bortezomib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, inhibitory proteazomu

Mechanismus účinku léku

  • Proteazomy v buňkách zajišťují odbourávání specifických bílkovin a tím udržení homeostázy (rovnováhy prostředí) uvnitř buněk.
  • Bortezomib specificky inhibuje proteazom 26S, tím zabraňuje této cílené proteolýze, buňka se přestává dělit a je aktivována apoptóza.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní nebo podkožní injekce dvakrát týdně 2 týdny, ve třetím týdnu přestávka.
  • Během léčby bortezomibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Používání přípravku může souviset s únavou, se závratěmi, se synkopami (krátkým bezvědomím) a ortostatickou/posturální hypotenzí (pokles krevního tlaku při změně z lehu do stoje apod.) nebo s neostrým viděním. Při řízení nebo obsluze strojů je nutná opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.