Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 6.3.2012 ve Fakultní nemocnici Motol

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Petruželka, Prausová, Tesařová, Vyzula, Dušek, Ryška, Melichar, Petráková, Cwiertka, Kolářová
Omluveni: 0
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi výboru ČOS zahájil prof. Vorlíček. Všechny přítomné srdečně přivítala prim. MUDr. Jana Prausová, MBA. Jsme tentokráte hosty jejího oddělení.
 2. Členové výboru ČOS uctili památku nedávno zesnulého prof. MUDr. Petra Zatloukala,CSc. Prof. Zatloukal byl nejenom významným pneumologem a onkologem, ale i osobním přítelem řady členů výboru ČOS.
 3. Za vedení FNM přítomné pozdravil Ing. Jiří Čihař, MBA, ekonomický náměstek ředitele FNM. Pohovořil o nedobré ekonomické situaci v klinické onkologii a o ekonomických úskalích se kterými se všichni potýkáme.
 4. Kontrolu zápisu provedl prof. Vorlíček a upozornil na minulý zápis týkající se cestovních grantů pro postgraduálně se vzdělávající onkology (viz. dále).
 5. Prof. Vorlíček a prof. Abrahámová informovali o výsledcích akreditace KOC zejména o aktuální situaci v KOC Ústí nad Labem. Komise složená z pracovníků MZ, zástupců zdravotních pojišťoven, zástupců ČOS a SROBF se účastnila jednání s panem ministrem zdravotnictví. Přítomni byli zástupci Krajské zdravotní a.s., hejtmanka Ústeckého kraje a primáři onkologických oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Chomutově. Vzhledem k určitým nesrovnalostem bylo rozhodnuto o osobní návštěvě Auditorského týmu přímo v KOC v Ústí na Labem. Návštěva auditorského týmu se uskutečnila dne 2.3.2012. Komise navštívila nemocniční lékárnu, ve které je umístěna zcela nová přípravna cytostatik. Přípravna cytostatik byla právě uvedená do provozu a plně odpovídá současným požadavkům. Dle sdělení vedení nemocnice je v testovacím provozu. Dále byl navštíven stacionář pro ambulantní aplikaci cytostatik a biologických látek, který je zcela nový a právě uvedený do provozu, vyhovuje současným požadavkům. Komise shlédla i ozařovny. Pracoviště disponuje 1 lineárním urychlovačem (LU), který je plně vytížen. Podmínkou, aby byl dodržen statut KOC, je pořízení druhého LU, a to do konce roku 2014. Do této doby (tedy do konce roku 2014) je povolena spolupráce při ozařování části pacientů na radioterapeutickém oddělení nemocnice v Chomutově. Komise trvá na tom, aby biologická léčba probíhala pouze v KOC v Ústí nad Labem, a to v souladu s Věstníkem MZ č. 7/2008. Komise navrhuje prodloužit statut KOC Ústí nad Labem do 30. 6. 2013.
 6. O postgraduálním vzdělávání pohovořil prof. Petruželka a sdělil nám informace ze zasedání SOR. Jsou již známy termíny atestací z klinické onkologie a to 14. a 15.6. 2012 v Praze a 29. a 30.11.2012 v Brně. Předatestační kurzy nejsou povinné a případná změna vyhlášky je možná až v příštím roce. Rozvinula se širší diskuse na téma postgraduálního vzdělávání vůbec. Většina členů výboru ČOS  hlasovala pro povinné předatestační kurzy (8 členů pro, 2 proti).  Je třeba velice přesně vytipovat jakou mají mít kurzy náplň, jakou časovou délku a určit místo konání. Náplně připraví prof. Petruželka, prof. Vyzula za vydatného přispění prof. Melichara. Návrhy a pomoc všech členů výboru ČOS vítána. Atestace z radiační onkologie se budou konat 23.5.2012 na LF UK v Praze a 8.11.2012 na MU v Brně. Při té příležitosti se hovořilo o možných „cestovních grantech“ pro mladé onkology a o eventuálních dalších vzdělávacích akcích pro lékaře. O náplni se dohodne doc. Fínek a doc. Tesařová. Otázkou je finanční krytí všech uvedených akcí. Převažuje názor, že nejlepší by bylo sehnat sponzora na již hotový modul  a to podle jeho tematického zaměření.
 7. Prof. Melichar informoval všechny členy výboru ČOS o postupu akreditační komise ohledně žádosti Onkologického pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pracoviště FNKV žádalo o akreditaci pro specializační obor klinická onkologie. Akreditační komise rozhodla takto: Pracoviště splňuje požadavky kladené na pracoviště I. typu, je však nutné upravit žádost tak, aby všichni školitelé, včetně garanta oboru (vedoucího školitele) měli atestaci z klinické onkologie. Všichni členové výboru ČOS souhlasí.
 8. Na schůzi výboru ČOS se měla projednávat uroonkologická problematika a gynekoonkologická problematika. Pro nemoc prof. Babjuka a pro omluvu gynekologů se obojí jednání odkládá na příští a přespříští výbor ČOS.
 9. Rozvinula se diskuse o změně názvu našich „Doporučených postupů“. Vzhledem k tomu, že kniha (vychází 2x ročně) neobsahuje již jen doporučení k cytostatické léčbě, ale zahrnuje i léčbu biologickou a veškeré aspekty léčby podpůrné, současný název již není vhodný. Všichni se shodli na názvu „Modrá kniha České onkologické společnosti“. Výbor ČOS schválil finanční odměnu pro autory „Modré knihy“.
 10. Na základě žádosti ze strany MZ ČR byl jmenován zástupce ČOS pro komunikaci s OECD a se zahraničními projekty, kterým je doc. Dušek. Jako druhý člen výboru pro tuto oblast byl jmenován doc. Fínek. Klinické registry ČOS a jejich výsledky v zahraničí bude prezentovat prof. Vyzula.
