Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Po nalezení nového léku či léčebné metody představuje tento lék či metoda takzvanou experimentální léčbu. Tato léčba se napřed testuje v rámci menších klinických studií (I. a II. fáze), ověřujících její bezpečnost, a pokud se v těchto studiích osvědčí, je testována prospektivními...

Česká onkologická společnost pro vás připravila cyklus video-podcastů na aktuální onkologická témata s odborníky z jednotlivých Komplexních onkologických center.  Členové ČOS také natáčejí podcasty v rámci cyklu MeDiTALKS.

Onkologický videopodcast - díl 10
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V desátém díle onkologického video-podcastu se věnujeme budoucnosti české onkologie, její koncepci a organizaci. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 

Onkologický videopodcast - díl 8
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Dalším odborníkem, kterého doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala do onkologického video podcastu  je doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky FNKV. Tématem osmého dílu hovorů o onkologii bylo, jak co nejlépe zorganizovat multidisciplinární týmy a to jak mezi KOC a regionálními pracovišti, tak týmy na jednotlivé orgánové skupiny napříč všemi komplexními onkologickými centry.  

Onkologický videopodcast - díl 7
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Tématem sedmého dílu je organizace péče o onkologické pacienty. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. 

Onkologický videopodcast - díl 5
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Pátý díl se věnuje tématu precizní onkologie a vyhodnocování prediktivních a prognostických faktorů individuálního onemocnění v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 

Onkologický videopodcast - díl 4
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Stejně jako v prvním díle je i ve čtvrtém díle Onkologického podcastu hostem doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a hovor pokračuje v tématu centralizace a nově i decentralizace a delegace péče o onkologického pacienta na vybraná regionální onkologická pracoviště.   

Onkologický videopodcast - díl 3
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Do třetího dílu Onkologického podcastu si předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Tématem tedy byla výchova a vzdělávání nových lékařů a nových onkologů zvláště. Řeč byla i o novinách v postgraduálním vzdělávání onkologů.

Onkologický videopodcast - díl 2
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a Doc. MUDr. Milan Vošmik Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové o spolupráci komplexních onkologických center a regionálních onkologických center, o možné delegaci podávání některé původně centrové onkologické léčby na regionální pracoviště a o centralizaci chirurgické péče v oblasti vysoce specializovaných chirurgických výkonů.

Onkologický videopodcast - díl 1
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. o multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmech, personalizované onkologii, onkologické diagnostice a cestě pacienta za vysoce specializovanou péčí.

Shromáždění členů ČOS ČLS JEP 2022

Shromáždění členů České onkologické společnosti ČLS JEP se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů, dne 12. října 2022 v 16 hodin na Výstavišti Brno, jednací salonek III v 1. patře. Na setkání s Vámi se těší Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., předsedkyně ČOS ČLS JEP.

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021. 

Online konference Národní onkologický plán – česká a zahraniční zkušenost

dne 13. října 2020 v čase 14:00 – 17:00 bude pod záštitou poslankyně a členky výboru pro zdravotnictví PSP ČR Andrey Brzobohaté konat online konference Národní onkologický plán – česká a zahraniční zkušenost. Konferenci organizuje Hlas onkologických pacientů ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Určeno pro plátce, zřizovatele a managementy nemocnic.

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu - přednášky workshopu iPAAC
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickými registry, inovacemi v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality. Workshop iPAAC se uskutečnil 14. listopadu 2018 v rámci konference PREVON. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly v rámci Workshopu iPAAC předneseny. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Koncepce vychází z ustanovení Národního onkologického
programu ČR (NOP). Vyhlášení strategického programu pomáhá v komunikaci se všemi zapojenými subjekty i s širokou veřejností.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Záznam přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Přednáška je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976–2017. 

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Segment inovativní a centrové péče v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Projekt INTENT a hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi - tisková konference

18. října se uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství k nové organizaci péče o pacienty v remisi, tedy po úspěšně ukončené onkologické léčbě. 

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Stanovisko ROC k organizaci onkologické péče v ČR.

Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (částka 13) vychází dokument Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR. Hlavním cílem tohoto dokumentu je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech.

Dne 28. listopadu od 12:00 hodin se v Emauzském klášteře v Praze uskuteční setkání vedoucích KOC s výborem ČOS. Program setkání je velmi důležitý pro všechny vedoucí KOC, event. pro vyslané zástupce! Účast vedoucího KOC či jeho vyslaného zástupce je nezbytná pro další osud onkologie v ČR a je i ve vlastním zájmu každého pracoviště pro budoucí jednání s managementem nemocnice, plátci péče a revizními lékaři. Program v interním kalendáři ČOS. V této souvislosti bylo přesunuto jednání výboru z 21.11. na 28.11. před setkáním s vedoucími KOC.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Na současné priority výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. jsme se zeptali předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA. Poslechněte si video, ve kterém paní předsedkyně hovoří o síti Komplexních onkologických center, o úzké spolupráci KOC s regionálními pracovišti, o fungování multidisciplinárních týmů, o vzdělávání a o podpoře onkologických registrů.