Navržené body pro obhájení nutnosti zachování onkologické péče v ČR po dobu probíhající pandemie Covid-19

Určeno pro plátce, zřizovatele a managementy nemocnic.

  1. Onkologie je akutním oborem. Realizace diagnosticko – terapeutického plánu, který je určen a stanoven odborníky v multidisciplinárním týmu není žádoucí časově odložit.
  2. Neodkladný přístup má terapie s kurativním záměrem (chirurgická, radiační farmakoterapie), ale i léčba paliativní, jejímž cílem je prodloužení doby do progrese, zachování nebo zlepšení kvality života.
  3. I při současné hrozbě pandemické infekce Covid-19 je nutné vnímat ohrožení života onkologicky nemocného samou podstatou jeho základního onemocnění jako nezpochybnitelné.
  4. Ošetřující lékaři – onkologové – indikují léčbu u pacienta s maligním onemocněním na základě zvážení všech rizik, které plynou z podstaty maligního onemocnění, z míry rizika komorbidit pacienta, jeho celkového stavu, biologického věku a v současné době i rizika možné komplikace přítomností infekce Covid-19.
  5. U oboru klinické i radiační onkologie není žádoucí dlouhodobé přerušení léčby při existujícím, probíhajícím maligním onemocněním.
  6. Rozhodnutí o přerušení nebo ukončení léčby maligního onemocnění a indikaci nejlepší podpůrné léčby stanovuje multidisciplinární tým a realizuje ošetřující lékař na základě zhodnocení rozsahu maligního onemocnění, celkového stavu pacienta, přítomnosti komorbidit a míry hrozby či existence infekce Covid-19.
  7. Na půdě onkologického pracoviště je nezbytné ponechat vždy rezervu týmu zdravotníků ve všech kategoriích, kteří budou v záloze pro možné nasazení místo stávajícího týmu z důvodu onemocnění nebo karantény Covid-19.

Děkuji.

S pozdravem,

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP
přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole
vedoucí lékařka KOC