Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 18.6.2024 ve FN v Motole

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 18.6.2024 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, T. Svoboda, Vošmik
Omluveni: M. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek,

 1. Smlouva o spolupráci v oblasti PR

Dne 29.5.2024 byla podepsána Smlouva o spolupráci v oblasti PR mezi ČLS JEP - ředitelkou sekretariátu p. Monikou Šenderovou, ČOS ČLS JEP - předsedou společnosti doc. MUDr. Igorem Kissem, MBA a firmou Marketing atelier, s.r.o. - jednatelem p. Danielem Křížem. Smlouva na řešení aktivit v rámci grantu fi Gilead.

Dr. T. Svoboda informoval o průběžné realizaci v rámci grant fi Gilead. Je předpoklad prezentace na téma prevence (edukační aktivity, tiskové konference) v rámci projektu ukončit již do konce tohoto roku. Odborná společnost by se mohla ucházet následně o grant na vzdělávací aktivity pro mladé lékaře v rámci Ph.D. pro rok 2025.

Členové výboru sdělení berou na vědomí. 

 1. Sponzorská smlouva pro místní společnost / asociaci na stipendium společnosti Lilly na podporu účasti na ESMO CONGRESS 2024

Dne 28.5.2024 byla uzavřena smlouva mezi společností Eli Lilly ČR, s.r.o., ČLS JEP a ČOS ČLS JEP.

K účasti se doposud nikdo nepřihlásil. 

 1. Summer School of Immunology

Prof. Tesařová rozeslala nabídku ohledně možné registrace PhD studentů na letošní letní škole, kde je ještě několik volných míst a program je velmi zajímavý.

Členové výboru tuto aktivitu podporují. 

 1. Reakreditace KOC – základní podmínky udělení statutu KOC, koncepce sítě KOC – prof. Büchler

Po prázdninách zahájíme korespondenční diskusi, následně naše návrhy a nadefinovaná odborná kritéria předložíme MZ ČR. 

 1. Žádost o spolupráci při aktualizaci údajů o síti ambulancí preventivní onkologie – pracovní skupina Onkogenetika. Výbor ČOS nedisponuje seznamem těchto ambulancí. Doc. Kiss požádal ÚZIS o přehled pracovišť, která a v jakém počtu UOP tuto péči vykazují. zdravé heredity
  Z80.0-9, Q 85.1, Q85.0.

Členové výboru budou tuto problematiku nadále řešit, prozatím pozveme na společné jednání vedení obou odborných společností. 

 1. Žádost o hodnocení preventivních programů ZP v roce 2024 – zpracoval doc. Richter

Členové výboru berou na vědomí. 

 1. Digitalizace zdravotnictví, konference 6. - 7.6.2024. Za odbornou společnost se zúčastnil doc. Vošmik.

Setkání ohledně parametrizace dat a jejího řešení. ČOS bude nadále spolupracovat, byla přislíbena další vzájemná komunikace a jednání. 

 1. Současný stav jednání k výzvě č. 80 IROP.
  MOÚ vstoupilo do jednání s Fakultní nem. u sv. Anny v Brně s cílem podat žádost o dotaci společně. V současné chvíli probíhají jednání k organizaci prací na projektovém záměru v rámci regionální onkologické domény.
  Ministerstvo zdravotnictví (ředitel Bc. Foltýn) zároveň podporuje vznik národní onkologické domény, nicméně za tímto účelem byla zahájená jednání k úpravě zadávacích podmínek výzvy tak, aby MOÚ a FNUSA mohli o toto požádat.
  Po vypracování studie proveditelnosti bude předložena ČOS s žádostí o podporu na národní úrovni. Členové výboru berou na vědomí. 
 1. Za ČOS dr. Petráková a doc. Kiss podali žádost o projednání návrhu registračního listu zdravotních výkonů - 42050 OD onkologický stacionář s délkou pobytu do 12 hod., 42051 Plán péče u pojištěnce s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním. 
 1. Problematika sponzorovaných klinických studií. Doc. Radka Lordick Obermannová informovala výbor ČOS
  1. o možnosti rozšíření aktivit akademické sítě spolupracujících center CZECRIN onco o spolupráci v rámci sponzorovaných klinických studií. Tato aktivita je důležitá k udržení konkurenceschopnosti provádění klinických studií v České republice se zavedením jednotného evropského informačního systému (CTIS) registrace klinických studií na jaře 2025. Byl schválen návrh společných webových stránek spravovaných a podporovaných CZECRIN – pod hlavičkou akademické národní skupiny CZECRIN onco. Stránky budou zahrnovat aktuální sponzorované a akademické studie v ČR, jejich lokaci a profil jednotlivých center v CZECRIN onco síti- k dispozici zadavatelům, CRO, AIFP, pacientům. Budou taktéž reprezentovat CZECRINonco network jako národní síť center provádějících i sponzorované studie pro snadný kontakt se zadavateli. Vznik nové sítě samozřejmě respektuje autonomii jednotlivých center. Pro interní náhled pak bude k dispozici členům sítě aktualizovaný přehled náboru do studieCentra budou obeslána dotazníkem k vytvoření podkladů profilu centra. 
  2. o založení  Pracovní skupiny pro klinická hodnocení při MZ sdružující AIFP, ACRO, SUKL. CZECRIN je členem (místopředsedkyní doc. Regina Demlová) a vyzdvihla možnost konzultace problematiky onkologických klinických studií a možnost spolupráce  ČOS a CZECRIN onco sítě se skupinou MZ.

Žádost o garanci:

 • Projekt RENIS II je neintervenční sběr dat pacientů s karcinomem RCC. Jelikož projekt RENIS II je follow-up projektu RenIS a má velký publikační potenciál, navrhujeme jeho rozšíření i o země Evropské unie. Udělena garance
 • Projekt PROSTATE je neintervenční sběr dat pacientů s metastatickým karcinomem prostaty. Počátek sběru dat je naplánován na rok 2024 s celkovou délkou sběru dat 3-5 let a s možným prodloužením. Sledovanou populací budou všichni pacienti s potvrzenou diagnózou metastatického karcinomu prostaty a současně se zahájenou léčbou po začátku sběru dat. Udělena garance

Termíny příštích schůzí výboru ČOS:

 • 10.9.2024         14:00                            FNM                  
 • 15.10.               14:00                            MOÚ
 • 12.11.               14:00                            FNM
 • 17.12.               10:00                            VFN
 • 23.9.2024         Fórum onkologů           MOÚ

 Noví členové:

ČOS + sekce psychoonkologie

 • PhDr. Šárka Bílá, MBA – FNKV – klinický logoped
 • Schváleno

ČOS

 • Magda Mejdrechová – Onkologická klinika FNM – zdr. sestra
 • Lucie Brejchová – Nemocnice Karviná – zdr. sestra
 • Schváleno

Psychoonkologická sekce

 • MUDr. Petra Steyerová – Radiodiagnostická klinika VFN Praha
 • Schváleno

ČOS + sekce mladých onkologů

 • MUDr. Štefan Kleman – Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava
 • Schváleno