mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, anglická zkrátka ICD) – je klasifikace vydávaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Klasifikace jednoznačně pojmenovává všechna známá onemocnění a každému onemocnění přiděluje samostatný kód, který se skládá z písmene a číselné kombinace.

Kód všech zhoubných nádorů začíná písmenem C, dvě čísla označují postižený orgán (např. prs, plíce, tlusté střevo ap.), číslo za tečkou pak blíže specifikuje postiženou část orgánu (kvadrant prsu, lalok plíce, oddíl střeva ap.). Kódy D00 až D48 jsou přiřazena nádorům in situ, nádorům nezhoubným a nádorům nejistého nebo neznámého chování.

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O, ICD-0) je klasifikací specifickou pro potřeby onkologie. Uvádí kódy topografie (místo / orgán), které jsou upraveny z kódů MKN. Kódy morfologické specifikují cytologický / histologický typ nádoru. Používají se kódy M8000/ až M 9989/, za lomítkem následuje číslice udávající biologické chování (3 = nádory zhoubné) a další číslice histopatologický stupeň (grade) u solidních nádorů nebo buněčný typ hematologických nádorů.

Obě klasifikace jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS): MKN-10, MKN-O-3

Pozn.: MKN-10 = v současné době používané desáté vydání / MKN-O-3 = třetí vydání