MUDr. Jiří Bartoš, MBA

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Jsem primářem oddělení klinické onkologie a přednostou KOC Krajské nemocnice v Liberci ,a.s. Na obrázku jsem ten v klobouku.

Onkologii v Liberci se věnuji od roku 1988, atestace mám složeny v oboru radioterapie a klinická onkologie. Z titulu vedoucího lékaře KOC jsem si doplnil i manažerské vzdělání.V posledním volebním období jsem byl členem výboru jako jediný zástupce nefakultního zdravotnického zařízení a měl jsem tak možnost  účastnit se práce výboru a připomínat specifika „obyčejného“ centra se zkušeností měnících se managementů v období transformace a každodenní práce s pacienty. Domnívám se, že by ve výboru opět měli být zástupci z takového pracoviště. Měl jsem např.možnost jednání na půdě plátců péče, nikoliv jako zástupce výboru, ale jako delegát nemocnice a ověřil jsem si, že mít takový mandát je cenné. Chtěl bych se podílet na práci výboru i v dalším období.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Onkologie je ve své podstatě všeobjímající obor závislý na kvalitní multidisciplinární spolupráci, otevřená komunikace je podmínkou. Očekává se od nás podíl na kvalitní zdravotnické politice, ale nepolitické!,osvětě, prevenci, skríningu. To platí i regionálně, s oporou náležitých dat a s garancí odborné společnosti. Výbor ČOS si musí udržet i nadále pozici ve vyjednávání úhrad optimální onkologické péče, nejlépe ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi. Musí zachovat korektnost ve vztazích k partnerům, pevně a racionálně argumentovat. V diskuzi by měl znít hlas z akademických pracovišť, regionů i ostatních pracovišť, pak bychom ale měli hájit společná stanoviska .

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Jasná, ověřitelná data. Musíme se naučit pracovat s tím co máme k dispozici, jsem si vědom limitovaných prostředků . Vidím ale riziko v návrzích přidělit zásadní objem financí konkrétním centrům či skupinám, KOC nemají právní subjektivitu a situace v jednotlivých ZZ  se mění den ze dne, neumím si v Cesku představit tak pevná pravidla pro managementy a zřizovatele, aby se spolehlivě prostředky dostaly za pacientem. To bude jistě předmětem dalších jednání s plátci a tady opět vidím prostor pro vyjádření regionů.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Nepředpokládám rozšiřování center,  v jejich počtu ale není zakopaný problém.  Objektivní audity zřejmě s předstihem mohou upozornit na hrozící rizika(personální, technologická, komunikační), potom ale musí být prostor a čas k jejich odstranění.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Přiznávám, že nemám ujasněný názor, jsem však spíše proti, potvrdila mi to i argumentace některých slovenských kolegů. „Právo první noci“ má ale plátce!

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Vždy je možné něco zlepšovat, minimálně v oblasti komunikace. Určitě i přímo ve výboru, ale necítím kardinální problém. Linkos je funkční, zřídit širší diskuzní fórum by jistě nebyl problém, bude-li poptávka. Větším rizikem než je vertikální komunikace by mohla být mezioborová/resp.kvasioborová/tření.