tivozanib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Tivozanib účinně a selektivně blokuje všechny 3 receptory pro vaskulární endotelový růstový faktor (VEGFR) a blokuje tak angiogenezi 

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně tři týdny, pak týden pauza
  • Užívá se nezávisle na jídle, tobolky je nutno polknout celé, neotvírat
  • Během léčby se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může ovlivňovat bezpečnosti a účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Tivozanib může mít menší vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Opatrnost je nutná při výskytu astenie, únavy nebo závratí

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).