Znatelné změny ve složení stavby těla po neoadjuvantní chemoterapii pro nádory jícnu a žaludku

Studie s komentářem PSNPO.

Východiska a cíle: Pacienti se sarkopenií  [sníženým obsahem beztukové hmoty  (fat free mass - FFM)] mají vyšší výskyt nežádoucích účinků chemoterapie a kratší přežití. Jelikož neexistují obdobná data pro pacienty s nádory jícnu a žaludku,   zkoumala tato studie změny ve složení těla u těchto pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie (neoCHT).

Marked changes in body composition following neoadjuvant chemotherapy for oesophagogastric cancer

Sherif Awad a, Benjamin H. Tan a, Helen Cui a, Ashish Bhalla a, Kenneth C.H. Fearon b, Simon L. Parsons c,James A. Catton c, Dileep N. Lobo a,*

Clinical Nutrition 31 (2012) 74e77

Východiska a cíle:

Pacienti se sarkopenií  [sníženým obsahem beztukové hmoty  (fat free mass - FFM)] mají vyšší výskyt nežádoucích účinků chemoterapie a kratší přežití. Jelikož neexistují obdobná data pro pacienty s nádory jícnu a žaludku,   zkoumala tato studie změny ve složení těla u těchto pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie (neoCHT).

Metody:

byli sledování pacienti s bádory jícnu a žaludku, u kterých bylo provedeno CT vyšetření před a po neoCHT. Byly analyzovány CT snímky na L3
vertebrální úrovni pomocí software SliceOmatic s možností odvození odhadů FFM a tukové hmoty (FM). Bylo provedeno srovnání pre-a post-neoCHT CT snímků. Údaje jsou zaznamenány jako průměr +/- SD.

Výsledky:

bylo zahrnuto čtyřicet sedm pacientů (34 mužů) ve věku 63 +/-12 let, z nichž 79% dokončilo serii neoCHT. Interval mezi CT vyšetřeními byl 107 +/- 27 dní. Podíl pacientů se sarkopenií se zvýšil v průběhu neoCHT z 57% (před neoCHT) na 79% (po neoCHT) (p = 0,046). Během neoCHTse vyskytlo signifikantní snížení
odhadované FFM a FM (2.9 +/- 4.7 kg, p <0,0001 a 1,3 +/- 3.2 kg, p = 0,007, v tomto pořadí). Nebyla prokázána žádná asociace mezi ztrátou FFM a nedokončením neoCHT, prodloužením hospitalizace ani mortalitou. .

Závěry:

U pacientů s nádory jícnu a žaludku se v době zahájení neoCHT vyskytovala sarkopenie v 57% případů. Podání neoCHT bylo spojeno s další redukcí FFM a prohloubením sarkopenie.

Stanovisko Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii (PSNPO):

Několik předchozích studií prokázalo, že sarkopenie je nezávislým faktorem predikujícícím vyšší toxicitu chemoterapie, progresi nádoru a špatnou prognozu. Tato data existují převážně pro skupinu pacientů s kolorektálním karcinomem, nádory prsu a plic. Uvedená studie neprokázala, že by sarkopenie vedla  k větší intoleranci léčby nebo zvýšené mortalitě. Je však nutné uvážit, že studie byla provedena ve skupině pacientů, kdy byla indikována potenciálně kurabilní terapie, lze tedy předpokládat i lepší výkonnostní stav těchto pacientů. Navíc se jednalo o pilotní studii zaměřenou na sledování změn v tělesné stavbě, a proto byli vybráni pacienti naplňující vstupní kriteria vyhrazené pro záměr této studie. Primárně tedy nebyly sledovány výsledky léčby. U pacientů, kteří netolerovali neoadjuvantní chemoterapii, byla přímo indikována chirurgická intervence, a byli tudíž rovněž vyřazeni  ze studie. Můžeme tedy shrnout, že v průběhu neadjuvantní chemoterapie dochází u pacientů s nádory jícnu a žaludku k progresi sarkopenie, nemáme však jasná data, která by nás opravňovala ke stanovení klinických výstupů.