Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 27.10. 2006

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

MUDr. M. Hajdúch, PhD., Referenční laboratoř pro HER-2/neu, LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., MOÚ v Brně
Doc. MUDr. L. Petruželka, CSc., VFN Praha
MUDr. J. Skoupá, 3LF Praha, Česká farmakoekonomická společnost
Doc. MUDr. B. Melichar, Ph.D., FN Hradec Králové
RNDr. M. Ambrožová, ředitelka odboru úhrad lůžkové zdravotní péče VZP
MUDr. L. Havlíček, HZP v Ostravě, Svaz zdravotních pojišťoven

Dopolední blok.

Vyzula R.: Karcinom prsu – registr Herceptin.
Prof. Vyzula referoval o epidemiologické situaci u karcinomu prsu v České republice, která mimo jiné ukazuje na mimořádnou efektivitu mamografického screeningu, projevující se poklesem incidence pokročilých forem onemocnění. Dále byla souhrnně přednesena aktuální data z Herceptinového registru, Přednášku naleznete v plném znění zde - PDF; 0,8 MB.

Petruželka L.: Karcinom prsu – adjuvantní léčba Herceptinem – klinické studie.
Doc. Petruželka přednesl přehledný referát o výsledcích klinických studií s adjuvantním podáním trastuzumabu u karcinomu prsu. Všechny studie shodně prokázaly terapeutický benefit léčby, kterou lze u řady pacientek s Her-2 pozitivním karcinomem prsu považovat za kurativní. Obzvláště byla diskutována otázka načasování zahájení léčby trastuzumabem, viz níže. Přednášku naleznete v plném znění zde, PDF; 0,6 MB.

Vyzula R.: Kolorektální karcinom – registr Avastin a analýza léčby CRC, GIST.
Ke 30.9.2006 bylo do Avastinového registru zařazeno a léčeno 165 pacientů, z toho léčba byla ukončená u 79 pacientů, délka léčby byla průměrně 3,3 měsíce. Ze souběžné chemoterapie byl nejčastěji preferován režim FOLFOX. Medián progrese byl 15 týdnů. Data z registru jsou zatím nezralá pro zevrubnější analýzy, je třeba vyčkat delšího sledování. Epidemiologická data indikují, že metastatickým kolorektálním karcinomem je v ČR ročně postiženo cca 2500 pacientů, z toho by bylo vhodných kandidátů po terapii bevacizumabem cca 1/3. Jelikož zatím nebyl u bevacizumabu identifikován spolehlivý prediktivní faktor, indikační kritéria by měla být klinická a indikace k takto nákladné léčbě by měly probíhat rozhodnutím multidisciplinární komise v Komplexních onkologických centrech/ skupinách. Přednášku naleznete v plném znění zde - PDF; 0,5 MB.

Hajdúch M.: Reálné možnosti predikce odpovědi na biologickou léčbu.
Dr. Hajdúch shrnul ve své prezentaci současné možnosti predikce odpovědi na biologickou léčbu. Vyzdvihl výsledky studie BCIRG06, která ukázala, že pacientky s Her-2 pozitivním karcinomem prsu a koamplifikaci genu pro topoizomerázu II? (TOP2A) mají signifikantní benefit z podání antracyklinového režimu AC-T před trastuzumabem, zatímco nemocné bez koamplifikace TOP2A tuto selekční výhodu nemají a použití antracyklinových režimů jim nepřináší benefit, pouze zvýšené riziko kardiotoxicity. Vyšetření statusu genu TOP2A, které Referenční laboratoř již několik let provádí, je důležitým kritériem pro volbu optimálního léčebného režimu v kombinaci s trastuzumabem. Dále byly referovány molekulární prediktory pro cílenou léčbu inhibitory EGFR1 receptoru (erlotinib a cetuximab) u nádorů plic a kolorekta. Několik studií potvrdilo, že na EGFR1 inhibiční léčbu mají preferenční účinnost pacienti s aktivovanou EGFR1 dráhou (aktivační mutace či amplifikace EGFR1 u nádorů plic, amplifikace EGFR1 genu u nádorů kolorekta), silným negativním prediktorem jsou mutace v genu k-ras (tito pacienti nemají z léčby profit). Vyšetření uvedených prediktorů může být pro klinického (pneumo)onkologa vodítkem pro další rozhodování o paliativní léčbě karcinomu plic a kolorekta. Více informací naleznete zde, PDF; 3,8 MB.

Odpolední blok.

Skoupá J.: Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci.
Dr. Skoupá nás uvedla do obecné problematiky farmako-ekonomických analýz a upozornila na založení České farmako-ekonomické společnosti, která se touto problematikou profesionálně zabývá (www.farmakoekonomika.cz). Karcinom prsu je specifický píkem výskytu v produktivním věku, včasné zachycení je tudíž jak eticky tak ekonomicky vhodné (nižší stádium = nižší náklady). Poslední farmako-ekonomické studie s adjuvantním podáním Herceptinu potvrzují jeho příznivý farmako-ekonomický profil. Přednášku v plném znění naleznete zde - PDF; 0,6 MB.

Melichar, B.: Novinky ve farmakoterapii nádorových onemocnení
Doc. Melichar ve své přednášce přehlednou formou upozornil na nová léčiva a na rozšířené indikace stávajících protinádorových léčiv, které nás čekají v nejbližší budoucnosti. Zejména dojde k rozšíření indikací bevacizumabu o karcinom prsu a plic, zavedení cetuximabu u karcinomu hlavy a krku a k registraci sutinibu. Tato léčba nadále zvýší jak efektivitu protinádorové terapi, tak její cenu. Celou prezentaci najdete zde - PDF; 0,5 MB.

Ambrožová M.:
RNDr. Ambrožová nastínila možná pravidla pro úhradu léčivých přípravků, které jsou dle vyhlášky 368/06 Sb.vázány na specializovaná centra.Ta v podstatě kopírují síť KOC, resp.KOS. Jedná se o přípravky, jejichž úhrada bude realizována zvláštním režimem a vztažena k počtu odléčených pacientů, kteří budou hlášeni v „Evidenci nákladných pojištěnců“.Součástí přednášky byla i informace o zavedení obdobného režimu pro další nákladné preparáty – inhibitory aromatázy, Mabtheru a Faslodex. Přednášku v plném znění naleznete zde - PDF; 22 kB.

Havlíček L.:
Dr. Havlíček přednesl přehled dílčích údajů o počtech vyšetřených a léčených pacientů za vybraná, oficiálně schválená, Komplexní onkologická centra za 1.pololetí roku 2006. Jejich přehled naleznete zde.

Diskuse a závěry.

  1. V diskusi o indikaci adjuvantního trastuzumabu vystoupil prof. Vyzula, Doc. Petruželka a Dr. Hajdúch. Současné doporučení Fóra je indikovat adjuvantní trastuzumab u pacientek s Her-2 pozitivním karcinomem prsu a to v případě: 1. pozitivních lymfatických uzlin, 2. negativních lymfatických uzlin, ale s nádorem > 2cm, 3. negativních lymfatických uzlin s nádorem o velikosti 1-2cm pokud bude přítomen alespoň jeden z následujících rizikových faktorů: vysoký grading (3), známky angioinvaze nebo lymfaangioinvaze. Status Her-2 má být konfirmovaným FISH a IHC v Referenční laboratoři jako v případě paliativní léčby. Doporučený konsensus je nasadit trastuzumab konkomitantně nebo sekvenčně s chemoterapií, nejpozději však do 6 měsíců od ukončení adjuvantní chemoterapie.
  2. Bylo opakovaně poukazováno na funkčnost registrů, které umožňují efektivní hodnocení léčby v časových intervalech (minimálně 2x ročně). Hlášení do registru je povinné a je podmínkou uznání KOC/KOS Českou onkologickou společností ČLS JEP. Data z registrů jsou k dispozici všem zúčastněným, včetně možnosti jejich zpracování do publikačních výstupů.
  3. Prof. Žaloudík kriticky upozornil na možnosti onkochirurgické léčby kolorektálního karcinomu metastazovaného do jater. Možnosti jaterní chirurgie se v posledním desetiletí radikálně změnily, tato léčba je u včasně detekovaných metastáz kurativní až u 30% pacientů, bohužel není na řadě pracovišť dostatečně využívaná. Nákladná chemoterapie a biologická léčba by měla být ponechána v rezervě až po vyčerpání současných možností jaterní chirurgie, která je výrazně levnější a v indikovaných případech kurativní. V tomto kontextu se souhlasně vyjádřili i prof. Vyzula a prof. Vorlíček, a zdůraznili potřebu referovat onkologické pacienty na Komplexní onkologická centra/skupiny, kde jsou zkušenosti i léčebné možnosti nejlepší. Dr. Hajdúch upozornil, že dobrým kritériem kvalitní jaterní chirurgie u metastatického kolorektálního karcinomu bude počet pacientů indikovaných k radikální resekci jaterních metastáz po zahájené, původně paliativní, léčbě bevacizumabem v Avastinovém registru.
  4. MUDr. Havlíček, prof. Vorlíček a další vznesli požadavek na dotažení systému klasifikace nádorů a nastavení platby za péči dle klinických studií do rutinní praxe. Bylo doporučeno dopracovat a zkompletovat data předložená Svazem zdravotních pojišťoven o data z VZP a souborně je prezentovat na jarním zasedání Fóra.
  5. Řada diskutujících upozornila na skutečnost, že KOC/KOS nejsou zatím oficiálně akceptovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, toto je považováno onkologickou veřejností za nejurgentnější námět k řešení.
  6. MUDr. Friedmannová v tomto kontextu vznesla požadavek na jednoznačnou identifikaci KOC/KOS dle IČZ.
  7. Fórum onkologů souhlasí s vytvořením Koordinační rady Fóra v složení: prof. Vyzula, Dr. Hajdúch a Dr. Netočný.

Poznamenejte si, prosím:

Příští Pracovní setkání Fóra onkologů a zástupců pojišťoven se bude konat v pátek, 11.5.2007 v 11.00 hod. na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podzimní termín je předběžně plánovaný na 5.10.2007.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
za koordinační radu Fóra
MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
za Sekci diagnostické a prediktivní
onkologie ČOS ČLS JEP
Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů