Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Jsem ředitelem Institutu biostatistiky a analýz (www.iba.muni.cz), který je ústavem Masarykovy univerzity v Brně a který zajišťuje datovou a analytickou agendu v rámci samostatné sekce ČOS ČLS JEP. V rámci ČOS pracuji jako analytik dat a již více než 12 let pracuji na projektech, které mají společný cíl – zajistit co největší možnou dostupnost dat pro lékaře a členy ČOS. Takto bych si dovolil jmenovat například správu populačních dat (www.svod.cz; www.uroweb.cz), agendu klinických registrů ČOS (www.registry.cz) nebo kompletní informační zázemí programů screeningu zhoubných nádorů v ČR (www.mamo.cz; www.kolorektum.cz; www.cervix.cz). Stejný cíl jako zmíněné projekty mám i nyní při této kandidatuře – chtěl bych ve výboru ČOS zastávat práci analytika aneb „dodavatele dat a informací“. Chtěl bych více posílit dostupnost těchto dat pro všechna klíčová jednání ČOS na celostátní i regionální úrovni. Budu usilovat o adresnější dostupnost dat z centrálních zdrojů ČR pro predikce onkologické zátěže a pro plánování nutných nákladů na onkologickou péči. Věřím, že zvolením bych dostal mandát i pro rozšíření informační podpory pro jednotlivá onkologická centra na podkladě dat z MZ ČR nebo dat plátců péče. Další výzvou je pro mne neustálý boj za posílení programů screeningu nádorů.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Z pohledu analytika dat jde zejména o následující úkoly, které prolínají veškerou agendou činnosti výboru a všemi jednáními o onkologické péči se zřizovateli ZZ, plátci péče nebo s MZ ČR:

  • posílení informační podpory v regionech ČR a posílení dostupnosti dat pro všechna onkologická pracoviště; většina onkologické zátěže stále leží mimo největší centra
  • včasnější, lepší a důraznější připravenost na jednání o úhradách péče s plátci zdravotní péče
  • zavedení spravedlivých a hlavně dosažitelných kritérií pro hodnocení činnosti onkologických pracovišť – pokud toto neudělá společnost sama, udělá to někdo jiný zvenku a hodnocení nebude respektovat specifika onkologické péče
  • podpora Národnímu onkologickému registru ČR, který nemá stále systémově zajištěné financování
  • posilování image české onkologie doma i v zahraničí

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Hlavními argumenty na těchto jednáních musí být a) racionálně zdůvodněná potřeba dané péče a nárok správně indikovaného českého pacienta, b) data a důkazy o výsledcích péče. Jednání se již léta účastním jako analytik a připravuji se svým týmem a)predikce počtu léčených pacientů, b) objektivní hodnocení výsledků péče. V tomto budu pokračovat i nadále, avšak očekávám, že jednání budou stále těžší a těžší. Tomu musí odpovídat příprava, kterou je dnes již nutné dělat i rok dopředu.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Především musí být jasně pojmenována základna, na které stojí stávající systém KOC – tedy řešení onkologické zátěže v regionech a tomu odpovídající hustota sítě centrových pracovišť. Rovněž hodnocení výsledků pracovišť musí být více vidět, této formě sebe-evaluace bych chtěl zejména přispět. Má-li centrum v ruce svá vlastní data, má také návod kde přidat a co zlepšit. Když pozoruji každoroční nárůst počtu onkologických pacientů, neumím vyloučit i objektivní potřebu rozšíření sítě. Je přitom ale nutno brát zřetel na všechny modality péče, aby centra byla skutečně „komplexní“.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Má-li tento model znamenat intenzivnější spolupráci centra a regionálních pracovišť, pak se mi líbí. Musel by být ale postaven na tvrdých kritériích a kontrole, jinak se obávám,že při současné finanční situaci rozšíření např. nejnákladnější péče tímto směrem státní správa ani plátci péče nepodpoří.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Jsem zcela spokojen se stávajícím stavem i se stavem komunikace s dalšími společnostmi, které také pečují o onkologické pacienty. Líbí se mi, že zasedání výboru probíhá vždy v jiném regionu, líbí se mi,že spolupracující odborné společnosti jsou zvány na zasedání výboru.