Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 11.5.2007

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

Prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., MOÚ v Brně
Doc. MUDr. M. Hajdúch, PhD., Referenční laboratoř pro HER-2/neu, LF UP v Olomouci
Doc. RNDr. L. Dušek, CSc., Institut biostatistiky a analýz, MU v Brně
RNDr. M. Ambrožová, ředitelka odboru úhrad lůžkové zdravotní péče VZP
MUDr. I. Borská, oddělení léčiv, Ústředí VZP v Praze
Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., předseda ČOS ČLS JEP

Vyzula R.: Stav registrů biologické léčby
Shrnuty analýzy z registru Herceptin a Avastin dodaných pracovníky IBA. Oba registry jsou nadále funkční, centra vyplňují informace o pacientek v dostatečné míře, klinické výsledky potvrzují aplikaci Herceptinu v 1. linii, nově je zaveden registr pro adjuvanci ca prsu. Avastinový registr ukazuje na prodloužení TTP, který je větší než v současných klinických studiích – velmi povzbuzující. Počty pacientů v obou registrech ani zdaleka nedosahují výpočty incidence a prevalence, které jsou uváděny z IBA. Celou prezentaci naleznete zde: Analýza výsledků léčby AvastinemAnalýza výsledků léčby Herceptinem

Hajdúch M.: Zpráva o činnosti referenční laboratoře a návrh doporučených prediktivních vyšetření nádorů do „Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění“

 • Chybovost vyšetření v IHC zůstává dlouhodobě stabilní, přes 22% vzorků se liší o více než 2 IHC stupně, 20% chybovost je i ve skupině diagnosticky jasné (3+) - zachování druhého čtení je proto zcela nezbytné!
 • riziko falešně negativních vzorků v primárním screeningu, tyto pacientky vypadnou z indikačních kritérií - potřeba zavedení systému externí kontroly kvality a zapojit do nich maximum pracovišť provádějících diagnostiku statusu Her-2/neu!
 • Vysoká shoda ve vyšetření FISH - pravděpodobně daná malým počtem vyšetřujících center (zkušenost z CAP), vyšetřených je ze spádu pouze 4% karcinomů.
 • Diagnostika v RL je rychlá (4-6 dnů), nicméně ke zpoždění dochází na úrovni jednotlivých Komplexních onkologických center (dohledatelnost bloků, ochota k jejich zasílání – nutnost zakotvení referenční/akreditované diagnostiky do dodatků zvláštních smluv).
 • Pro následující období se předpokládá rozšíření počtu referenčních laboratoří poskytujících akreditovanou diagnostiku statusu genu Her-2/neu a dalších klíčových laboratorních vyšetření v onkologii. Z odhadu potřeby vplývá, že takových pracovišť bude v ČR asi 5 a je vhodné a logické aby byly přímo či nepřímo vázány na budoucí univerzitní nemocnice.
 • Pracoviště budou muset podstoupit akreditační proces zajišťující povinnou externí kontrolu kvality a nezávislé pravidelné audity (pravděpodobně dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN ISO 15189).
 • Na konkrétním počtu, způsobu akreditace, úhradách a dalších detailech se dohodne společná komise zástupců odborných společností (onkologická, patologická a genetická) a zástupců zdravotních pojišťoven. Dokud k této dohodě nedojde, zůstává platný stav definovaný vyhláškou MZ ČR.
 • Byl podán a odsouhlasen rámcový návrh doporučených molekulárních predikátorů na vybraná protinádorová léčiva (antihormonální, EGFR1 inhibitory, který bude součástí nové verze „Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění“.
Celou prezentaci naleznete zde, PDF; 521 K.

Dušek L.: Projekt CORIS – analytické zhodnocení vybraných onkologických diagnóz

 • V prezentaci byla vysvětlena metodika přípravy podkladů pro jednání ČOS a plátců zdravotní péče o úhradách onkologické péče: zdroj a kvalita populačních dat, jejich příprava, modely incidence, prevalence a přežití
 • Byly doloženy populační standardy dlouhodobého přežití onkologických pacientů v ČR
 • Byly prezentovány konečné odhady incidence a prevalence léčených pacientů v ČR v roce 2007 u následujících diagnóz: C50, C18 – C20, C34 (NSCLC)
 • Byl podán návrh na další pokračování tohoto vývoje směřující především s snadné aktualizaci údajů bez nadměrné zátěže pro onkologická pracoviště: - již byla převzata velmi dobře připravená data NOR za rok 2004, a aktualizaci a upřesnění populačních odhadů nic nebrání
 • Byl podán návrh na vybudování systému pro „Evidenci protinádorové terapie ČOS“, která by byla plně kompatibilní se systémem evidence VZP a plátců zdravotní péče. Návrh byl předběžně schválen, o jeho konkrétní náplni a koncepci bude probíhat jednání s VZP – projektová dokumentace bude předložena Výboru ČOS.
 • Zavedení evidence protinádorové terapie změní i pozici a využitelnost běžících klinických registrů jako databází poskytujících velmi cenné údaje o správnosti aplikace léků, jejich účinnosti a bezpečnosti. Koncepce této strategie byla účastníkům setkání předložena i písemně – tento dokument je uveden v příloze 1 tohoto dokumentu.
 • Bylo zdůrazněno, že provedené populační odhady mají své jasné výhody (racionalizace diskuze o úhradách péče, možnost plánování struktury nákladů a další), mají ale také své nevýhody (opět viz příloha 1). V následujících krocích bude především nutné populační analýzy více zaměřit na všechny modality protinádorové terapie – k tomu by měl výrazně napomoci předložený a již schválený projekt „Fúze dat NOR a dat plátců zdravotní péče“.
Celou prezentaci naleznete, PDF; 1,6 MB.

Borská I.: Nová léková vyhláška od 1.4.2007
Podán přehled změn vyplývajících z nové lékové vyhlášky MZ ČR, platné od 1.4.2007:

 • Se zaměřením na nové molekuly
 • Přehled nových molekul pro onkologická onemocnění
 • Přehled vývoje nákladovosti cytostatik v časové řadě, s rozdělením na receptové léky a léčivé přípravky kategorie ZULP
 • Teoretické propočty nákladovosti nových molekul určených pro onkologii
 • Informace o průběhu právě ukončeného kategorizačního procesu
Celou prezentaci naleznete, PDF; 180 K.

Ambrožová M.: Úhrada onkologické péče poskytované v komplexních onkologických centrech
RNDr. Ambrožová během prezentace seznámila publikum s dohodnutým mechanismem úhrad onkologických onemocnění pro rok 2007 a s očekávanými počty pacientů, jichž se bude léčba týkat (viz prezentace). Během prezentace bylo dále konstatováno, že

 • Pojišťovna podporuje modernizaci léčby onkologických onemocnění, Pojišťovna chce pro své pojištěnce moderní léčbu a bude cestou Center zjišťovat dostupnost i té nejnákladnější léčby.
 • Od odborné společnosti požaduje spolupráci ve sledování činnosti center tak, aby se nákladná léčba poskytovala jen v indikovaných případech.
 • Pojišťovna prosazuje financování nákladné péče tak, aby „finanční prostředky následovaly pojištěnce“. Byla zavedena Evidence nákladných pojištěnců, jako prostředek k dodržování tohoto principu.
 • Pojišťovna je připravena upravovat pružně zálohy pro ZZ na základě počtu pacientů uvedených v Evidenci .
 • Od Centra požaduje pečlivý přístup v procesu vykazovaní, které povede ke správné úhradě léčby.
 • Pojišťovna je ochotna spolupracovat s výzkumnými i odbornými pracovníky z odborné společnosti při vyhodnocování efektivity léčby.
Celou prezentaci naleznete, PDF; 81 K.

Vorlíček J.: Úhrada onkologické péče z hlediska ČOS.
Závěrem jednání prof. Vorlíček shrnul stanoviska ČOS k diskutované problematice.

Závěry:

 1. Fórum akceptuje smlouvy pro biologickou léčbu karcinomu prsu, kolorekta a plic tak, jak byly dohodnuty mezi ZP a ČOS.
 2. Fórum doporučuje doplnění smluv pro karcinom ledvin, hlavy a krku a GIST
 3. Fórum se shodlo na potřebě pokračovat v evidenci nákladné biologické léčby a s postupným rozšiřováním dalších léčebných možností.
 4. Fórum doporučuje jednat o možnosti sjednocení dosavadních registrů vedených kliniky i plátci tak, aby usnadňovaly jejich využívání (zástupci ČOS a ZP).
 5. Fórum doporučuje vznik komise zástupců odborných společností (ČOS, Společnost patologů, Společnost lékařské genetiky) a zástupců ZP se záměrem optimalizace referenční diagnostiky.
 6. Fórum podporuje doplnění „Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění o doporučená prediktivní vyšetření

Poznamenejte si, prosím:

příští Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven se bude konat v pátek 2. listopadu 2007 v MOÚ v Brně.
Přednesené příspěvky v elektronické podobě najdete na www.linkos.cz.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
za zdravotní pojišťovny
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
za Sekci diagnostické a prediktivní
onkologie ČOS ČLS JEP
Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů