Bisfosfonáty u ca plic – doporučeení panelu experů 2009

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_11

Autoři: MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kostní metastázy se objevují u nemocných s ca plic v 30–60 %. Kostní meta u ca plic jsou především osteolytické, neboť působky uvolňované ze stromálních buněk způsobují aktivaci osteoklastů. Kostní metastázy jsou příčinou tzv. kostních příhod (skeletal-related events – SRE): patologická fraktura, nutnost radioterapie, chirurgické intervence, útlak míchy či kořenových nervů, hyperkalcémie (TIH). Kostní příhody (SRE) snižují přežití a kvalitu života (ztráta mobility, nezávislosti a sociálních funkcí). S ohledem na prodloužené přežití má větší procento nemocných s tumory plic šanci se „dožít“ kostních metastáz. 1/3 nemocných má metastázy již v době diagnózy, 2/3 v době rekurence. 50 % nemocných s kostními metastázami má SRE; 1/3 v době dg., 2/3 v průběhu léčby.

Letošním roce byla publikována doporučení evropského panelu expertů s ohledem na léčbu bisfosfonáty u nemocných s karcinomy plic a kostními metastázami (1). Screening by měl být prováděn již v časné fázi onemocnění pro posouzení symptomatických a diagnostiku asymptomatických kostních meta (PET, kostní scan). Bisfosfonát je indikován v léčbě jako prevence dalších meta či oddálení výskytu dalších meta, prevence a oddálení SRE a ke zmírnění případné bolesti. Léčba by měla být zahájena co nejdříve, před zahájením léčby by mělo být provedeno stomatologické vyšetření. Délka léčby by měla být co nejdelší, dokud to umožní nežádoucí účinky. Kombinace bisfosfonátů a chemoterapie je dobře snášená, je nutné zachovávat opatrnost dle bezpečnostního profilu léku. Tato kombinace může mít synergický účinek.

Na základě aktuálních dat se doporučuje podávat pacientům s karcinomem plic kyselinu zoledronovou.

  1. 1. De Marinis F., Eberhardt W., Harper PG, et al: Biphosphonate use in patients with lung cancer and bone metastases. Recommendations of a European Expert panel. J Thor Oncol 2009.

 

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009