Cetuximab v indikaci karcinomů hlavy a krku - vlastní výsledky léčby a hledání prediktivních markerů

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 27

Autoři: MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.; Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Doc.MUDr. Jan Klozar, CSc.

V  posledních  letech  jsme  v  onkologii  svědky  rozšiřujících  se  možností  cílené  léčby,  která  je zaměřena na blokádu specifického proteinu v signální soustavě nádorových buněk. Pro indikace spinocelulárních  karcinomů   hlavy  a  krku  byl  v rámci  cílené  léčby  zaregistrován  zatím  pouze jediný přípravek a sice cetuximab, který patří do skupiny extracelulárních inhibitorů  receptoru pro epidermálnírůstový   faktor  (EGFR).  Celosvětově  známá  Bonnerova  studie  prokázala  přínos  přidání cetuximabu k radioterapii  u  lokoregionálně  pokročilých  onemocnění,  dle  lokalizace  pak  zejména  u karcinomů orofaryngu. Naše prezentace bude zaměřena především na zhodnocení vlastních výsledků léčby cetuximabem, se kterým máme zkušenosti již od r. 2006. Vedle toho budou součástí sdělení i výsledky grantové prospektivní studie hledání prediktivních markerů v EGFR signální cestě.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012