Zápis z jednání Pracovní skupiny pro onkologii, 6. 3. 2023 VZP

6. března se v středí VZP konalo navazující jednání Pracovní skupiny pro onkologii solidních nádorů s cílem odsouhlasení navrženého systému poskytování onkologické péče.

Komplexní onkologická centra jsou nyní oslovována s žádostí o zaslání seznamu ROS, které plní podmínky dle zápisu, a se kterými budou spolupracovat a delegovat preskripci dle seznamu LP v zápisu.

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro onkologii, 6. 3. 2023 VZP

 1. Úvod:

Jedná se o navazující jednání Pracovní skupiny pro onkologii solidních nádorů s cílem odsouhlasení navrženého systému poskytování onkologické péče.

 1. Průběh jednání:

a) Ustanovení Regionálních onkologických skupin – ROS

PS odsouhlasila níže uvedené odborné podmínky pro vznik ROS

 • ROS je vždy navázaná na konkrétní KOC
 • poskytovatel akutní lůžkové péče
  • s lůžkovým oddělením klinické onkologie či radiační onkologie a se zkušeností s aplikací protinádorové terapie (produkce výkonu 42520 - Aplikace protinádorové terapie) nebo
  • s ambulancí klinické onkologie a s odd. akutní lůžkové péče v odb. vnitřní lékařství, které má zkušenosti s péčí o onkologické pacienty a je schopno zajistit jejich hospitalizaci a se zkušeností s aplikací protinádorové terapie (produkce výkonu 42520 - Aplikace protinádorové terapie v rámci poskytovatele)
 • zajištění personálu 24/7 pro konzultaci zdravotního stavu
 • 2 kliničtí onkologové se specializovanou způsobilostí
 • ambulance klinické onkologie 5 dní v týdnu
 • centrální pracoviště pro ředění cytostatik (lékárna), ev. smlouvu s poskytovatelem, který ředění cytostatik zajistí
 • VZP ČR zašle jednotlivým KOC dohodnutá odborné kritéria – KOC navrhne, kteří poskytovatelé
  v regionu by měli být součástí sítě ROS.
 • VZP ČR bude s ROS uzavírat zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště, a to dle pravidel pro jednotnou smluvní politiku VZP ČR. Žádající ROS předloží smlouvu s KOC před případným navázáním smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou (smlouva obsahuje transparentní a jasně definovaný systém organizace péče, dodržování společných postupů a protokolů, multidisciplinární posuzování onkologických pacientů).
 • ZP sdružené v SZP ČR budou o připraveném řešení a dohodnutých pravidlech informování na příštím jednání ZS SZP ČR a pravidla nasmlouvání sdělí individuálně svým smluvním partnerům.

b) Povinnosti pracoviště ROS

 • indikace a delegace léčby na ROS probíhá na základě MDT KOC (MDT vykazován výkonem 51881); záznam o delegaci léčby z KOC bude uveden ve zdravotnické dokumentaci ROS
 • zástupce ROS se vždy účastní MDT KOC pro dané onemocnění (lze i dálkový přístup)
 • ROS následně referuje o průběhu léčby KOC v předem stanoveném intervalu
 • uvolnění léků a delegace může být pro jednu diagnózu, např. karcinom prsu
 • bude připraven smluvní dodatek ke Zvláštní smlouvu

c) Seznam léčivých přípravků delegovaných do ROS

 • OS předložila seznam léčivých přípravků dle jednotlivých Dg skupin a ATC skupin
 • plátci navrhli strategický výběr pouze skupin s dostupnými generiky/biosimiláry – viz níže
 • v případě potřeby dojde k dalšímu rozšíření výčtu LP po vyhodnocení stávajícího modelu fungování

Centrová léčba možná k delegaci aplikace z KOC do ROS

 

Skupina nádorů

Konkrétní diagnóza

Účinná látka k delegování do ROS

ATC skupina

GIT

Kolorektum (C18-20)

bevacizumab

aflibercept

L01FG01

L01XX44

Hepatocelulární CA (C22)

sorafenib

L01EX02

Plíce, pleura, thymus

NSCLC

pemetrexed

bevacizumab

gefitinib

erlotinib

L01BA04

L01FG01

L01EB01

L01EB02

GIST/Sarkomy

Měkké tkáně (C38, C47-49)

imatinib*

L01EA01

Prs

Prs (C50)

trastuzumab

bevacizumab

everolimus

L01FD01

L01FG01

L01EG02

Urogenitální

Prostata (C61)

cabazitaxel

abiraterone

L01CD04

L02BX03

Ledvina (C64)

everolimus

sunitinib

sorafenib

L01EG02

L01EX01

L01EX02

Gynekologie

Ovaria a tuba (C56-57)

bevacizumab

L01FG01

* gastrointestinální stromální tumory (GIS) - imatinib v indikaci „sarkomy“ je hrazen pouze v terapii gastrointestinálního stromálního tumoru

Zapsala: MUDr. Sajdlová

Schválil: PhDr. Mgr. Bodnár