Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Narozen 1970 v Liberci, promoce LF UK v Hradci Králové 1994, I. a II. atestace v oboru patologie (1997 a 2000), PhD v oboru patologie 2001 (Angiogeneze u karcinomu prsu), habilitace 2003 (Aspirační cytologie štítné žlázy), jmenování profesorem 2007. Proděkan fakulty pro studium (2003-2010), přednosta Fingerlandova ústavu patologie (2006-dosud), předseda Společnosti českých patologů (2008-dosud). Celkem 98 původních vědeckých prací, 1 monografie, přes 200 citací dle SCI.

Musím se přiznat, že již nominace do prvního kola voleb mne značně překvapila až zaskočila. O to větším překvapením pak byl zisk počtu hlasů, jež rozhodly o možnosti zúčastnit se kola druhého.

Jako neoonkolog jsem dlouho zvažoval, zda tuto kandidaturu vůbec přijmout. Věřím tomu, že ČOS je a i v budoucnosti má být společností, která zastřešuje reprezentanty všech odborností, které se podílejí na diagnostice a léčbě nádorů a proto jsem kandidaturu přijal.

Vývoj v poslední dekádě mne jednoznačně přesvědčil o tom, že patologie je oborem, který musí s onkologií naprosto úzce a efektivně spolupracovat a bez dokonalé interdisciplinární spolupráce nebude další rozvoj v našich oborech možný.

V oblasti prohlubování a rozvoje intersciplinární spolupráce vidím v nejbližsích letech následující úkoly:

  1. Hledání nových prediktivních markerů, které umožní racionální indikaci protinádorové léčby. Toto platí především - ale nikoli výhradně - pro biologickou léčbu.
  2. Rozvoj programu kvality, který zajistí kvalitní standardizovanou diagnostiku nádorových onemocnění - diagnostické standardy pro nádory jednotlivých orgánů (zatím byl vytvořen a je opakovaně aktualizován standard pro vyšetření karcinomu prsu) zahrnující nepodkročitelná minima údajů, které musí mít onkolog k dispozici pro rozhodnutí o optimální terapii.
  3. Zavádění nových vědeckých poznatků z oblasti patologie do rutinní diagnostické praxe, tak jak se to podařilo při zavedení testování mutací k-ras u kolorektálního karcinomu, či v současnosti probíha u zavádění testování mutací EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic.
  4. Zlepšování diagnostiky a léčby maligních nádorů je naprosto závislé na trvalém zvyšování kvality - krokem správným směrem bylo zavedení referenčních laboratoří, které mají provádět metodicky a finančně náročná vyšetření, na základě kterých je volena nákladná terapie. Výběr těchto laboratoří, jejich počet a spektrum nesmí být rozhodnutím od úřednického stolu, ale výsledkem trvalého hodnocení kvality těchto pracovišť (systém externí kontroly kvality, akreditace laboratoří, apod.). Lze očekávat, že s nárůstem detekovaných markerů a z toho vyplývajícím zvyšujícím se počtem těchto vyšetření dojde také ke zvyšování počtu těchto laboratoří - klíčovými vodítky musí být vždy kvalita a dostupnost péče.

Při pohledu na kandidátní listinu do 2. kola voleb hodnotím své šance realisticky - počet špičkových osobností z oboru onkologie je natolik vysoký, že nebude jistě problém vybrat 11 z nich. Přesto bych považoval za nezdvořilé, abych případné voliče neseznámil se svými názory, postoji a důvody, proč jsem kandidaturu přijal. Ať již bude v druhém kole zvolen kterýkoli z kandidátů, přejme České onkologické společnosti, aby byli vybráni ti skutečně nejlepší.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit! - tedy ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru!