Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Mé priority práce ve výboru: 1. Onkologická síť, 2. Financování onkologie, 3. Multidisciplinární spolupráce, 4. Standardizace onkologické léčby, 5. Vzděláván a 6. Spolupráce pracovišť, multicentrické studie.

Ad 1. : Centralizace péče na KOC ano, ale ne v současné podobě. Soustředit kurativní léčbu (komplikované chirurgické výkony, pokročilé techniky radioterapie, kurativní systémová léčba) a léčbu méně častých a vzácných nádorů. Ale např. umožnit podávání biologické léčby i mimo KOC po předchozím schválení na KOCu a zachování registrů biologické léčby.

Ad 2. racionální zavádění drahých technologií a léčebných postupů tak, aby na tyto postupy nedoplácela standardní péče.

Ad 3. : zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými obory participujícími na onkologické léčbě na úrovni odborných společností

Ad 4.: doporučené postupy nejen pro systémovou léčbu, ale také pro radioterapii a chirurgickou léčbu.

Ad 5.: zvyšování zájmu o obor onkologie na pregraduální úrovni a zkvalitnění postgraduální přípravy se zaměřením na skutečné nároky kladené na onkologa

Ad 6.: podpora multicentrických národních studií

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Centrová péče by neměla znamenat jen nákladnou biologickou léčbu. Centra by měla bez limitů poskytovat specializovanou onkochirurgickou léčbu ( operativa ovariálního karcinomu, resekce jater, kolorektální chirurgie, operace sarkomů), radikální radioterapii ( radioterapie s modulovanou intenzitou, obrazem naváděná a stereotaktická radioterapie) a kurativní systémovou  léčbu ( např.dose dense režimy). Medicína založená na důkazech poskytuje dostatečné důvody ke koncentraci těchto kurativních metod do onkologických center.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém  Komplexních onkologických center?

Centralizace péče na KOC ano, ale ne v současné podobě. Soustředit kurativní léčbu (komplikované chirurgické výkony, pokročilé techniky radioterapie, kurativní systémová léčba) a léčbu méně častých a vzácných nádorů. Ale např. umožnit podávání biologické léčby i mimo KOC po předchozím schválení na KOCu a zachování registrů biologické léčby.

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. „Slovenský model centralizované péče“ , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Podporuji možnost aplikace biologické léčby mimo centra, pokud budou indikace a hodnocení efektu konsultovány s komplexním onkologickým centrem. Omezení biologické léčby na centra je sice výhodné z hlediska monitorování nákladů onkologické léčby, ale s několika málo výjimkami (herceptin v adjuvantní terapii u karcinomu prsu a snad bevacizumab před resekcí jaterních metatáz a imatinib u GISTů ) představuje paliativní léčbu, která nesnižuje mortalitu na nádorové onemocnění, byť její vliv na prodloužení přežití je evidentní

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Uvítal bych větší prostor pro diskusi se členy ČOS prostřednictvím např. diskusního fóra na www.linkos.cz