Zápis z 5. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS dne 18. května 2011 v Brně

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 18. května 2011 v Brně
Účastníci: členové PSNPO a 2 hosté: Tamara Starnovská ČAS FTN a Miroslava Reczaiová předsedkyně sekce nutričních terapeutek ČAS

Zápis z jednání v PDF

Členové PSNPO
MUDr. Petr Beneš Nemocnice na Homolce, Praha, MUDr. Petra Holečková Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha, Lenka Krčmová MOÚ Brno, MUDr. Viktor Maňásek, KOC J.G. Mendla Nový Jičín, MUDr. Gabriela Pazdrová Onkologická klinika VFN Praha, MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D. MOÚ Brno, Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. Hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice

Revize minulého zápisu

 • Na výzvu PSNPO o nutné dostupnosti nutričních terapeutek (NT) reagovala pozitivně ČAS a ČOS, stanovisko SKVIMP dosud není k dispozici. Prof. Vorlíček odešle KOC dopis s výzvou: a) doporučení používat nutriční screening v ambulantní praxi, b) k zajištění dostupnosti nutričního terapeuta a c) odvolá se na udělení statutu KOC v bodě 5 – nutriční péče o onkologického pacienta
 • Dr. Šachlová představila schematizaci vyhodnocení screeningu do Modré Knihy – schváleno PSNPO, bude provedena grafická úprava
 • Dr. Beneš představil materiál pro pacienty navazující na nutriční screening, je nutno zjednodušit terminologii a pak otestovat na pacientech. Schválení materiálu proběhne mailem.
 • Doc. Tomíška představil materiál Indikace sippingu, využitelný pro lékaře onkology i pro pacienty. Postup při dalším zpracování stejný jako pro předchozí materiál
 • Materiál Indikace sippingu bude dále doplněn o materiál Výživná strava a v průběhu roku ještě Sondová výživa
 • Udělení F016 pro onkology limitované na sipping – dr. Beneš projednal se SKVIMPem, čekáme na vyjádření
 • PSNPO souhlasí s žádostí prof. Mardiaka o překlad do slovenštiny, případně i dalších jazyků, rozhodnutí sdělí prof. Mardiakovi dr. Beneš

Preskripce sippingu onkologem

 • Na žádost SUKL a SKVIMP, PSNPO zpracovala odborné vyjádření k preskripci sippingu s EPA onkologem

Iniciativa ČAS

 • T. Starnovská představila pilotní projekt nutriční péče pro onkologické pacienty v kraji Vysočina, jeho cílem je systematické nastavení nutriční péče po celou dobu péče o onkologicky nemocného, předpokládaným výsledkem pilotního projektu má být Standard kvality ČAS v této oblasti pro nelékařské zdravotnické profese
 • Dohoda na spolupráci a vzájemné podpoře mezi PSNPO a ČAS, sdílení průběžných informací a výsledků aktivit
 • V rámci pilotního projektu bude v onkologických ambulancích zúčastněných nemocnic využit screening PSNPO
 • ČAS poskytne výstupy získané při využití screeningu v projektu PSNPO
 • ČAS nabízí podporu při zpracování ekonomické efektivity působení NT pro jednotlivá KOC

Sekce NT při ČAS

 • M. Reczaiová upozornila na nepříznivý stav z hlediska dostupnosti NT pro onkologii, vzhledem k počtu NT a nutnosti doplnění vzdělávání a zkušeností NT pro přímou komunikaci s pacientem

Zavedení screeningu PSNPO do ambulantní praxe

 • Současný stav – iniciativa společnosti Nutricia podpořená PSNPO a ČOS (NutriAction) zaměřená na zavedení nutričního screeningu do ambulantní onkologické praxe proběhla na 7 pracovištích KOC u celkem 1474 pacientů
 • 60,4% pacientů vykazuje různě závažné riziko malnutrice. Pouze 2 pracoviště využívají systematicky NT a nutriční ambulance.
 • Nutriční screening se daří zavést na jednotlivých pracovištích PSNPO částečně
 • PSNPO bude pokračovat v aktivitách vedoucích k zavedení screeningu
 • PSNPO zpracuje doporučení k využití screenigu a zašle externí pracovní skupině spolu s výsledky screeningového týdne

Další:

 • Předsedou PSNPO se tajným hlasováním stal prim. Maňásek, roněž byli zvoleni 2 zástupci předsedy: Dr. Šachlová a Doc. Tomíška
 • Společnost Abbott vyjádřila zájem o spolupráci s PSNPO
 • Projednána nabídka grantu AVKV, další diskuse mailem

Úkoly

 • Dopis KOC o zajištění dostupnosti NT – prof. Vorlíček, termín: 31.5.
 • Schematizace screeningu do Modré Knihy, termín 15.6.
 • Nutriční doporučení pro pacienty dr. Beneše připravit k otestování, termín 15.6.
 • Lenka Krčmová rozešle všem brožuru pí Hrbkové, termín 31.5.
 • Otestování Nutričního doporučení u pacientů – dr. Holečková do 31.8.
 • Indikace sippingu, všichni zašlou připomínky doc. Tomíškovi, termín 31.5.
 • Indikace sippingu, úprava textu, Doc. Tomíška + LK, termín 30.6.
 • Materiál Nutriční doporučení a Indikace sippingu, upravený text testovat na pacientech, Dr. Holečková, termín 31.8.
 • Překlad Dotazníku hodnocení nutričního rizika do slovenštiny – Dr. Beneš sepíše a zašle oficiální stanovisko, termín ihned
 • Výživná strava, Doc. Tomíška vypracuje návrh dokumentu ve spolupráci s L.Krčmovou, termín 15.9. 2011
 • L.Krčmová rozešle všem Výživná strava MOÚ
 • Informovat Externí PS o výsledcích pilotního ambulantního screeningu, dr. Maňásek, termín 6.6.2011
 • Informovat Externí PS o průběhu II. Setkání dr. Maňásek, po schválení zápisu

Příští setkání: úterý 22.9. v 15 hod v Praze

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí