MUDr. Tomáš Svoboda, PhD.

MUDr. Tomáš Svoboda, PhD.

Pracuji 19-tým rokem na Onkologickém a radioterapeutickém odd.FN v Plzni a postupně jsem absolvoval atestace v radiační onkologii I. a II. stupně a v onkologii klinické. Od roku 2007 jsem na pozici vedoucího lékaře úseku radiační onkologie. V letech 1997 a 2002 jsem absolvoval krátkodobé stáže v MSKCC, New York, USA. Delší dobu spoluorganizuji každoroční setkání Klubu mladých onkologů a spolupracuji s řadou onkologických časopisů jako autor článků, odborný redaktor nebo člen redakční rady. Několik let jsem zástupcem ČR v jednom z odborných fór pro terapii karcinomu prsu a pro roky 2011-2013 jsem byl zvolen zástupcem ČR v organizaci ESMO.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

 • při často nadále omezených možnostech léčby věnovat velký důraz na prevenci a screening
 • maximální podpora podhodnocené onkochirurgii v rámci multidisciplinární spolupráce
 • aktivní boj za změnu úhradového systému s cílem dosažení bezproblémové úhrady indikované, rozumné a nákladově efektivní léčby
 • podpora NOR a zajištění jeho financování
 • pravidelná tvorba léčebných doporučení a standardů, včetně kontroly jejich dodržování

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

 • vycházet z kvalitních statistických dat registrů všech typů podložených vlastními výsledky a zkušenostmi
 • nutnost zajištění dostupnosti léčby povaované za lege artis
 • nastavení cesty peněz za pacientem na základě jeho diagnózy a stádia onemocnění, přičemž neproplacení péče musí deklarovat zdrav. pojišťovna nebo stát, nikoliv ošetřující lékař

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

 • spíše počet center nerozšiřovat, byť některé oblasti ČR jsou v tomto smyslu poddimenzované
 • upravit statut KOC s podporou jejich funkce konzultační, vědecké a při omezené funkčnosti vzdělávacího systému s většími pravomocemi pro zajištění výchovy a vzdělávání v onkologii
 • nutné zajištění kvalitního personálního, technologického a dalšího vybavení, včetně pravidelných auditů

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

 • bez přebírání cizích systémů a modelů, spíše tvorba vlastního a funkčního
 • s ohledem na přehlcení současných center rozšíření možnosti delegace pravomoci k podávání cílené léčby (často tolerované lépe, než např.některé "povolené" režimy chemoterapie) na jiných pracovištích splňujících kriteria mezioborové spolupráce a schopných zajistit péči od diagnostiky po léčbu event. komplikací
 • nadále centralizovat velmi vzácné diagnozy

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

 • nutno pokračovat v nastoupených trendech bojů za zajištění moderní léčby onkologicky nemocných a její úhrady
 • možnost dalšího fungování různých podsekcí ČOS, přičemž hlavním a zašťiťujícím článkem v ČOS by měl ale zůstat onkolog. Bohužel v poslední době jsou pacienti s nádory GIT léčeni "digestivním onkologem", řada gynekologických (někdy včetně ca prsu) onkogynekologem, urologických uroonkologem, jako poslední se od ČOS nyní víceméně odklánějí pneumoonkologové s pacienty s tumory plic. Klasickým klinickým onkologům by toho mnoho nezbylo
 • ve vedení společnosti by měli být především lidé zabývající se péčí o onkologicky nemocné, nejlépe všeobecně všemi typy nádorů