Dohody ČOS s plátci péče

Zástupci VZP, SZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP se shodují na potřebě stanovit doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP k použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab

Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center

Úhradová vyhláška po proběhlé pandemii
Ing. Helena Rögnerová

Přednáška Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, na Fóru onkologů dne 5. 6. 2020.

Onkologie z pohledu Svazu pojišťoven
MUDr. Renata Knorová

Přednáška MUDr. Renaty Knorové ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR na Fóru onkologů 5. 6. 2020.

Zápis z jednání s VZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika ze dne 5. 3. 2020

Dne 5.3.2020 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců VZP na téma prediktivní diagnostika. Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP "Prediktivní testování solidních nádorů". Přinášíme zápis z jednání.  

Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP - Prediktivní testování solidních nádorů

Za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů vč. přehledu indikací a metod formulují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP Společné stanovisko - doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů.  

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Kadcyla

Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Kadcyla s obsahem účinné látky Trastuzumab Emtasin k léčbě dospělých pacientů s HER2 - pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastázujícím karcinomem prsu, kteří byli předléčeni Trastuzumabem a Pertuzumabem a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 2. 12. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití LP s účinnou látkou Nivolumab

Doporučené podmínky použití LP s účinnou látkou Nivolumab v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci nebo s recidivou po kompletní resekci a síť indikující specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 2. 12. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů

Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresektovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 6. 11. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - použití léčivých přípravků s účinnou látkou krizotinib

Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s účinnou látkou Krizotinib v monoterapii u dospělých pacientů s ROS1 - pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 6. 11. 2019.

Dne 6.11.2019 se konalo setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností ČOS a SROBF k tématu protonové terapie. Výsledkem setkání je společné stanovisko. Indikace protonové terapie je navrhována MDT týmem příslušného KOC.

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů. Závěr ze společného jednání byl přílohou zápisu ze zasedání výboru ze dne 12.2. 2019. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. 

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS, SČP a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017, 31. 10. 2017 a 8. 6. 2018. Dokument byl zveřejněn 29. 6. 2018 s aktualizací k 1. 7. 2018. Dne 30. 8. 2018 byl na Linkos doplněn podepsaný scan dokumentu. 

Dne 24. srpna zaslalo oddělení koncepce Územního pracoviště VZP ČR dopis vedení České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E.P. s prosbou o spolupráci ve věci léčivého přípravku Opdivo pro léčbu karcinomu plic. Součástí je i informace o vytvoření signálních VZP výkonů 99888 a 99889 k identifikaci pacientů se skvamózním/neskvamózním karcinomem plic (od 1. 9. 2018) a apel na nutnost vykazování signálních VZP výkonů spolu s diagnózou dle MKN 10 pro karcinom plic. 

Přítomni: MUDr. Emília Bartišková, Doc.MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková Ph.D.

Dne 12.5. 2018 proběhlo jednání na téma využití signálního kódu 51881 pro účely sledování léčby onkologického pacienta ze dne 12. 5. 2018. Za ČOS ČLS JEP byla přítomna doc. J. Prausová a prim. K. Petráková, za SZP ČR R. Knorová. 

Dne 20. března 2018 proběhlo jednání mezi VZP a ČOS. Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče pro onkologické pacienty v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly následovně.     

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.    

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017 a 31. 10. 2017. Jednání proběhlo 31.10.2017, zúčastnili se předsedkyně, prof. Petruželka, prof. Ryška, prof. Dundr, MUDr. Bartišková a MUDr. Šustková. Závěry jednání jsou v příloze zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 28.11.2017 v Emauzích a byly odsouhlaseny všemi zúčastněnými. Dokument byl následně podepsán předsedkyní společnosti a za VZP MUDr. Bartiškovou. 

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP ze dne 3. května a 13. června 2017.

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. května 2017

Účastníci: ČOS: doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda, prof. Ryška
VZP: dr. Bartišková, dr. Šustková

Za ČOS ČLS JEP předsedkyně výboru ČOS ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, plus
členové výboru
Za VZP MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emilia Bartíšková
Za SZP ČR předseda zdravotní sekce SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS, předsedkyně lékové komise
SZP ČR Mgr. Kateřina Podrazilová, MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP

Ze zápisu výboru ČOS ze dne 20.9. 2016

MUDr. Emília Bartišková pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče písemně potvrdila souhlas s návrhem stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru.

Dohoda společnosti Merck a VZP na postupu při posuzování úhrady přípravku Erbitux. 

Při kontrolách a revizích v laboratořích lékařské genetiky narazili pracovníci VZP v poslední době opakovaně na problémy. Nejčastěji se setkávali s nesprávným postupem u žádostí o provedení laboratorního vyšetření a s chybami při vykazování těchto vyšetření k úhradě. Podívejte se na informace k této problematice. 

na téma Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na základě jednání členů ČOS JEP ČLK a plátců zdravotní péče konaného dne 9. 1. 2015 z důvodu potřeby zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní dostupné péče pro pacientky s diagnózou HER2 pozitivní metastazující karcinomu prsu, v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly na následujících podmínkách: