lutecium (177lu) oxodotreotid (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka.

Mechanismus účinku léku

  • Lutecium-177 (177Lu) je radioizotop emitující záření β s maximální hloubkou pronikání do tkáně 2,2 mm. Lék se váže na maligní buňky se zvýšenou expresí somatostatinových receptorů, tyto buňky ozáří a zničí při omezeném účinku na sousední normální buňky

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infuze podané čtyřikrát v odstupu 8 (-16) týdnů
  • Premedikace: 30 minut před infuzí se podává infuze roztoku aminokyselin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, je však třeba vzít v potaz celkový stav pacienta a možné nežádoucí účinky na léčbu.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)