Aktuální stav v diagnostice relapsu malobuněčné rakoviny plic, možnosti léčby ve druhé a dalších liniích Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapií topotecanem – doplněný soubor nemocných 2005– 2008 čtyř pracovišť

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_07

Autoři: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. František Chaloupka; MUDr. Marcela Tomíšková; Tereza Jakubcová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Pavel Reiterer

V přehledové přednášce uvádíme možnosti klinické a laboratorní detekce relapsu malobuněčné plicní rakoviny, praktické zkušenosti s monitorací a dispenzarizací nemocných léčených v první linii. Analyzujeme společný soubor 47 pacientů léčených v druhé linii a třetí linii topotecanem, a to z hlediska chemosenzitivního a chemorezistentního onemocnění limitované i extenzívní formy choroby, léčebné odpovědi a toxicity. Porovnáváme naše zkušenosti a výsledky s užitím topotecanu v limitovaném souboru s literárními údaji a dalšími užívanými režimy při relapsu malobuněčného karcinomu plic.
Na závěr uvádíme nové trendy v léčbě malobuněčné rakoviny plic s výhledy do budoucna.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008