Zápis ze společné schůze výborů ČOS a SROBF ze dne 23. 11. 2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek
Hosté: Členové výboru SROBF

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

 • Stanovisko k vytvoření nového výkonu ambulantní aplikace systémové léčby v onkologii v hodnotě jednoho hospitalizačního dne.

Na společném setkání předsedkyně a zástupců VZP a po té i písemně PhDr., Mgr. Janem Bodnárem, LL. M. pověřeným řízením Úseku zdravotní péče VZP, bylo sděleno, že jsou schváleny 2 nové výkony VZP pro odbornost 402 - klinická onkologie

42050 – (VZP) OD ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ S DÉLKOU POBYTU DO 12 HOD. 

Platnost výkonu/ů od:
1.1.2022
Ohodnocení: 946 bodů 
Typ číselníku: externí
Odbornost: 402
ZUM: ANO
ZULP: ANO
Omezení místem: SA – VZP výkon je výlučně určen pro lůžkové PZS se statutem centra vysoce specializované onkologické péče, kde je zajištěna komplexní péče, včetně komplementu a radiodiagnostiky a současně PZS disponuje anesteziologicko-resuscitačními lůžky (ARO).
Omezení frekvencí: 1/den
Zdůvodnění: VZP výkon OD 42050 je navržen v souvislosti s potřebou zohlednění náročnosti péče o onkologické pacienty. VZP-výkonu předchází výkon SZV 51881 - MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM. V rámci OD bude probíhat ošetření pacienta v průběhu farmakoterapie, chemoterapie, provádění břišní punkce atd., kdy není potřeba pacienta hospitalizovat; nutná 24 hod dostupnost ARO. Kromě požadavků stanovených vyhláškou o věcném a technickém vybavení nutný centrální rozvod kyslíku a možnost zajištění akutní péče. Délka pobytu ve stacionáři max. do 12 hod.
K výkonu se nevykazuje OD 00040, OD 00041, OD 00042.
VZP výkon bude hrazen s HB platnou dle úhradové vyhlášky pro danou odbornost a daný rok.

42051 – (VZP) PLÁN PÉČE U POJIŠTĚNCE S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Platnost výkonu/ů od:  1.1.2022
Ohodnocení:  472 bodů  
Typ číselníku: externí
Odbornost: 402
ZUM: NE
ZULP: NE
Omezení místem: S – VZP výkon je výlučně určen pro lůžkové PZS se statutem centra vysoce specializované onkologické péče, kde je zajištěna komplexní péče, včetně komplementu a radiodiagnostiky a současně PZS disponuje anesteziologicko-resuscitačními lůžky (ARO).
Omezení frekvencí: 3/1 rok
Zdůvodnění: VZP výkon 42051 je navržen v souvislosti se zohledněním zvýšené náročnosti spojené se sdělováním diagnózy, seznámení s možnostmi a riziky léčby, sestavení léčebného plánu, zajištění dalších potřebných vyšetření, koordinace péče, včetně nutné administrativy a dalšího terapeutického postupu. VZP-výkonu předchází výkon SZV 51881 - MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM. VZP výkon lze vykázat s klinickým vyšetřením (přičítací výkon).
VZP výkon bude hrazen s HB platnou dle úhradové vyhlášky pro danou odbornost a daný rok.

 • Na společné schůzce předsedkyně ČOS a představitelů vedení VZP byla předsedkyně ujištěna, že VZP bude nadále spolupracovat s odbornou společností v zájmu onkologických pacientů a naplnění odborných požadavků, které vyplývají z inovativních terapeutických postupů v léčbě onkologických onemocnění.
 1. Spolupráce ČOS s AIFP.

 • Jednání se zástupci AIFP dne 19.10.2021 na téma: Etika ve spolupráci mezi farmaceutickými firmami a lékaři, především při realizaci seminářů, kongresů apod.

Při on-line setkání zástupci AIFP seznámili předsedkyni se zněním Kodexu AIFP, který se zabývá etikou spolupráce s lékaři, ale i zástupci pacientů.

Doporučujeme všem členům obou společností, aby si uvedený text, který je na stránkách AIFP dostupný, přečetli. I když je jasné, že se jedná o převzetí textu ze zahraniční mateřské organizace EFPIA a podílejí se na něm centrály farmaceutických firem, není tedy textem přímo tvořeným AIFP, považujeme jej za minimálně svojí formou nedůstojný až dehonestující vůči spolupracujícím lékařům i pacientům. Vzájemná úcta a vážnost při potřebné spolupráci je základem dobrého výsledku, kterým je dominantně zajištění přístupu k inovativní terapii pro naše pacienty a měla by být společným cílem obou stran. Kodex je urážlivým diktátem jedné strany, není dohodou. Je určen pro zaměstnance farmafirem jako velmi neuctivý návod na jednání s lékaři. Jde o nás, ale bez nás.

 • Doc. Büchler byl požádán členy výboru o zjištění možností účasti zdravotních sester či laborantů na sympoziích farmaceutických firem. Doc. Büchler zjistil, že zákaz účasti sester na satelitech vůbec nevyplývá z Kodexu AIFP (ten umožňuje sponzoring akcí pro „zdravotnické pracovníky“ včetně sester). Vyplývá však ze zákona o reklamě č. 40/1995 Sb. „Zákon o regulaci reklamy“, kde vysloveně stojí, že se tyto akce považují za reklamní a že se na nich může účastnit je odborník, který dané léky předepisuje nebo vydává. Ač podávání léků sestrou je povoleno ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. „Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků“, výdej je něco jiného (to je pro farmaceuty, připravovatele radiofarmak apod.).

Zda by mohlo být řešením zařadit cíleně do seminářů nějakou přednášku nebo slajdy týkající se kompetencí sester, například „sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků“, není jasné. Doc. Büchler napíše právníkovi AIFP, zda by tento manévr umožnil otevření celého satelitu pro sestry.

 1. Národní onkologický program
 • Rada pro implementaci NOP

Při velmi četných jednáních Rady je postupně dokončován Národní onkologický program. Poslední připomínky byly zapracovány v tomto týdnu. Materiál je nyní v rukou MZ ČR, kde projde vnitřním připomínkovým řízením, poradou vedení a bude, věříme, v námi vytvořené a námi akceptované formě schválen.

Největší poděkování za práci na tvorbě NOP patří za onkology Doc. MUDr. Büchlerovi, Ph.D., který ve spolupráci s dětskými onkology i hematology na obsáhlém dokumentu pracoval.

 1. Národní plán obnovy
 • Ustanovená Komise odborníků Ministerstvem zdravotnictví nadále spolupracuje se zástupci firmy, která vyhrála soutěž na realizaci plánu proveditelnosti stavby Českého onkologického institutu.
 • MZ ČR vyzvalo obě odborné společnosti k návrhům na výběr Vysoce inovativních technologií v péči o onkologické pacienty, které by bylo možné financovat z kapitoly Národního plánu obnovy pro pracoviště Komplexních onkologických center. Členové výborů se shodli, že uvedený úkol budou obě společnosti řešit dohromady a vydají stanovisko.
 1. Prof. Melichar otevřel diskusi o existenci paliativní ambulance jako podmínky pro další působení KOC.

Nasmlouvání paliativní ambulance se váže s povinností zajistit návštěvy u nemocných v domácí péči, což je pro lékaře v nemocnicích nemyslitelné. Nakonec se KOC Olomouc podařilo uvedenou ambulantní paliativní péči nasmlouvat bez realizace domácích návštěv pacientů. Uvedené může být pro ostatní KOC inspirací a návodem.

 1. Nominace zástupců ČOS ČLS JEP, kteří se budou podílet na akreditaci oboru Onkourologie (Büchler, Melichar, Fínek).

Nová verze Vzdělávacího programu nástavbového oboru onkourologie opravena a upravena členy výboru ČOS a byla zaslána na MZ ČR.

 1. Plánovaná schůzka pacientských organizací a ministra zdravotnictví za účasti zástupců ČOS. Vzhledem k personálním změnám ve vedení pacientských sdružení a zatížení MZ ČR v covidové době se setkání neuskutečnilo.
 1. Bylo vydáno Stanovisko mezioborového panelu ČLS JEP ke strategii adaptace ČR na epidemii onemocnění Covid-19. Oba výbory byly seznámeny. Stanovisko je na stránkách ČLS JEP.
 1. Fertility preservation – úhrada ze zdravotního pojištění. V září 2021 byla schválena novelizace zákona 48/1997 Sb. a byl zařazen text § 38a o Úhradě metod a postupů zachování fertility před plánovanou onkologickou léčbou. Podstatným je, že pro provedení metod zachování plodnosti bude nezbytné doložit závěr a souhlas onkologa, který vede onkologickou léčbu.
 1. Výbor ČOS byl požádán o podporu navýšení příspěvku na dietní stravování v době probíhající onkologické léčby. Výbor problematiku prodiskutoval, ale vyjádření bude vyžadovat ještě podrobnější diskusi s autory návrhu podpory a proto je vyzýváme k další diskusi nad danou skutečností.

Požádali jsme o písemné podrobné zpracování problému, doposud nám návrh nebyl v nové verzi předložen.

 1. Spojení registrů nádorů plic TULUNG a LUCAS. Cílem je včasná diagnostika a léčba bronchogenního karcinomu. Členové výborů souhlasí.

Diskuze:

Prof. Tesařová byla pověřena výbory obou společností k sepsání žádosti o souhlas s indikací LP inovativních v prevenci a léčbě TEN příslušné odborné společnosti, jejichž lékaři mají indikaci těchto léčiv bez preskripčního omezení. Prof. Tesařová oslovila prof. MUDr. Miroslava Penku CSc., předsedu ČSTH  ČLS JEP a vznikla žádost:

Asi 20% všech případů tromboembolické nemoci (TEN) souvisí se zhoubným nádorem. V současné době se řídíme mezinárodními i domácím doporučeními prevence a léčby TEN u onkologických pacientů. Využíváme UFH, fondaparinux a především LMHW. Stále ale přibývají nové výsledky klinických studií dokladující vyšší účinnost a dostatečnou bezpečnost DOAC v prevenci a léčbě TEN u nemocných s malignitou. Jejich indikace ju nemocných s e zhoubnými nádory jsou zakotveny v mezinárodních doporučeních (ASCO, ASH atd,) Jedná se především o primární profylaxi ambulantních nemocných s nízkým rizikem krvácení a individualizovanou následnou léčbu vhodných pacientů s TEN a případnou extenzivní terapii u selektovaných nemocných, kteří jsou z důvodu aktivity onkologického onemocnění nebo trvání onkologické léčby ve vysokém riziku recidivy trombózy.

Onkolog musí v současné době své pacienty při potřebě antikoagulační terapie posílat k předepsání DOACs jiným odbornostem, proto by rozšířením preskripčního omezení na ONK došlo pouze ke zlepšení dostupnosti účinné antikoagulační léčby onkologickým pacientům s neutrálním dopadem na rozpočet, protože DOACs jsou onkologickým pacientům předepisovány již nyní. Tuto indikaci podporuji některé studie - např. Einstein DVT, Einstein PE Select-d, Carravaggio.

Přínosem této úpravy by bylo odstranění ztráty času při složitějším potvrzování indikace,​ která by měla být stejně spíše v rukou onkologa, neboť ten má za onkologickou léčbu zodpovědnost, a také snížení počtu nemocných v ambulancích specialistů s dosavadní možností preskripce DOAcs.

Antitrombotická profylaxe v onkologii je významnou součástí podpůrné léčby a může řadě nemocných zachránit nebo prodloužit život. Ne všechna antitrombotika jsou pro různé pacienty vhodná z důvodu snášenlivosti, účinnosti, bezpečnosti lékových interakcí. Pacienti s nutnosti změny antitrombotika jsou tak zcela zbytečně referování do hematologické péče, když jejich jediným cílem je doporučení přechodu na DOAC, což může kvalifikovaně určit sám onkolog.

Existují také závěry studií, které podporují možnost vyřešit výjimečné situace, kdy pokračovat v zavedené antitrombotické léčbě dosavadním způsobem dále nelze (např. alergie na LMWH, HIT).

Žádáme tedy o uvážení doplnění odbornosti ONK k vyjmenovaným preskriptorům DOACs, což by zjednodušilo situaci příslušným odborníkům i jejich pacientům.

Členové výboru děkují paní prof. Tesařové a prof. Penkovi a doufají v pozitivní výsledek.

Bohatá diskuze na téma úhrada přepravy nemocných sanitními vozy a náhrada cestovních výloh. Diskuze nebyla uzavřena a je navrženo oslovit nové vedení MZ ČR, praktické lékaře a event. MPSV. To vše za účasti zástupců pacientů.

Členové výboru ČOS a SROBF velice ocenili společné setkání, považují je za velmi přínosné, a proto bude stejná akce zopakována v jarních měsících. Přesné datum bude určeno po vzájemné dohodě.