ROC - Návrh na organizaci onkologické péče v ČR

Stanovisko ROC k organizaci onkologické péče v ČR.

ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE V ČR

Oboustranně prospěšná, dlouhodobě perspektivní, funkční a stabilní spolupráce, respektující equitu vzdělání a zkušeností lékařů v rámci oboru klinické i radiační onkologie a equitu pacientů v přístupu k současné hrazené terapii. 

Společný cíl: správně léčený a spokojený pacient, správně motivovaný a spokojený lékař.

KOC garantují – jak z názvu vyplývá – komplexní péči o onkologicky nemocné, tj. péči preventivní, kurativní, dispenzární, paliativní, BSC včetně péče o terminálně nemocné. Součástí je i  TRT a BRT, vysoce specializovaná péče a hospitalizace. 

ROC garantují péči o onkologicky nemocné s frekventními diagnózami dle platných guidelines, tj. péči preventivní, kurativní, dispenzární, paliativní a BSC. Hospitalizace nemocných se děje na vlastním či smluvně dohodnutém lůžkovém odd. v rámci regionálního pracoviště. RT, léčba VILP a vysoce specializovaná nadstandardní péče je zajišťována v rámci KOC.

Náš oficiální název je ROC.  Jsme tak registrovaní jako právnická osoba.

MEZIOBOROVÉ TÝMY

Žádáme o jasnou identifikaci pravidel (platných celorepublikově) pro uznání MT plátci péče – tj. frekvence, složení týmu, indikace. V případě splnění uvedených kritérií budou týmy uznány za plnohodnotné k řešení nemocných s frekventními diagnózami. Postupováno bude dle platných diagnostiko-léčebných protokolů. Na KOC budou konzultovány případy vyžadující vysoce specializovanou péči a pacienti s vzácnými diagnózami.  

Kritéria pro uznání MT plátci péče a KOCy:

Členové: onkolog, rentgenolog, patolog, chirurg - lékař daného oboru, v případě potřeby  endoskopista
Frekvence: 1x týdně
Indikace: vždy před zahájením terapie a v případě relapsu onemocnění, které vyžaduje multioborový přístup

Pokud dané regionální pracoviště toto vše splňuje, je tým uznatelný jak plátci péče, tak Komplexními onkologickými centry.  

Každý pacient, který projde MT, splňujícím dané požadavky, bude mít vykázán signální kód 51881. Tento kód bude akceptován opakovaně i v případě, že bude vykázán na pracovištích ROC i KOC. Pokud bude u frekventních diagnóz indikována léčba v daném čase centrová a bude potvrzená KOCem, půjde platba za pacientem. Plátci péče tak budou mít potvrzenou správnost indikace.

Závěry z MT budou písemné, včetně podpisů všech zúčastněných a budou mít doporučující charakter.  Za terapii konkrétního pacienta zodpovídá vždy ošetřující lékař.  Odchylky od doporučení budou písemně zdůvodněny (např. zhoršení celkového stavu nemocného, alergická reakce, neúnosná toxicita terapie, nesouhlas pacienta s daným postupem, zjištění nových okolností, které nebyly předvídatelné apod.)  

PÉČE O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ

Péče o pacienta bude v případě frekventních diagnóz zůstávat v regionu (mimo léčby VILP) a po projednání v MT bude hrazena  tomu, kdo ji poskytuje. Do regionů se  budou dostávat všechny  léky, které jsou v praxi hrazené ZP v rámci ČR  déle než 3 roky.

Statistické údaje potvrzují, že v ČR existuje podléčenost centrovou terapií (predikce léčených je nižší, než skutečnost). Neustále se zvyšující incidence a prevalence onkologických nemocných vyžaduje uvolnění řady léků mimo centra. Přibývá nových molekul a též indikací k moderní terapii, přičemž velká většina se týká léčby paliativní. Dostupnost léčby je pro nemocné v řadě případů zásadní.

Tento model funguje i v zahraničí, takže je evidentně proveditelný a bezpečný. Podmínkou je, aby se výbor ČOS ČLK JEP v jednání s pojišťovnami kladně vyjádřil k navýšení prostředků pro regionální pracoviště.

