Dohoda České onkologické společnosti ČLS JEP s VZP ČR na postupu při posuzování úhradových podmínek u algoritmu léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Na základě jednání členů ČOS JEP ČLK a plátců zdravotní péče konaného dne 9. 1. 2015 z důvodu potřeby zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní dostupné péče pro pacientky s diagnózou HER2 pozitivní metastazující karcinomu prsu, v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly na následujících podmínkách:

  1. V případě léčby v rámci linie léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu není již nutné žádat revizního lékaře VZP o úhradu kombinace trastuzumab + pertuzumab + paclitaxel jako náhradu za kombinaci trastuzumab + pertuzumab + docetaxel, a to v případě, že byla u pacientky již zaznamenána předchozí závažná toxicita po docetaxelu, nebo podání docetaxelu není možné.
  2. V případě linie léčby HER2 pozitivního/HR pozitivního metastazujícího karcinomu prsu kombinací trastuzumab + pertuzumab + taxan je po ukončení chemoterapie indikována udržující kombinace léčby trastuzumab + pertuzumab + hormonální léčba (např. inhibitory aromatázy). 
  3. V případě, kdy u nemocné s potvrzeným HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu byla zahájena léčba 1. linie systémovou chemoterapií bez anti HER2 terapie mimo pracoviště KOC, bude po odeslání nemocné na pracoviště KOC, a to bez ohledu na podání jednoho nebo několika málo cyklů chemoterapie, zahájena standardní prvoliniová léčba tj. kombinace anti HER2 léčby + chemoterapie. Tím není dotčeno právo pojišťovny odmítnout úhradu předchozí non lege artis léčby.
  4. Linie anti HER2 léčby u metastazujícího karcinomu prsu: anti HER2 léčba se podává u nemocné vždy do progrese onemocnění nebo do její toxicity. Ve většině případů se tato léčba kombinuje s chemoterapií. Pokud je nutné v průběhu léčby změnit cytostatikum za jiné cytostatikum z důvodu  jeho toxicity (např. změna docetaxelu za paclitaxel apod.),  jedná se stále o tutéž linii léčby.  
  5. Trastuzumab emtansin je indikován i u pacientek, u kterých došlo k progresi onemocnění při léčbě lapatinibem a to za předpokladu, že tato léčba byla zahájena v době před schválením úhrady trastuzumab emtansinu (tzn. do 1. 3. 2015). Ošetřující lékař předem požádá revizního lékaře o souhlas s úhradou.

Na základě této dohody, uzavřené  mezi ČOS JEP ČLK  a VZP ČR nebude použití výše jmenovaných léčebných postupů u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu předmětem zamítnutí úhrady při revizních kontrolách.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

  

MUDr. JUDr. Petr Honěk,

náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči        

Scan podepsané smlouvy v pdf