pomalidomid (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny imunosupresiva

Mechanismus účinku léku

  • Pomalidomid inhibuje proliferaci a indukuje apoptózu nádorových krvetvorných buněk. Rovněž inhibuje proliferaci buněčných linií mnohočetného myelomu rezistentních vůči lenalidomidu, a v kombinaci s dexametazonem působí jak na buněčné linie odpovídající na lenalidomid, tak i na ty které jsou vůči lenalidomidu rezistentní. Pomalidomid zvyšuje imunitu zprostředkovanou T buňkami a přirozenými zabíječi (NK buňky – natural killer) a inhibuje tvorbu prozánětlivých cytokinů, inhibuje angiogenezi.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednu denně 3 týdny, týden přestávka, dlouhodobě
  • Užívá se nezávisle na jídle, tobolky se polykají celé

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při užívání pomalidomidu byly hlášeny únava, snížený stupeň vědomí, zmatenost a závratě. Při výskytu těchto příznaků by pacienti neměli řídit vozidla, používat stroje a vykonávat nebezpečné činnosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)