Rozbor nákladů spojených s validací dat a aktuální stav financování NOR ČR

Příspěvek je shrnutím materiálu zpracovaného ve spolupráci s Radou národního onkologického registru, který vypracoval Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě datových podkladů všech regionálních pracovišť Národního onkologického registru ČR.

(Redakční pozn: materiál byl přílohou k zápisu ze schůze výboru ČOS konané dne 6.3.2012 ve FN Motol)

Zpráva ve formátu pdf

Sběr, správu a validaci dat NOR zajišťuje síť územních pracovišť NOR (krajských a okresních) pracujících ve svých územně-správních celcích podle místa trvalého bydliště pacienta. Regionální pracoviště NOR zajišťují organizačně-metodickou činnost, bez níž by nebyla centrální správa dat NOR funkční. Validační činnost regionálních pracovišť se týká zpravidla okresu, ve kterém leží krajské město, a dále některých okresů, kde pracoviště NOR není. Územní pracovitě NOR jsou součástí zdravotnických zařízení (zpravidla onkologických pracovišť) a těmito zdravotnickými zařízeními je v současnosti činnost NOR de facto převažující měrou financována. Okresní pracoviště je pracoviště podřízené regionálnímu pracovišti zodpovědné za sběr dat v daném okrese. Vztah mezi regionálním a okresním pracovištěm je dán smluvně.

Úkolem pracovišť NOR je tedy komplexní epidemiologická evidence všech nově zjištěných nádorových onemocnění (ZN) v populaci ČR, a to v rozsahu údajů o základních charakteristikách nádoru, jeho léčbě a vývoji - dle mezinárodních pravidel a dle definovaného obsahu hlášení NOR. Jde tedy o evidenci, která pokrývá nejen období primární diagnózy nádorového onemocnění, ale i následné mnohaleté sledování stavu pacienta. Časovým záběrem sledování a diagnostickou heterogenitou záznamů se NOR značně liší od většiny jiných zdravotnických a epidemiologických registrů ČR; jeho specifické atributy zvyšují význam správy a validace dat. Evidence ZN zahrnuje sled na sebe navazujících činností, které shrnují následující odstavce.

 1. sběr údajů o nově zjištěných zhoubných nádorech
  • shromaždování onkologických hlášení (OH) a souvisejících podkladů (zejména zdravotnické dokumentace) ze zdravotnických zařízení, v nichž byla poskytnuta onkologická péče (diagnostika a léčba nádorového onemocnění, resp. její části)
  • vyhodnocení a eliminace duplicitních informací o témže onemocnění a naopak správná definice a klasifikace duplicitních až vícenásobných malignit
  • identifikace a dohledání nenahlášených onemocnění a/nebo chybějících informací, o nichž pracoviště NOR získalo informaci z dalších informačních zdrojů (pozitivní histopatologické nálezy, listy o prohlídce mrtvého, tabulky ÚZIS ČR, informace od plátců zdravotní péče)
 2. odborná kontrola, komparace a kompletace údajů v onkologickém hlášení
  • kontrola správnosti a úplnosti údajů v hlášení dle platných metodických pravidel a klasifikačních systémů (MKN-10, MKN-O-3,TNM klasifikace)
  • opravy chybných údajů a klasifikačních kódů, odborná epidemiologická klasifikace nádorů dle mezinárodních norem
  • doplnění chybějících údajů dle podkladů z dostupných informačních zdrojů
 3. ukládání údajů v onkologickém hlášení do databáze NOR, elektronické zpracování
  • přenos/přepis kompletních a správných údajů z hlášení do databáze NOR, odborné elektronické zpracování; SW kontrola úplnosti a správnosti údajů  → uložení validního záznamu
 4. průběžná aktualizace již existujících záznamů v NOR
  • vedení agendy tzv. kontrolních hlášení (KH), tj. doplňování informací o průběhu a léčbě již evidovaného ZN – v rozsahu a frekvenci dle metodiky NOR;
  • uzavření záznamu při úmrtí pacienta, validace záznamů o příčinách úmrtí
 5. zpracování různých přehledů a analýz pro daný region

Obrázek 1. Regionální organizace center při pořizování dat do NOR

Úkolem pracovišť NOR není primární vyplňování onkologických hlášení, to je úkolem všech zdravotnických zařízení, v nichž byla poskytnuta onkologická péče (diagnostika a léčba nádorového onemocnění, resp. její části). Tato hlásící povinnost je hrazena v rámci zdravotního pojištění jako nedílná součást poskytování zdravotní péče a nezbytné související administrativy a není proto předmětem dotace. Dotace se vztahuje pouze na činnosti pracovišť NOR uvedené výše.


Tabulka 1. Přehled regionálních pracovišť NOR dle počtu hlášených novotvarů, úvazků a nákladů přepočtených na jedno hlášení NOR

 

Počet hlášených novotvarů v letech 2004-2008

Roční průměrný počet hlášených novotvarů v letech 2004-2008

Počet úvazků / DPP

Náklady na 1 hlášení v Kč

Hl. m. Praha

45117

9024

7,0 / 3

319,3

Jihomoravský kraj

44609

8922

8,0

334,1

Moravskoslezský kraj

43171

8634

8,9

334,3

Plzeňský a Karlovarský kraj

39399

7880

8,2

337,0

Středočeský kraj

38137

7627

7,6 / 2

326,0

Ústecký kraj

28434

5687

6,0 / 3

345,0

Jihočeský kraj

24466

4893

5,0

336,6

Olomoucký kraj

23888

4778

5,0

341,5

Královéhradecký kraj

19768

3954

4,1

344,7

Zlínský kraj

19635

3927

4,3 / 1

358,0

Kraj Vysočina

18192

3638

3,8

344,5

Pardubický kraj

18028

3606

3,9

354,9

Liberecký kraj

13937

2787

3,6 / 1

425,3

ČR celkem

376 781

75 357

75,4 / 10

340,0

Graf 1. Přehled souhrnu úvazků v regionech oproti počtu hlášení do NOR za 1 rok – agregováno po regionech

Prakticky na 1 úvazek pracovníka územních pracovišť NOR připadá ročně 1000 hlášení (viz graf výše a jasný lineární trend). Pod lineárním trendem jsou pracoviště s velkým ročním počtem hlášení. Pracoviště s menším počtem hlášení mají relativně mírně vyšší počet pracovníků a tedy i vyšší náklady v přepočtu na 1 hlášení.

Převážnou část nákladů regionálních pracovišť NOR tvoří osobní náklady. Ostatní náklady představují necelý 1 milión Kč ročně. Při přepočtu na průměrný počet hlášení vychází celkové náklady na 340 Kč na 1 hlášení zhoubného novotvaru, a to konzistentně na různých typech pracovišť (viz graf 2).

Graf 2. Přehled celkových nákladů na provoz pracovišť oproti počtu hlášení do NOR za 1 rok – agregováno po regionech

Celkové náklady na činnost pracovišť NOR byly po korekcích Radou NOR a po nezbytné standardizaci spočteny na 25,6 miliónů Kč ročně. Z toho vyplývá, že dotační příspěvek MZ na činnost těchto pracovišť, který byl v minulých letech těsně pod 10 milióny, činil cca 40 %.

Tabulka 2. Sumarizace základních údajů nákladnosti sběru dat NOR

Průměrný počet hlášení do NOR za rok (dle let 2004–2008)

75 357

Celkové náklady na sběr dat NOR v ČR za rok

25 619 818 Kč

Průměrné měsíční náklady na 1 pracovníka NOR*

30 399,4 Kč

Celkové náklady na 1 hlášení ZN do NOR

340,0 Kč

* přepočtený úvazek 1,0, včetně povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění

Poděkování

Poděkování patří všem vedoucím regionálních pracovišť Národního onkologického registru, kteří se podíleli na zpracování ekonomických podkladů. Validace a zpracování dat byly podpořeny projektem OP VK  CZ.1.07/2.4.00/31.0020 (MŠMT).