Česká urologická společnost ČLS J.E.P.

Ve spolupráci s Českou urologickou společností se Česká onkologická společnost podílí na projektu UJO (Uro Joins Onco) a projektu Uroweb, které jsou zaměřeny na spolupráci onkologů a urologů v léčbě urologických malignit.

Primárním cílem projektu Uroweb.cz je vybudovat centrální a akademicky řízený portál jako nástroj prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit. Dalším cílem je vědecky hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Urologický portál je zastřešen spoluprací dvou odborných společností, České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP. Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity.  Vedle informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě nabízí i interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat.

Projekt UJO: URO joins ONCO je společným projektem dvou odborných společností, České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP, a dvou lékařských specializací – urologů a onkologů. Specialista urolog iniciuje vstup pacienta do informačního systému zadáním prokázané diagnózy hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC). Paralelně odesílá pacienta ke konzultaci a případně následné protinádorové terapii na vybrané onkologické centrum.  Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou.