Zápis z 1. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii dne 12. ledna 2010

 • Datum: 12. ledna 2010 v Brně
 • Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové pracovní skupiny

Zápis z jednání v PDF

1. Složení pracovní skupiny (PS)


MUDr. Petr Beneš, internista, držitel nutriční licence, Nemocnice na Homolce, Praha
MUDr. Petra Holečková, onkolog, držitel nutriční licence, Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha
Lenka Krčmová, nutriční terapeutka, MOÚ Brno
MUDr. Viktor Maňásek, onkolog, KOC J.G. Mendla Nový Jičín
MUDr. Gabriela Pazdrová, onkolog, Onkologická klinika VFN, Praha
MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D., gastroenterolog, držitel nutriční licence, MOÚ Brno
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., hematoonkolog, držitel nutriční licence FN Brno-Bohunice

 • Zapojení KOC: Návrh rozšířit PS o externí členy z KOC a onkology, kteří projevili zájem o problematiku - pro širší diskusi, oponenturu návrhů a osvětu výživy onkologického pacienta, sběr dat, na bázi e-mailové komunikace
 • Oslovení průvodním dopisem – sestaví skupina společně, odsouhlasenou verzi předá profesoru Vorlíčkovi
 • Konečný počet členů PS je 7-8 interních a 20-30 externích

2. Komunikace

 • PS se bude scházet cca 3x ročně
 • Každý úkol bude mít svého garanta, který zodpovídá za včasné zpracování
 • Externí členové obdrží shrnutí nejdůležitějších informací a závěrů
 • ČOS:
  • Setkání Výboru probíhá 1x měsíčně, všechny návrhy musí být schváleny výborem společnosti. Zápis je umístěn na Linkosu vždy do týdne
  • Možnost založit nutriční sekci v rámci ČOS – výběr sekčního šéfa, střednědobá priorita – diskuse při příštím setkání

3. Shrnutí návrhů členů k náplni PS

 • Výchozí stav
  • PS konstatuje, že stav výživy onkologických pacientů je neuspokojivý
 • Klinická evidence
  • Shoda ohledně vyhledávání a revize dat z literatury, v této oblasti nebyl stanoven další postup
  • Konsensus ohledně potřeby vytvoření lokální klinické evidence jako nástroje osvěty mezi onkology a jako podkladů pro plátce zdravotní péče, vzhledem k možnosti omezení podpůrné léčby
  • Každý člen PS předloží strukturovaný návrh jak tato data co nejúčelněji získat: účel projektu, cíle, způsob sběru dat – pro/retrospektivní, definice vzorku/velikost/diagnózy/stádium onemocnění/protinádorová terapie, materiál a metodika, zdroje, timing
 • Nutriční screening
  • Konsensus o zjednodušení stávající části pacientského dg screeningu, výsledek vložit do karty, garant dr. Holečková
  • Připravuje se elektronická verze lékařské části screeningu, patronát doc. Tomíška
  • Ideálně nutriční screening součástí IS nemocnice
 • Nutriční podpora
  • Konsensus ohledně nutnosti vytvoření specifických a praxí ověřených vodítek pro nutriční podporu onkologicky nemocných
  • Revize dosud publikovaných vodítek – garant doc. Tomíška
 • Osvěta a edukace
  • Tisková konference ČOS, Praha, 23/2 – prof. Vorlíček, sdělení o důležitosti nutrice bude součástí tiskové zprávy
  • Státní kongresy – v roce 2010 příprava pro příští rok, kdy PS bude publikovat výsledky své činnosti v rámci hlavních programů
 • Nutriční ambulance (NA)
  • Síť NA není dostatečná – malý počet, nízká dostupnost, regionální disproporce, malá informovanost onkologů o existenci NA
  • Návrh na vzájemné propojení Linkos a SKVIMP (nutriční screening a databáze NA garant Dr. Beneš projedná na sjezdu v HK 18/2. Výsledek zaslat prof. Vorlíčkovi. Rovněž vhodná aktualizace kontaktů a ordinačních hodin.
  • BOD – přednáška o problematice NA a propojení s onkologickými pracovišti v rámci satelitního sympozia 22.4. 2010, 7.30h

4. Priority

 1. Vytvoření a implementace diagnosticko terapeutických vodítek
 2. Vytvoření lokální klinické evidence
 3. Zajištění nutriční péče – propojení s NA

5. Příští setkání: úterý 11/5 v 16 hod v Praze

6. Předběžná témata pro příští setkání:

 • Nutriční sekce při ČOS
 • Sběr a hodnocení dat z literatury
 • Dosáhnout shody nad způsobem lokálního sběru dat
 • Vytvoření akčního plánu pro tvorbu a implementaci diagnosticko/terapeutických vodítek
Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí