prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. slaví 85. narozeniny

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. slaví 85. narozeniny

V sobotu 9. dubna 2022 se dožívá 85. let prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Profesor Klener patří k vůdčím osobnostem naší medicíny i společenského života. Protože profesní dráha prof. Klenera byla nedávno shrnuta (Klinická onkologie 2022, 35, s. 78-79), chtěli bychom zde především zdůraznit zásluhy prof. Klenera o rozvoj české onkologie.

V době, kdy se farmakoterapie nádorových onemocnění teprve formovala a použití několika málo tehdy dostupných léků bylo roztříštěno mezi odborníky různých oborů, prosazoval prof. Klener systémový a systematický přístup integrující molekulární a nádorovou biologii i farmakologii s klinikou a stal se tak duchovním otcem oboru klinická onkologie u nás. Jeho zásluhou se v našich podmínkách klinická onkologie profilovala jako obor zakotvený ve vnitřním lékařství. Během dlouhé řady let, kdy byl vedoucím Katedry klinické onkologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, prof. Klener vychoval dvě generace klinických onkologů. Při atestacích byl examinátorem náročným, ale zároveň i vlídným a spravedlivým. Nás, mladší kolegy, inspiroval nejen svými encyklopedickými znalostmi, které se odrazily v monografiích Protinádorová chemoterapie, Klinická onkologie a mnohých dalších dílech, klinickým rozhledem zkušeného internisty, ale především lidsky laskavým přístupem ke kolegům i pacientům.

Prof. Klener patří ke generaci, která byla nucena významnou část své životní dráhy prožít v podmínkách totalitního režimu, ale i v těchto těžkých podmínkách si dokázal zachovat tvář a posouvat rozvoj onkologie dopředu. Po pádu totality stál jako první porevoluční ministr zdravotnictví u počátku přeměny zdravotnictví z direktivního systému sovětského typu k systému zdravotnictví zemí Západu. Záhy se však vrátil k akademické medicíně, ke své práci lékaře, pedagoga a vědce. Sám v období totality zažil ze strany tehdejší moci ve své vědecké a pedagogické dráze ústrky i šikanu, o to více se však snažil jako prorektor Univerzity Karlovy pro vědu vytvořit podmínky pro kariérní růst odborníků napříč obory, které byly férové a spravedlivé. Nezištně podporoval růst zejména mladších kolegů. Úspěch jeho práce nejlépe dokumentuje počet klinických onkologů, kteří se stali profesory a docenty, který je výrazně vyšší než v řadě jiných lékařských oborů.

V několika odstavcích je nemožné shrnout všechny zásluhy prof. Klenera o rozvoj české onkologie z pozice vedoucích katedry klinické onkologie, prorektora pro vědu Karlovy Univerzity nebo předsedy České onkologické společnosti. Lze bez nadsázky říci, že současná česká onkologie stojí na základech, které postavil prof. Klener. Setkání s ním pro nás byla i jsou zdrojem inspirace. Prof. Klener je pro nás vzorem svým, morálním kreditem, životní moudrostí, renesančními znalostmi i lidským přístupem. Jsme rádi, že se dnes můžeme připojit k zástupu gratulantů.

Vážený pane profesore, milý Pavle, dovol, abychom Ti dnes poděkovali za vše, co jsi pro českou onkologii i pro řadu z nás osobně vykonal a popřáli do příštích let hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.                                                                                                       

Za členy České onkologické společnosti ČLS JEP, výbor