Společné stanovisko České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP k poskytování zdravotní péče o vybrané skupiny onkourologických pacientů.

V Praze dne 8.1. 2021.
Základem principu společné péče o pacienty s urologickými malignitami je, tak jako u všech ostatních zhoubných onemocnění, péče o pacienty na základě spolupráce v multidisciplinárním týmu. 

Pacienti procházejí společnou indikací a a mají navržen diagnosticko-terapeutický postup. U pacientů s karcinomem prostaty indikovaných k hormonální léčbě provádí tuto léčbu onkolog nebo urolog dle domluvy multidisciplinárního týmu. 

V případě indikace inovativní hormonální léčby (preparáty ARTA) u těchto pacientů provádí tuto léčbu onkolog v rámci onkologického pracoviště (zejména při perspektivě použití jiné systémové terapie či radioterapie) nebo onkourolog v rámci onkourocentra (zejména při dominanci urologické problematiky). Onkourologická centra jsou jmenována vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a jsou vždy součástí KOC. Možným modelem pro provádění této léčby onkourologem je jeho začlenění do kolektivu onkologického pracoviště. 

V případě provádění klinických studií v onkourologii je vhodné, aby byly tyto studie prováděné primárně na pracovištích KOC nebo pracovištích ke KOC afiliovaných, pokud jsou tato pracoviště schopna zajistit dostatečný nábor pacientů v rámci České republiky. O rozdělení kompetencí, organizace práce a personálního zajištění klinické studie mezi obory onkologie a urologie rozhoduje multidisciplinární tým. 

Odpovědnost za vedení terapie a její průběh i organizaci péče má vedoucí lékař příslušného KOC. 

Podepsaná dohoda v pdf 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně ČOS ČLS JEP                 

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
předseda ČUS ČLS JEP