Zápis z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 26.5.2006

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.


Dopolední blok.

Referující:

MUDr. M. Hajdúch, PhD., Referenční laboratoř pro HER-2/neu, LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., MOÚ v Brně
Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost
MUDr. P. Fabian, MOÚ v Brně

Hajdúch M.: Aktuální informace o činnosti Referenční laboratoře (RL) a diagnostice Her-2/neu.
Byl podán přehled o stavu vyšetřování genu Her-2/neu v RL za poslední pololetí. Ve srovnání s druhým pololetím roku 2005 došlo ke zvýšení procenta závažných neshod spádových laboratoří s výsledkem RL z 22,1% na 35,3% (rozdíly v IHC >2 stupně), příznivý trend pozorovaný ke konci roku 2005 se nepodařilo v dlouhodobé perspektivě potvrdit. RL dále zavedla pro pacienty kde nelze z technických důvodů provést FISH (nejčastěji nesprávná fixace) metodu kvantitativní real-time PCR, kterou budou vyšetřovány všechny nediagnostické vzorky. V prvním pololetí 2006 pozorujeme významný pokles v počtu nádorů indikovaných k referenčnímu vyšetření a následné terapii trastuzumabem, pravděpodobně v souvislosti s finančními limity nově stanovenými úhradovým systémem. Více informací naleznete zde, PDF; 0,8 MB.

Vyzula R.: Výsledky monitorování léčby přípravky Herceptin a Avastin.
Byl podán přehled o léčbě Herceptinem za uplynulé období na základě dat z registru. Do registru bylo k 30.4.2006 nahlášeno 348 pacientek, z toho v léčbě pokračuje 127 pacientek. V roce 2005 bylo k léčbě Herceptinem indikováno a nahlášeno celkem 86 nemocných, v letošním roce je to pouhých 17 pacientek, pokles je pravděpodobně způsobený změnou úhradových pravidel. Léčba Avastinem probíhá v 15 centrech, v rámci specifického léčebného programu bylo odléčeno 100 pacientů. Mimo tento program (prostředků zdravotního pojištění) zatím pouhých 14. Léčba pokračuje u 69 pacientů. Prediktivní faktory pro léčebnou odpověď zatím nejsou známy, klinická indikační kritéria a další informace naleznete zde - PDF; 0,8 MB.

Němeček K., Vorlíček J.: Zprávy z kategorizace
Pravidla pro kategorizaci léčiv – nově byla ustavena odvolací komise. Nově od 1.8.2006 bude změněna fixní obchodní přirážka z 29% na diferencovanou.Tato změna bude promítnuta i do úhrad novou Vyhláškou. Léky X a Z budou převedeny do kategorie P. Injekční léky budou převážně vázané na žádanku. Komplexní onkologická centra/skupiny budou vyjmenována ve Vyhlášce. Nedořešena zůstává otázka financování nákladné péče v centrech. Více informací naleznete zde - PDF; 0,1 MB.

MUDr. P. Fabian et al.: Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti – studie proveditelnosti.
Cílem studie bylo zjistit proveditelnost externí kontroly kvality v případě stanovení steroidních receptorů mezi jednotlivými patologickými pracovišti, které se dobrovolně do studie zapojily. Bylo prokázáno, že navržená technologie expresní imunohistochemické analýzy na úrovni tkáňové mikroarray je schůdná a proveditelná. Pilotní výsledky ukazují na potřebu externí kontroly kvality i v případě vyšetření steroidních receptorů. Více informací naleznete zde - PDF; 1,9 MB.

Diskuse a závěry.

  • Herceptin byl chválen EMEA pro adjuvantní léčbu časného karcinomu prsu. S touto novou indikací a také s novými léky (např. Avastin, Erbitux, Tarceva, atd.) registrovanými a kategorizovanými v roce 2005 bohužel nová úhradová vyhláška nepočítá a je nutné tuto situaci neprodleně řešit ve spolupráci ČOS ČLS JEP, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR. Zvláště urgentní je situace v případě adjuvantní léčby Herceptinem, která je v případě lokalizovaného Her-2/neu pozitivního karcinomu prsu považovaná za kurativní! Kritická situace je rovněž v případě podávání Avastinu, kde by k této terapii mohlo být ročně indikováno přes 2000 pacientů s nově diagnostikovaným metastatickým kolorektálním karcinomem a také v případě dalších léčiv.
  • Zůstává zachovaný systém druhého čtení statusu genu Her-2/neu v jedné RL. Jelikož zavedený diagnostický systém naplňuje představy plátce péče i odborných společností, do budoucna předpokládáme, že úhrada druhého čtení bude probíhat z prostředků zdravotního pojištění. V tomto směru se zahájí příslušná jednaní po ujasnění povolební situace, včetně případného vzniku druhé RL a systému externí kontroly kvality.
  • Prezentované výsledky o první kontrole externí kontroly kvality vyšetření exprese steroidních receptorů prezentované Dr. Fabianem z MOÚ dále poukazují na význam druhého čtení a kontroly kvality v diagnostice a predikci léčebné odpovědi u nádorových onemocnění. Dále se touto problematikou bude zabývat Společnost patologů a ČOS ČLS JEP a o výsledcích budou referovat.

Odpolední blok.

Linke Z.: Soubor pacientů léčených pro GIST ve FN v Motole (sdělení naleznete zde - PDF; 1,8 MB).
Kocáková I.: Léčba pacientů s GIST preparátem Glivec – zkušenosti a léčebné výsledky z MOÚ v Brně (sdělení naleznete zde - PDF; 1,3 MB).

V obou sděleních byl podán přehled léčebných výsledků a kazuistik ve dvou centrech provádějících léčbu pokročilých gastrointestinálních stromálních nádorů Glivec-em v České republice: Onkologická klinika v Praze-Motole a MOÚ v Brně. Byla diskutována indikační kritéria, použití a dávkování léčiva u pacientů s limitovanou odpovědí, dále jeho aplikace v neoadjuvanci, často s následním kurativním chirurgickým řešením. Terapie Glivec-em je vysoce účinná u c-kit pozitivních pacientů s GIST a dle současných znalostí není adekvátně nahraditelná.

Diskuse a závěry.

V současnosti je připravován registr pacientů léčených preparátem Glivec. Celkově by mělo být na základě epidemiologických odhadů v ČR diagnostikováno ročně cca 200 pacientů s GIST. Reálně se k léčbě indikuje ročně 20-30 nových metastatických pacientů. Běží studie na adjuvantní podání Glivec-u u pacientů po radikálním chirurgickém výkonu, jejich výsledky zatím nejsou známy.

Poznamenejte si, prosím:

příští Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven se bude konat v pátek 27.října 2006 v 11:00hod. v MOÚ v Brně.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
koordinátor za zdravotní
pojišťovny
MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
za Sekci diagnostické a prediktivní
onkologie ČOS ČLS JEP
Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů