vemurafenib

Jak lék funguje

Melanomy jsou vysoce zhoubné kožní nádory. Část melanomů vzniká při změně (mutaci) genu nazývaného BRAF. Bílkovina, která je produktem tohoto mutovaného genu pak stimuluje kožní pigmentovou buňku k nekontrolovanému dělení a růstu. Vemurafenib je lék pronikající do nitra nádorové buňky, kde se váže na bílkovinu BRAF a blokuje tak její účinky na buňku. Buňka bez této stimulace se přestává dělit a hyne. Mutace genu BRAF je přítomna asi u 50 % melanomů, v ČR byla toto mutace prokázána jen asi u 35 % melanomů. Pokud není gen BRAF mutovaný, nemá vemurafenib popisované účinky a nelze jej k léčbě použít.

Jak se lék podává

Lék se podává ve formě tablet, podávají se 2x denně 4 tablety, lék se nemá podávat na lačno.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

  • Kožní nádory
  • Maligní melanom

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Poznámka

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek