Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 5.10.2021 ve FN v Motol

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Tesařová

1. Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

 • Stanovisko k protonové terapii Žádost správní rady VZP na výbor ČOS a SROBF – srpen 2021.
  Správní rada VZP požádala zástupce odborných společností ČOS a SROBF o potvrzení platnosti společného stanoviska k indikaci a provádění protonové terapie, které bylo podepsáno 6.11.2019. Zástupci ČOS i SROBF potvrdili platnost tohoto stanoviska a nevyjádřili potřebu jej měnit.
 • Stanovisko k vytvoření nového výkonu ambulantní aplikace systémové léčby v onkologii v hodnotě jednoho hospitalizačního dne. Setkání 20.9.2021 na VZP za účasti všech pojišťoven.
  Existence nových výkonů je projednávána za účasti všech pojišťoven včetně VZP. Výsledek a vydání stanoviska bude sdělen na stránkách Linkos.

2. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

 • Zákon 48
  Zákon 48 byl schválen v Parlamentu ČR v podobě upraveném senátem.  

  Existence zákona umožňuje odborným společnostem stát se součástí procesu schválení úhrady léčiv a je významným posunem v respektování odborných autorit při uvedení nových léčiv do algoritmu terapie nejen onkologických pacientů.

 • Schvalování úhrady léčiv
  Ze strany výboru ČOS je oceňováno zkrácení doby procesu schválení úhrady nákladných léčiv v onkologii a urychlení přístupu léčivých přípravků k onkologickým pacientům.
  Proběhlo jednání na půdě ambasády USA 1.9.2021, kde byly představeny výsledky šetření prováděné mezinárodní agenturou, které porovnávalo dobu od registrace přípravku ke schválení úhrady a uvedení na trh mezi jednotlivými státy světa. ČR se posunula významně mezi vyspělé státy a je nyní zařazena v tomto parametru mezi státy jako jsou Benelux, Švédsko apod.          
 • Jednání s Mgr. Jakubem Dvořáčkem bude dne 19.10.2021 na téma: Etika ve spolupráci mezi farmaceutickými firmami a lékaři, především při realizaci seminářů, kongresů apod. O výsledcích jednání bude výbor informovat.

3. Kongres primární péče proběhl 17. – 18.9.2021 v Praze.

Zúčastnila se předsedkyně s přednáškou o epidemiologii, druhých nádorech a spolupráci s praktickými lékaři.

4. Dne 14.9.2021 se konala VR MZ ČR, která se zabývala:

 • Problematikou Covid–19, restrikcí a očkováním.

5. Národní onkologický program

Byla jmenována Rada pro implementaci NOP. Byl vytvořen draft NOP (v podstatě původní zkrácená verze NOP, který byl schválen výborem ČOS a doplněn o některé skutečnosti z MZ ČR). Jednání na MZ ČR k dané problematice probíhala od června až do září opakovaně. Poslední jednání 21.9.2021.

K uvedené zkrácené verzi NOP, která též je k dispozici na Linkos se vyjádřilo ministerstvo financí, které považuje materiál za nedostatečný, neboť mu chybí rozpracování dopadů realizace NOP do rozpočtu ČR. MZ ČR vyzvalo předsedkyni a doc. Büchlera, aby se podíleli na dopracování požadovaných ekonomických ukazatelů a doplnili je do definitivní verze NOP. Předsedkyně i doc. Büchler přislíbili pouze zapracování odborných připomínek, které byly zaslány oslovenými odbornými společnostmi, ale podíl na zpracování dopadů do rozpočtu a ekonomické analýzy nemohli přislíbit, neboť těmito dovednostmi onkologičtí lékaři nevládnou. Úloha ČOS je v odborné vizi dalšího vývoje onkologie v ČR, nikoli ekonomický rozbor, tedy ČOS svoji úlohu splnila.

Ministrem zdravotnictví byla ustanovena Rada pro implementaci NOP, členy rady nominoval přímo ministr Mgr. Adam Vojtěch.

Národní plán obnovy

Původní verze byla ze strany MZ ČR zcela přepracována. Na základě této verze byla vyslovena ČR pochvala ze strany Rady Evropy. Dále proběhlo hodnocení onkologické péče 29 vyspělých zemí a ČR se umístila na 8. místě. Uvedenou skutečnost významně ocenil ministr zdravotnictví.

Ministrem zdravotnictví byla nominována komise, která se bude spolu s vysoutěženou firmou podílet na zvážení možností realizace stavby Českého onkologického institutu prostřednictvím plánu proveditelnosti. 

 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR.
 1. Předsedkyně obdržela od Hlasu onkologických pacientů sdělení, že se uskutečnil sběr dat u onkologických pacientů pomocí dotazníku o průběhu péče o onkologické pacienty v době Covid-19 – podzim 2020 a počátek roku 2021. Hodnocení kvality poskytované péče v onkologii bylo velmi pozitivní.
 1. Výbor ČOS byl požádán o podporu navýšení příspěvku na dietní stravování v době probíhající onkologické léčby. Výbor problematiku prodiskutoval, ale vyjádření bude vyžadovat ještě podrobnější diskusi s autory návrhu podpory a proto je vyzýváme k další diskusi nad danou skutečností.

Požádáme o písemné podrobné zpracování problému a projednáme na příštím výboru.

 1. Společná schůze SROBF a ČOS se po dohodě předsedů obou společností bude konat v podzimním termínu. Předsedkyně oslovila doc. M. Doležela a shodli se na společné schůzi 23.11.2021.
 1. Dne 25.6.2021 se uskutečnila společná schůze zástupců ČOS a společnosti patologů na téma: Nová klasifikace MKN-11 a kódování novotvarů za přítomnosti MUDr. Zvolského. Současně předsedkyně, která se schůze zúčastnila, vyslovila velký dík společnosti patologů za velmi konstruktivní přístup k hlášení nálezů do NOR.
 1. Žádost o přípravu bloku na kongres České internistické společnosti, který se bude konat ve dnech 20 – 23.10.2021 v Brně. Náplň bloku přislíbili členové výboru z MOÚ.

Prim. Petráková je ve spojení s organizačním výborem.

 1. Prof. Petruželka požádal o podporu pro plánovaný SLP preparátu sotorasib. Členové výboru se shodli na užitečnosti a potřebnosti uvedeného programu. Jednání o realizaci probíhají na úrovni MZ ČR a SÚKL.

Jednání probíhá bez komplikací.

 1. Dne 3. – 5.9.2021 se konal Klub mladých onkologů v Medlově.

Za výbor ČOS účastníky pozdravil prof. Melichar.

 1. BOD 2021 bude probíhat na základě žádosti výboru ČOS, jmenovitě předsedkyně pod záštitou ESMO.
 1. Obor Klinická onkologie, tak jako všechny vzdělávací programy specializačních oborů specializačního vzdělávání lékařů, upravila zápočet praxe na covidové jednotce pro budoucí atestanty – v příloze zápisu Rozhodnutí o započtení praxe z MZ ČR.
 1. Žádost o odborné stanovisko Mgr. Podrazilové ze SZP, týkající se Estracytu. Odpověděl doc. Büchler a předsedkyně.

Doc. Büchler připravil velmi podrobný rozklad a předsedkyně upozornila na velmi malou četnost využití tohoto léku a podivila se nad poněkud zbytečným rozebíráním takto malicherného problému.

 1. ČOS ČLS JEP byla nominována do „Společné akce na vytvoření EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions“ a „Společné akce na podporu vytváření sítě KOC“ v rámci programu EU4Health ze strany sekce zdravotní péče MZ ČR.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Předsedkyně zaslala na popud MUDr. Bartiškové žádost o úpravu kapitol 2. a 5. SZV (neaplikované množství LP a úhrada klinického vyšetření při pobytu na stacionáři).

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Prof. Melichar žádá o zařazení bodu existence paliativní ambulance jako podmínky pro další působení KOC.

Nasmlouvání paliativní ambulance se váže s povinností zajistit návštěvy u nemocných v domácí péči, což je pro lékaře v nemocnicích nemyslitelné. Problém otevřeme znovu s MZ ČR po volbách do Poslanecké sněmovny.

