Zápis z 32. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 23. 4. 2019

Zápis z 32. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 23. 4. 2019

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková
Omluveni: Pazdrová, Tuček, Šmejkalová- Musilová, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Voplakal, Cheníčková

 1. Dr. Maňásek uvítal přítomné.
 2. Revize programu, shrnutí minulého zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání.
 3. Kurz „Nutriční péče v onkologii“, dohodnutý s s prof. Odrážkou pro katedru Radiační onkologie, zrušen pro malý počet účastníků. PSNPO kurz zorganizuje na podzim, dr.Holečková zajistí náhradní termín.
 4. Ohlédnutí za snídaňovým sympoziem v rámci BOD 2019. Proběhl slavností křest publikace p.docenta Tomíšky „Výživa onkologických pacientů“. Stran přípravy na BOD 2020 – na jednání PSNPO před konferencí dohoda stran možností propagace sympozia, příp. zařazení přednášek s nutriční problematikou přímo do jednotlivých bloků odborného programu.
 5. Ing Smitka informoval o proběhlých jednáních k vydání brožury pro pacienty o výživě v českém jazyce, která je z dílny pacientské organizace European Cancer Patient Coalition. Paní Palouchová, jež je členka výboru této organizace, tlumočila na jednání výboru, žádost PSNPO o překlad schválena, vydání materiálů je v přípravě.
 6. Debata ohledně zařazení nutriční problematiky do předatestační přípravy, ke zvážení formou e-learningu. Jednání budou zahájena po ukončení hlasování do výboru ČOS.
 7. Ing.Smitka informuje o ekonomických datech, získaných od plátců péče. Sipping preskribovaný odborností onkologa představoval za r.2018 cca 1,7% z veškerého objemu předepsaného sippingu, tedy pro všechny diagnózy, i neonkologické. Možnost preskripce onkologem bez licence není využívána dostatečně.
 8. A.Voplakla z firmy FK informoval o průběhu projeku „Bioimpedanční analýza“, který byl prováděn již v MOÚ Brno v KOC Nový Jičín. Aktuálně sběr dat probíhá v ÚRO NNB a v KOC Jihlava. Výhledobě v plánu provedení ve VFN FN Bohunice, do cílové počtu 360 pacientů. Pak proběhne analýza nasbíraných dat.
 9. Bc. Andrášková představila výsledky dotazníkových formulářů, které poskytly nutriční terapeutky po absolvování konference, pořádané PSNPO za organizace FK. Na konec roku 2019 je v plánu opakování kurzu, po kompletizaci dotazníků se získáním zpětné vazby v plánu publikace dat.
 10. Blok přednášek PSNPO na SKVIMP v Hradci Králové - akce proběhla 13. 4. 2019 (přednášející Tomíška, Maňásek, Beneš, Holečková) – ohlasy pozitivní, žádost o opětovnou přípravu onkologického bloku na r.2020.
 11. E-Leon. Dr.Maňásek zašle co nejdříve otázky po korekci z kapitol 6-8. Byla představena verze e-learningu s hlasovým doprovodem pro kapitolu nádory ORL. Výbor se shoduje, že za účelem časného zprovoznění e-learningových stránek www.e-leon.cz bude nahrána zatím verze bez zvukového doprovodu. Texty do sekce kapitol 9-11 dodá doc.Tomíška. dr.Holečková zjistí, zda je třeba zaslat doprovodné texty i k ostatním kapitolám, aby byl naplněn rozsah pro požadovaný počet kreditů. Kompletizace do 30.6.2019.
 12. Dr.Beneš informoval o žádosti p.docenta Kohouta k PSNPO stran příspěvku do plánované publikace o výživě. doc.Kohout oslovil dr.Beneše, doc.Tomíšku a dr.Tučka. dr.Beneš navrhuje, aby byla kapitola vypracována kolektivně výborem PSNPO. Členové PSNPO souhlasí s vypracováním kapitol do pasáže s onkologickou problematikou. Dr.Beneš připraví jednotlivé okruhy, které rozešle členům výboru. Další jednání PSNPO se uskuteční dne 8.10.2019, místo bude upřesněno.

Zápis vypracoval: V.Maňásek