 11. Doc. Dušek zaslal poslední materiály z OECD členům výboru a jejich obsah vysvětlil. Materiál byl projednán a v připomínkované podobě odevzdán k dalšímu jednání na MZ ČR. Jde o průzkum OECD zaměřený na organizaci a management onkologické péče, kde je zásadní důraz kladen na dvě oblasti - screeningy nádorů a dostupnost cílené péče. Z dostupných dat vyplývá, že ČR v negativním smyslu v rámci OECD vyčnívá zejména v podílu kuřáků, přičemž u nás neexistuje státní politika kontroly kuřáctví. Studie dále pracuje se špatnými a dnes již zastaralými daty přežití ze studie EUROCARE 4 (r.2002) - doc. Dušek nabídnul panelu OECD nové odhady, které ukazují na neustále se prodlužující přežití českých onkologických pacientů.
 12. Prof. Ryška informoval, že dne 10.2.2012 proběhla na ústředí VZP informativní schůzka k problematice prediktivní diagnostiky, za VZP se zúčastnila Ing. Šlajsová (náměstkyně pro zdravotní péči) a MUDr. Friedmannová, za Společnost českých patologů a ČOS prof. Ryška, doc. Hajdúch, prim. Prausová a prof. Petruželka. Byl referován stav prediktivní diagnostiky v roce 2012 a konstatováno, že současný mechanizmus úhrady neodráží fakt, že mezi roky 2010 a 2012 vstoupila nová léčiva a nové indikace a úhradový mechanizmus tyto náklady nezohledňuje.  Prediktivní diagnostika představuje nepochybný přínos v úspoře finančních prostředků na léčbu, přičemž představuje pouze  5% ceny léčby. Odborníci předloží VZP souhrn změn mezi roky 2010 a 2012 včetně vize změn v roce 2012 a jejich dopadu do úhrad, další jednání proběhne v březnu či dubnu 2012.
 13. Během BOD (20.4.2012 od 15,15 hod.) se bude konat shromáždění členů ČOS informuje (dr. Cwiertka). Na programu bude kromě jiného problematika spolupráce KOC s pracovišti poskytujícími péči onkologicky nemocným mimo KOC a problematika spolupráce s organizacemi pacientů. Program je přílohou zápisu.
 14. Dne 28.2.2012 se členové výboru (Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Dušek) účastnili jednání s vedením VZP, jmenovitě s náměstkyní pro zdravotní péči Ing. Šlajsovou. Přítomna byla též MUDr. Friedmannová. Jednání bylo velmi přátelské a přítomní si navzájem vyjasňovali situaci v platbách centrových léků a dalších problémů. Jednání bude pokračovat dnes odpoledne ve stejném složení. Vedení VZP byl předán kompletní report s predikcemi epidemiologické a léčebné  zátěže ČR na r. 2012.
 15. Prof. Abrahámová upozornila, že se dokončuje publikace ÚZIS Novotvary 2009. Dále upozornila, že skríningové programy spadají nyní na MZ pod Oddělení medicínských programů vedené Ing. T. Jungem, MBA.
 16. Krátce byla diskutována otázka financování NOR - zprávy z MZ ČR indikují pozitivní vývoj v této věci. Zpráva o nákladech sběru a validace dat NOR byla předložena do vedení MZ ČR a na toto téma probíhají další jednání. Doc. Dušek informoval, že vzhledem k tomuto vývoji zatím neproběhlo paralelní jednání se zástupci plátců. Detailní rozbor nákladů NOR bude  přednesen v rámci BOD 2012 (sekce NOR) paní prof. Abrahámovou - shrnutí celé zprávy je přílohou tohoto zápisu.
 17. Je nutné aktualizovat internetové údaje o síti KOC. Tuto agendu si vzal jako úkol doc. Dušek, bude provedeno v rámci spuštění nové verze portálu NOP On-line, ve vazbě na linkos.cz.
 18. prof. Vyzula informoval o žádosti firmy Roche vytvořit nový registr ČOS na léčbu karcinomu ovaria. Výbor ČOS souhlasí , je nutná ještě domluva s onkogynekology.
 19. Doc. Tesařová informovala o schůzce s onkology pracujícími mimo KOC, o závěrech této schůzky a výstupech. Další setkání bude v rámci BOD.
 20. O záštitu ČOS požádala SZŠ a VOŠ E. Pöttinga  z Olomouce pro 1. Mezinárodní onkologickou konferenci. Tato je zaměřena na ošetřovatelskou péči v onkologii. Výbor ČOS se rozhodl záštitu neposkytnout.
 21. Noví členové: MUDr. Lukešová Lucie, Olomouc, MUDr. Vitásková Denisa, Olomouc, RNDr. Brábek Jan, Ph.D., Praha, doc. MUDr. Sameš Martin, CSc., Ústí nad Labem,  MUDr. Malucelli Alberto, Ústí nad Labem, MUDr. Bartoš Robert, Ph.D., Ústí nad Labem, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Plzeň, MUDr. Bušek Petr, Ph.D., Praha,  MUDr. Syrůček Martin, Praha, MUDr. Kalita Ondřej, Ph.D., Olomouc, MUDr. Miškovičová Michaela, Praha, MUDr. Bienertová-Vašků Julie, Ph.D., Brno, MUDr. Kočová Marie, České Budějovice, MUDr. Prošvicová Jarmila, Hradec Králové, MUDr. Tomáš Robert, Ph.D., Praha.
 22. Příští schůze výboru ČOS se bude konat 3.4.2012 v Brně v MOÚ.