačnění) a nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nápojem (kromě vody) nebo jiným lékem.
  • Voda na zapití nesmí mít vysokou koncentraci vápníku. Užívá se ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje) a hodinu po užití se nesmí ležet
  • Nitrožilní infúze 15 minut jednou za 3 – 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.