Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 2.11.2007

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

Prof. MUDr. R. Vyzula,CSc., ředitel MOÚ v Brně
Prof. MUDr. J. Žaloudík,CSc., zástupce ředitele MOÚ v Brně
Doc. MUDr. J. Petera, PhD., předseda SROBF ČLS JEP, LF UK a FN v Hradci Králové
Doc. RNDr. L. Dušek, CSc., ředitel Institutu biostatistiky a analýz, LF MU v Brně
MUDr. P. Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze
Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., předseda ČOS ČLS JEP, LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. M. Duda, DrSc., předseda onkochirurgické sekce ČOS ČLS JEP, LF UP a FN v Olomouci
Doc. MUDr. M. Hanuš, CSc., Urocentrum Praha

Blok přednášek:

Vyzula R.: Úvod

Žaloudík J.: Struktura onkologické péče
Plné znění příspěvku najdete zde, PDF;417 KB.

Petera J.: Strukturovaná péče v radioterapii
Plné znění příspěvku najdete zde, PDF;568 KB.

Vyzula R.: Registry

Dušek L.: Evidence protinádorové terapie v ČR – aktualizace prediktivních modelů
Plné znění příspěvku najdete zde, PDF; 1479 KB.

Horák P.:
Koncepce úhrad onkologické péče – pohled VZP.

Plné znění příspěvku najdete zde, PDF; 176 KB.

Po přednáškové části následovala panelová diskuse referujících a pozvaných expertů:

 1. Prof. Vorlíček úvodem ocenil kontinuitu vývoje v rámci Fóra onkologů a skutečnost, že vzájemná diskuse vede k lepšímu nastavení onkologické péče v ČR.
 2. Prof. Duda zdůraznil špatné hodnocení chirurgické péče, která je výrazně ztrátová v řadě nemocnic a může vést až k oddálení indikovaných onkochirurgických výkonů, které jsou u solidních nádorů základní léčebnou modalitou.
 3. Ředitel Horák konstatoval, že VZP si uvědomuje nutnost jednání o změnách v oblasti onkochirurgie, nicméně je potřeba se shodnout na reálných režijních nákladech operačních sálů a cenách jednotlivých výkonů, které jsou v posledním návrhu předloženém chirurgy nadhodnocené. Věří, že jednání v dohledné době povede k přijatelnému konsensu.
 4. Prof. Vyzula přečetl dopis náměstka Hroboně z MZČR, ve kterém konstatoval, že ministerstvo na rok 2008 neplánuje žádné podstatné změny v úhradovém systému onkologické péče.
 5. Ředitel Horák konstatoval, že hlavním úkolem VZP na rok 2008 bude propracování stávajícího systému onkologické péče, upřesnění odhadů reálné spotřeby léčiv zařazených do úhradových dodatků na základě evidence nákladné péče (např. podhodnocený odhad pro inhibitory aromatáz, atd.). Zdůraznil nutnost vedení této evidence zdravotnickými zařízeními, jinak hrozí, že v roce 2008 jim tato léčba nebude uhrazena. Dojde i k nastavení kompetencí mezi zdravotnickými pracovišti a krajskými pobočkami VZP, které jsou od letošního roku základními strukturálními prvky sítě VZP. Pan ředitel upozornil, že není jasné jakým způsobem úhradový systém v roce 2008 ovlivní nový systém úhrady léčiv, kde podstatné pravomoci byly přesunuty na SÚKL v Praze od 1.1.2008. Zatím se ale zdá, že úhradu onkologické péče bude možné provést v plánovaném rozsahu.
 6. Zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, MUDr. Havlíček, konstatoval, že ostatní zdravotní pojišťovny budou jednat v konsensu s VZP. Zdůraznil význam zachování referenčních laboratoří pro indikaci cílené biologické léčby a vyjádřil ochotu pojišťoven referenční diagnostiku hradit.
 7. Doc. Hanuš poukázal na význam časné diagnostiky (např. sonografie ledvin) pro záchyt časných stádií karcinomu ledvin s následným chirurgickým výkonem, které jsou ekonomicky i eticky výhodnější, než nákladná terapie pokročilého onemocnění.
 8. Doc. Petera informoval o úhradových jednáních s pojišťovnami o způsobu úhrad radioterapie, která má výrazný kurativní potenciál. Nový úhradový systém by měl zahrnovat i náklady na obnovu přístrojového zařízení a stavby bunkrů. Z tohoto pohledu bude kritické koncentrovat kurativní radioterapii na menší počet dobře vybavených center.
 9. Prof. Vyzula upozornil na potřebu změnit evidenční lékové registry na klinické lékové registry na bázi dobrovolnosti, vznikne Koordinační rada registrů ČOS ČLS JEP místo stávající koordinace z MOÚ.
 10. Ředitel Horák upozornil na potřebu zachování ekvity péče, která ale nebude do budoucnosti financovatelná v plném rozsahu. Bude potřeba stanovit rozsah plnění ze zdravotního pojištění (standardy péče, limity léče, atd.) a zajistit možnost čerpání nadstandardní úhrady z komerčního připojištění.
 11. Prof. Vorlíček se ztotožnil s názorem, že není možné zajistit maximální možnou péči napříč republikou, je to problém celé Evropské unie, jehož řešení je velmi obtížné.
 12. Dr. Knorová z ČNZP doporučila všem vedoucím KOC, aby u svých ředitelů ověřili, zda mají podepsané úhradové dodatky se všemi zdravotními pojišťovnami a jaké podmínky úhrady jednotlivé ZP stanovily.
 13. Účastníci panelu upozornili, že ne všechna KOC mají možnost indikovat biologickou léčbu v plném rozsahu, historicky jsou omezeni jen na některé preparáty. Prof. Vorlíček a prof. Vyzula konstatovali, že požadavkem ČOS ČLS JEP je, aby všechny KOC měly k nové léčbě rovnocenný přístup.
 14. Dr. Vydra a Dr. Friedmanová upozornili a vysvětlili nový kód biologické léčby mimo KOC/KOS, který umožní podání léku mimo KOC/KOS v případě, že pacient ze závažného důvodu nemůže léčbu v centru absolvovat. Kódem a lékem však může být nemocný vybaven pouze z KOC/KOS. Tento kód v žádném případě nerozvolňuje podávání biologické léčby mimo KOC/KOS.

Závěry:

 1. Došlo ke konsensu, v oblasti potřeby dojednat v roce 2008 úhradový mechanismus u onkochirurgických výkonů a jednat i s dalšími odbornými společnostmi o nastavení úhrad u diagnostiky a terapie nádorových onemocnění.
 2. Byla iniciována a schválena spolupráce s plátci zdravotní péče v oblasti evidence nákladných pojištěnců, kde je v plánu vývoj společného informačního systému.
 3. Bude vytvořena koordinační rada lékových registrů ČOS ČLS JEP.

Poznamenejte si, prosím:

příští Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven se bude konat v pátek 16. května 2008 v MOÚ v Brně..

Přednesené příspěvky v elektronické podobě najdete na www.linkos.cz.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
za Koordinační radu Fóra onkologů
a zástupců ZP
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
za Sekci diagnostické a prediktivní
onkologie ČOS ČLS JEP
Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů