Prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc.

Prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc.

Přednosta Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK a  Ústavu radiační onkologie FNB 1.LF UK v Praze.

660 citujících článků (2003-2010); Hirschův index  = 14.

Měl jsem tu neobyčejnou možnost sledovat rozvoj oboru již od osmdesátých let minulého století, kdy jsem nastoupil na Onkologickou kliniku 1.lékařské fakulty UK. V této době byla onkologie považována za ponurou medicínsky bezmocnou lékařskou disciplinu a  byla téměř na okraji zájmů lékařské veřejnosti.V průběhu let se situace radikálně změnila. Diagnostika a léčba zhoubných nádorů zaznamenala překotný rozvoj počínaje molekulární diagnostikou a cílenou terapií na molekulární úrovni konče. Onkologie přestala být samostatnou medicínskou disciplinou, ale prochází napříč všemi obory. V mezinárodním kontextu je onkologie vnímána interdisciplinárně, ale jednotlivé discipliny jsou pro výkon klinické praxe vnímány samostatně. Není možné jít proti proudu a jedním z mých cílů je dosáhnout mezinárodně akceptovaného atestačního certifikátu.

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor onkologické společnosti měl řešit?

Základní problémové okruhy, od kterých odvisí budoucnost onkologie :

 • prevence
 • screening
 • časná diagnostika
 • mezioborová spolupráce
 • koncept personalizované (adresné) onkologické péče
 • paliativní léčba (má stejnou důležitost jako léčba kurativní)
 • ukončení necíleného podávání cílené léčby
 • kvalitní výzkum
 • kvalitní postgraduální včetně celoživotního vzdělávání

Vize onkologické léčby budoucnosti  je

 1. plná vyléčitelnost časných stadií onemocnění
 2. léčitelnost diseminovaného onemocnění.
 3. důstojná terminální péče vycházející z konceptu neopuštění pacienta

V éře personalizované medicíny je nutné přehodnotit uspořádání klinických studií s novými léky. Nové klinické studie u neselektovaných nemocných by neměly  být dále zahajovány.

2. Jaké budou Vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Pro vyjednávání je nutná edukace plátců péče - prediktivní onkologie jako výklad cesty k racionálnímu využití zdrojů  Nutná definice nezbytných (povinných) biomarkerů před zahájením cílené léčby.

Jedině individualizace léčby může vést v  k  redukci nákladů na léčbu. Výběr a zahájení léčby bez určení  molekulárních biomarkerů by nemělo být v budoucnosti možné. V onkologických  centrech bez dostupné adekvátně prováděné molekulární diagnostiky není možné rozhodovat o výběru cílené léčby.

Potřeba mezioborové spolupráce je zatím nedostatečně vnímána plátci péče. U vybraných klinických situací by mělo být vyhodnocení v mezioborovém týmu podmínkou pro další úhradu onkologické péče.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Zvládnutí péče o vzrůstající počty onkologicky nemocných není v další reorganizaci tzv. komplexních onkologických center, ale v kultivací mezioborové spolupráce počínaje výukou na lékařských fakultách pokračujíc kvalitním postgraduálním vzděláváním včetně vzdělávání celoživotního. Onkologie přestala být isolovanou disciplinou a prochází napříč všemi obory. Řešení není jen v navýšení počtu specializovaných onkologů, ale v propojení všech oborů, které onkologickou problematikou zabývají. Systém komplexních onkologických center musí být založen na provázanosti všech onkologických disciplin Definice Komplexního onkologické centra by měla být výsledkem mezioborového konsensu.. Systém KOC nemůže být rigidní, nutná je flexibilita, úloha a poslání všech center nemusí být identické. Onkologie  21.století vyžaduje  zkrácení časové prodlevy mezi experimentálním a klinickým výzkumem s včasným využitím výsledků výzkumu v klinické praxi .

4. Líbí se Vám a budete prosazovat tzv. "Slovenský model centralizované péče" , tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikované péče možnost podání na spolupracujícím pracovišti?

Jsem pro evropský model. Souhlasím s modelem kdo léčí často léčí dobře a financováním léčby za pacientem. Jsem pro kontrolu kvality, aby se zabránilo riziku léčit často a špatně.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Onkologická společnost je partnerskou organizací ESMO (European Society for Medical Oncology). Nabídka uspořádání konference ESMO v ČR je oceněním činnosti výboru ČOS. Onkologická společnost si musí uchovat svoji identitu, což není v nesouladu s multidisciplinaritou a úzkou spolupráci s ostatními odbornými společnostmi.