 1. Nominace zástupců ČOS ČLS JEP, kteří se budou podílet na akreditaci oboru Onkourologie (Büchler, Melichar, Fínek).

Nová verze Vzdělávacího programu nástavbového oboru onkourologie opravena a upravena členy výboru ČOS je v příloze zápisu. Změny jsou vyznačeny červeně.

 1. Česká gastroenterologická společnost informovala ČOS ČLS JEP, že připravila koncept Center digestivní endoskopie. Za výbor ČOS předsedkyně podpořila.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Hospodaření ČOS ČLS JEP – T. Svoboda.

Dr. T. Svoboda referoval, že hospodaříme s přebytkem, vzhledem k omezení akcí v roce 2020 a 2021.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 18.6.2021 proběhla atestace z Klinické onkologie.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 13.7.2021 byla slavnostně předána ÚVN stavba cyberknife.

Provoz byl spuštěn 1.10.2021.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 15.7.2021 Zdravotní výbor PS Parlamentu o covidu, zúčastnila se předsedkyně.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 27.7.2021 Den plicní rakoviny, zúčastnila se předsedkyně.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Navázání komunikace a spolupráce s novým vydavatelem časopisu Klinické onkologie.

Vydavatelství se pokusí o realizaci zařazení časopisu mezi časopisy s IF. Výsledek je zatím velmi nejistý, o průběhu realizace budeme informovat.

 1. Plánované setkání pacientských organizací a ministra zdravotnictví za účasti zástupců ČOS. Bude se konat 2.11.2021.
 1. Vyhlášení nominace do soutěže o publikaci ČOS za rok 2020.

Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o publikaci roku: Kniha s onkologickou tématikou a článek s onkologickou tématikou v časopise s IF.

 1. Žádost o nezasílání propagačních materiálů firem na pracoviště onkologií.

Členové výboru se shodli, že pro pracoviště onkologií je velmi zatěžující zasílání propagačních materiálů farmaceutických firem na podatelny příslušných nemocnic a považují je za obtěžující. Pokud mají členové ČOS zájem o zasílání těchto materiálu, nechť sdělí příslušným firmám svoje privátní adresy, na které si přejí materiály zasílat.

 1. Žádost o garanci:
 • IO Fórum 24.9.2021 – Praha – udělena garance
 • BOD 13. - 15.10.2021 – Brno – udělena garance

Diskuse:

Prim. Petráková - probíhají diskuse mezi zástupci ČOS, reprodukčních center a plátců péče o indikaci a úhradě odběru a kryoprezervace oocytů u žen v riziku sterility z důvodů onkologické léčby.

Termíny příštích zasedání výboru ČOS:

 • 23.11.2021, 14:00, FNM – společná schůze se SROBF
 • 14.12.2021, 11:00, VFN, popř. FNM – dle epidemiologické situace
 • 18.1.2022, 14:00, FNM

Noví členové:

ČOS + Sekce onkologická, Sekce pro nádory prsu, Sekce psychoonkologická

 • Mgr. Pokorná Štěpánka – Mamma centrum Opatov

ČOS + Sekce pediatrická

 • MUDr. Mišove Adéla – KDHO FN Motol

ČOS + Sekce sociálních pracovníků

 • Bc. Turek Tomáš Timofej – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

ČOS

 • MUDr. Růžičková Jitka – BMS, s.r.o.
 • Mgr. Horáčková Klára – Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
 • Ing. Zembol Filip – Gennet Praha

ČOS + Sekce onkogenetická pracovní skupina, Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Jan Philipp Novotny – Department of Pathology, Brigham and Women´s Hospital Boston

ČOS + Sekce neuroonkologická

 • MUDr. Zubaĺ Michal – Ústav biochemie a experimentální onkologie Praha

ČOS + Sekce pediatrická

 • Hrdinová Jana - dr. A. Kyjonková Odolena Voda

ČOS + Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Pacas Pavel – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

                                                      Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Vzdělávací program nástavbového oboru ONKOUROLOGIE (bod 20 zápisu) 
 2. Schválení návrhu nové kapitoly 9 ve vzdělávacích programech pro specializační obory lékařů - Rozhodnutí o započtení praxe z MZ ČR (bod 15 zápisu).