Co  musí  ROC splnit, aby mohlo podávat současnou "centrovou"  léčbu u frekventních diagnóz

  • stacionář (technicky a personálně vybavený)
  • celotýdenní provoz na onkologickém pracovišti - v pracovní dny
  • zastupitelnost na pracovišti
  • zajištění akutních lůžek v případě nutné hospitalizace nemocného

SPOLUPRÁCE

Kvalitní KOC se pečlivě stará o své okolí nejen z hlediska péče o pacienty, ale také z hlediska péče o regionální a lokální onkologická pracoviště. V tomto duchu by měla fungovat oboustranně prospěšná forma spolupráce mezi KOC a ROC. Ustavení a vedení Regionální onkologické skupiny je nutnou podmínkou akreditace KOC.

  1. komplexní péče o svá pracoviště v daném regionu – podpora edukační, konzultační, personální, finanční, kariérní i motivační – včetně účasti na některých studiích, zahraničních kongresech, publikacích, menších úvazcích na KOC, úvazcích na LF apod. tak, aby lékaři na regionálních pracovištích měli v případě svého zájmu a při odpovídajících znalostech stejnou perspektivu, jako jejich kolegové z KOC. Je to jediný způsob, jak do regionu znovu přivést mladé, schopné a odborně zdatné lékaře. A je to logicky i v zájmu KOC mít na regionálních pracovištích kvalitní a ochotně spolupracující kolegy.
  2. pravidelná setkávání k řešení problémů, lékaři i sestry z regionálních pracovišť by měli mít možnost odborného kontaktu se spolupracujícím KOC, včetně zaškolování v případě potřeby. KOC bude lékařům z ROC umožňovat nové možnosti v léčbě. Oboustranná spolupráce by znamenala i výpomoc svému regionálnímu pracovišti v případě personální krize (např. dlouhodobá PN, odchod lékaře do důchodu apod.)
  3. možnost účasti lékařů z ROC na MT v rámci KOC, v případě potřeby předat vlastního pacienta do péče daného centra, cílem je zejména minimalizace diskontinuity v péči o nemocného, spoluúčast při rozhodování o další terapii vlastního pacienta a v neposlední řadě se jedná o nejúčinnější mechanismus edukace pro lékaře z ROC, což je jednoznačně i v zájmu KOC.
  4. KOC řeší  komplikované případy, pečuje o pacienty se vzácnými diagnózami, poskytuje superspecializovanou péči, včetně radioterapie, péče konziliární a lůžkové

DISPENZARIZACE

Výbor ROC nesouhlasí s plošnou dispenzarizací onkologicky nemocných u PL, či jiných odborností, které se běžně neúčastní onkologické terapie. Je to nelogický a jak pro dané lékaře, tak pro pacienty velmi rizikový návrh.

PL mají omezené finanční možnosti pro provádění specializovaných zobrazovacích a laboratorních vyšetření či pro úhradu medikací a konziliárních vyšetření, běžných u onkologicky nemocných (hormonoterapie, antikoagulancia, analgetika či opiáty, nutriční péče, léky na neuropatie, epitézy, stomické pomůcky, výživa, rehabilitace  aj.). 

Stejně tak je i omezená jejich kapacita personální a hlavně nejsou k dispenzarizaci onkologických pacientů vyškoleni, Je zde reálný předpoklad zhoršení kvality této péče.

Jsme si ale vědomi neúměrné zátěže onkologů právě péčí o nemocné v remisi, takže doporučujeme možnost navýšení pracovních úvazků pro ambulantní onkology v regionech v rámci soukromých praxí, včetně možnosti vzniku nových onkologických ambulancí, která se mohou kvalifikovaně a s okamžitou platností této dispenzární péči věnovat.

Jedná se o praxi běžnou v každém medicínském oboru (kardiologie, interna, plicní, diabetologie, urologie, gynekologie, ortopedie, gastroenterologie, ORL, kožní, oční, chirurgie apod.), a běžné jsou u lékařů ostatních profesí i úvazky kombinované (nemocnice + ambulantní soukromá praxe).

Byla by tak ve většině případů zajištěná i kontinuita péče o nemocné jedním lékařem, který dokonale zná jeho historii.

Po přechodnou dobu je možné (do doby vytvoření potřebné kapacity onkologických ambulancí) předávání pacientů v remisi (nutno stanovit minimální odstup od poslední onkologické terapie a dobu remise) do péče ambulantních specialistů dle základní diagnózy nemocného. PL by mohli dispenzarizovat nemocné s low grade diagnózami po 10 letech prokazatelné remise.

Dne 14.4.2018

ZA VÝBOR ROC                                

předsedkyně prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA