Zápis z jednání s VZP

na téma Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

DATUM 29. 9. 2015
MÍSTO Ústředí, Orlická 4, Praha 3
ČAS 14.00
TÉMA Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
PŘÍTOMNÍ

MUDr. Jana Uhrová, místopředsedkyně SPL ČR
MUDr. Katarína Petráková, zástupce ČOS
MUDr. Zdeněk Linke, zástupce ČOS
MUDr. Libor Komínek, radioterapeut
MUDr. Emília Bartišková, zástupce VZP ČR

KE STAŽENÍ zápis ve formátu pdf

Přítomní se dohodli na následujícím:

1. Indikace přepravy onkologických pacientů

 • a. Obecné „neonkologická“ indikace - řídí se standardními pravidly
 • b. Onkologická indikace

2. Přepravu indikuje

 • ošetřující onkolog a/nebo ošetřující radioterapeut (specialista)
 • zcela výjimečně praktický lékař (PL), např.kontroly s velkým časovým odstupem, aktuální zhoršení zdravotního stavu, apod.

3. Indikace

RT

 • může být výjimečně indikována již v začátku léčby u pacientů, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu z důvodu onkologického onemocnění např. (syndrom HDŽ, nádory způsobující masívní lymfedém, apod.) nebo komorbidit („neonkologická“ indikace). Indikace musí být jasně zdůvodněna v dokumentaci pacienta;
 • může být indikována v průběhu léčby RT při zhoršení zdravotního stavu pacienta v důsledku objevení se nežádoucích účinků onkologické léčby (např. nevolnost po RT na oblast břicha, nádory CNS).

Chemoterapie

 • samotná chemoterapie je zpravidla indikací pro cestu zpět z důvodu nežádoucích účinků léčby (zvracení, slabost, závratě,…), indikace musí být řádně zdůvodněna v dokumentaci pacienta. V některých případech může být převoz pacienta indikován na cestu „tam i zpět“ z důvodu nežádoucích účinků léčby (např. těžký hand and footsyndrom, závažná polyneuropatie), nebo z důvodu komorbidit („neonkologická“ indikace). Indikace musí být opět zdůvodněna v dokumentaci.

Biologická léčba

 • samotná není indikací k přepravě pacienta. Naopak její indikací z důvodu špatného zdravotního stavu pacient nesplní v řadě případů podmínky úhrady pro biologickou léčbu (podmínka úhrady PS 0-1).

Samotné označení pacienta s onkologickou léčbou jako „imunokompromitovaného“ není důvodem k indikaci přepravy pacienta. Již v zápisu z jednání s ČOS je uvedeno, že taková indikace musí být podložena laboratorním vyšetřením (leukopenie).

4. Nutná spolupráce PL a specialista

 • PL předává specialistovi informaci o celkovém stavu a „neonkologické“ indikaci přepravy, která nemusí být při vyšetření specialistovi patrná - specialista indikaci respektuje – odpovědný za indikaci je PL
 • Specialista předává informaci PL o onkologické indikaci, která nemusí být pro PL patrná (např. leukopenie). PL indikaci respektuje, odpovědnost za indikaci přebírá onkolog/RT. 
 • Standardně indikuje specialista transport sám. V případě zhoršení stavu v průběhu léčby nebo sledování může posoudit aktuální stav PL a dle něj ne/indikuje přepravu.

Přeprava je indikována/ hrazena do nejbližšího SZZ pro poskytnutí dané zdravotní služby. V případě transportu do jiného než nejbližšího SZZ, uvede lékař na PKZT odůvodnění nutnosti léčby ve vzdálenějším SZZ. (Metodika pro pořizování a předávání dokladů). Tzn., pokud je bližší SZZ příslušné odbornosti (např. onkologie apod.) sice dostupné, ale potřebnou péči může poskytnout pouze pracoviště vzdálenější, uvede specialista do zprávy důvody pro potřebu lékaře indikujícího dopravu i revizního lékaře. Ve sporných případech pak lékař indikující přepravu vyžádá stanovisko RL.
OL uvede nejbližší SZZ, nestačí uvést „do nejbližšího SZZ“, ZZ musí být konkretizováno (pacient informován o výši úhrady). OL informuje klienta v rámci jemu dostupných informací.

Dále zaznělo, že

 • některá odborná pracoviště odmítají přepravu hrazenou z p. v. p. indikovat, ale posílají klienty k PL s tím, že ten jim vystaví PKZT, resp. doklad VZP 39;
 • PL někdy indikují přepravu onkologickým pacientům automaticky, bez zhodnocení zdravotního stavu, čímž se onkolog/ radioterapeut dostává do konfliktu s pacientem, který na potvrzení indikace pro cestu zpět trvá;
 • Pojišťovny informují onkologické klienty, že mají automatický nárok na přepravu a povinností OL je jim tuto přepravu indikovat.

Závěr:

Principy vyjádřené v tomto zápisu budou všemi stranami dodržovány a zástupci předají tyto informaci dál po své linii.