Chemoterapie 1.linie u karcinomu ovaria

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 12

Autoři: MUDr. Zdeněk Linke

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Typy nádorů ovaria

Epitelové nádory
Serózní epitelové nádory
Mucinózní epitelové nádory
Endometroidní nádory
Klarocelulární nádory
Brennerův nádorTypy nádorů ovaria

Neepitelové nádory ovaria
Nádory gonadostromální
Nádory z buněk granulózy
Thékomy
Arrhenoblastomy
Nádory z lipidních buněk
Nádory germinální
Dysgerminom (seminoma ovarii)
Embryonální karcinom
Teratomy a teratokarcinomy
Nádory ze žloutkového váčku
Choriokarcinomy
Jiné nádory
Gonadoblastom + Talermanův nádor
Primární sarkom ovaria
Primární lymfom ovariaDoporučovaný standard 1.linie chemoterapie u karcinomu vaječníku

TAXAN + PLATINOVÝ DERIVÁT ??

Co víme pro standard 1.linie chemoterapie u karcinomu vaječníku

Platina > neplatinová chemo
Cisplatina = carboplatina
Kombinace na bázi platiny (i netaxanová) > monoterapie platina

AOCTG (Advanced Ovarian Cancer Trialists Group), 1998
5667 pts., 37 randomized controlled trials Updated meta-analysis, 1998 (1991 – 1998)

KONTROVERZE
 • Adjuvance – ANO vs. NE
 • Cyklofosfamid vs. Taxan
 • Paclitaxel vs. Docetaxel
 • Cisplatina vs. Carboplatin
 • Intravenózní vs. Intraperitoneální aplikace
 • Monoterapie vs. Dvojkombinace vs. Trojkombinace
 • Doba aplikace chemoterapie
 • Indikace intraperitoneální aplikace radioizotopů


Adjuvance – ANO vs. NE

Studie ICON 1 + ACTION
International Collabotative Ovarian Neoplasm trial 1 and Adjuvant ChemoTherapy In Ovarian Neoplasm trial: two parallel randomized phase III trials of adjuvant chemotherapy in patients with early-stage ovarian carcinoma (Trimbos JB, Parmar M, Vergote I, et al: J Natl Cancer Inst. 2003 Aug 6; 95(15): 1169-71).

N = 925 pts. (ICON 1 477pts; ACTION 448 pts.)
časná stádia I + II
Rameno – platinový derivát
Rameno - observace

Adjuvance – ANO vs. NE

Studie ICON 1 + ACTION
International Collabotative Ovarian Neoplasm trial 1 and Adjuvant ChemoTherapy In Ovarian Neoplasm trial: two parallel randomized phase III trials of adjuvant chemotherapy in patients with early-stage ovarian carcinoma (Trimbos JB, Parmar M, Vergote I, et al: J Natl Cancer Inst. 2003 Aug 6; 95(15): 1169-71).

5 leté přežití
82% (ChT) vs. 74% (OBS) (difference 8%, HR 0,67)
Reccurence-free survival (5 y.)
76% (ChT) vs. 65% (OBS) (difference 11%, HR 0,64)Platina + cyklofosfamid vs. Platina + paclitaxel (1)

N = 410
1. rameno
cDDP (75 mg/m2) + cyklofosfamid (750 mg/m2)
2. rameno
cDDP (75 mg/m2) + paklitaxel (135 mg/m2 24 hod. inf.)

McGurie WP, et al: Cyclophosphamide and Cisplatin Compared with Paclitaxel and Cisplatin in Patients with Stage III and Stage IV Ovarian Cancer. NEJM; 1(4), 1996, vol 334:1-6.

Platina + cyklofosfamid vs. Platina + paclitaxel (1)

Response rate (P=0,01)
cDDP + CFA 60% vs. cDDP + PXL 73%
Progression-free survival (P<0,001)
cDDP + CFA 13mts. vs. cDDP + PXL 18mts.
Overall survival (P<0,001)
cDDP + CFA 24mts. vs. cDDP + PXL 38mts.

McGurie WP, et al: Cyclophosphamide and Cisplatin Compared with Paclitaxel and Cisplatin in Patients with Stage III and Stage IV Ovarian Cancer. NEJM; 1(4), 1996, vol 334:1-6.

Platina + cyklofosfamid vs. Platina + paclitaxel (2)

GOG 111 N = 680
1. rameno
cDDP (75 mg/m2) + cyklofosfamid (750 mg/m2)
2. rameno
cDDP (75 mg/m2) + paklitaxel (135 mg/m2, 3 hod. inf.)

Piccart MJ, et al: Randomized Intergroup Trial of Cisplatin-Paclitaxel Versus Cisplatin-Cyclophosphamide in Women With Advanced Epithelial Ovarian Cancer: Three-Years Results. JNCI. Vol 2/9, 699-708, May 3, 2000

Platina + cyklofosfamid vs. Platina + paclitaxel (2)

Response rate (P=0,01) N = 680
cDDP + CFA 45% vs. cDDP + PXL 59%
CR – cDDP + CFA 21% vs. cDDP + PXL 27%

Progression-free survival (P=0,005)
cDDP + CFA 11.5mts. vs. cDDP + PXL 15.5mts.

Overall survival (P=0,0016)
cDDP + CFA 25.8mts. vs. cDDP + PXL 35.6mts.

Piccart MJ, et al: Randomized Intergroup Trial of Cisplatin-Paclitaxel Versus Cisplatin-Cyclophosphamide in Women With Advanced Epithelial Ovarian Cancer: Three-Years Results. JNCI. Vol 2/9, 699-708, May 3, 2000Paclitaxel vs. docetaxelSCOTROC

DC vs. PC – není signifikantní rozdíl v MEDIAN PROGRESSION FREE SURVIVAL
Hematologická toxicita – vyšší u DC
Nehematologická toxicita – vyšší u PC

Jak dlouho léčit po dosažení CR u pokročilého ca ovarii po chemo na bázi platiny a paklitaxelu??? GOG - 178

Po dosažení CR – single agent paclitaxel 175 mg/m2
PXL PXL 3x PXL 12x
N (pts.) 107 120
Počet rekurencí 34 20
PFS 21M 28M (p < 0.028)
Cox model analysis HR 2.31
Není signifikantního rozdílu v OS (p = 0.70)

Markman M, Liu PY, Wilczynski S, et al: Phase III Radomized Trial of 12 Versus 3 Months of Maintenance Paclitaxel in Patients With Advanced Ovarian Cancer After Complete Response to Platinum and Paclitaxel-Based Chemotherapy: A Southwest Oncology Group and Gynecologic Oncology Group Trial. JCO, Vol 21, Issue 13(July), 2003: 2460-2465.

Zpochybnění taxanů?? Nestačí platina v monoterapii?

III a IV st. ca ovarii – po debulking operaci
N = 648
1.R cDDP 100 mg/m2
2.R paxlitaxel 200 mg/m2 24 hod. k.i.
3.R paclitaxel 135 mg/m2 → cDDP 75 mg/m2
Přerušení terapie – PXL mono – 20% progrese; cDDP mono – 17% - nežádoucí účinky

Muggia FM, et al: Phase III Randomized Study of Cisplatin Versus Paclitaxel Versus Cisplatin and Paclitaxel in Patient With Suboptimal Stage III or IV Ovarian Cancer: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO, Vol 18, Issue 1(Jan), 2000:106.

CR/PR – lepší cDDP (mono i komb.) než PXL – 67% vs. 42% (p<0.001)
HR prvního relapsu vyšší u PXL mono v.s.
v.s. cDDP mono/komb – HR 1.41
HR prvního relapsu mezi cDDP mono v.s. cDDP + PXL – nesignifikantní! (HR 1.06)
Relat.riziko úmrtí – srovnáno proti cDDP mono
PXL mono – vyšší o 15%
cDDP + PXL – nižší proti cDDP mono jen o 1% !!!

Muggia FM, et al: Phase III Randomized Study of Cisplatin Versus Paclitaxel Versus Cisplatin and Paclitaxel in Patient With Suboptimal Stage III or IV Ovarian Cancer: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO, Vol 18, Issue 1(Jan), 2000:106.

 • Monoterapie není dostatečná
 • Léčebné odpovědi, OS, riziko relapsu a úmrtí – PXL mono NESTAČÍ; cDDP mono / cDDP + PXL – podobné
 • Toxicita vyšší u cDDP mono oproti cDDP + PXL
 • Proto výhody cDDP + PXL !!

Muggia FM, et al: Phase III Randomized Study of Cisplatin Versus Paclitaxel Versus Cisplatin and Paclitaxel in Patient With Suboptimal Stage III or IV Ovarian Cancer: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO, Vol 18, Issue 1(Jan), 2000:106.ICON – 3 design

4 paralelní trialy
Zkoumané rameno TJ (Taxol + carboPt)
Kontrolní rameno CAP nebo carboplatina
? Přínos taxanů
? Účinnost platinového derivátu v monoterapii

ICON – 3

progression-free survival dle klinického stádia

Stadium počet příhod-progrese/počet zařazených
PXL + carboPt kontrolní skupina

I/II 43/143 (30.1%) 102/271 (37.6%)

III 324/453 (71.5%) 616/878 (70.2%) !!

IV 96/114 (84.2%) 182/215 (84.7%)Intraperitoneální aplikace

Ovariální karcinom může být charakterizován jako lokoregionální choroba
Potencionální výhody i.p. aplikace
Zvýšení koncentrace v postižené oblasti (vyšší koncentrace cytostatika v peritoneálním kompartmentu)
Snížení systémových nežádoucích účinků (oproti i.v. aplikované chemoterapie)Trojkombinace platina + paklitaxel +/- epirubicin

 • AGO-GINECO N = 1281 (TC, TE60C)

  • ORR 69% 77%

  • M PFS 17M 18M

  • M PFS u MR 21M 26M p=0.06

 • NSGO-EORTC-GCG-NCIC N = 888 (TC, TE75C)

  • ORR 80% 83%

  • CR 55% 65%

  • Data OS nejsou k dispozici, PFS nesignifikantní


Trojkombinace platina + paklitaxel +/- topotecan

ASCO 2003 – AGO/GINECO
TC 6x vs. TC 6x → TOPO 4x
Není zlepšení PFS i OS
ASCO 2003 – Italian Gyn Group
TC 6x vs. TCH
Není zlepšení PFS i OSPřidání dalších nových léků pro léčbu 1.linie ca ovarii??
Topo I inhibitors
→topotecan
→irinotecan
Anthracyclines (liposomal)→Doxil
Antimetabolites→gemcitabine
Platinum analogs→oxaliplatin

Jaké léky ?? Nakolik zvýší toxicitu??RADIONUKLIDY A PROTILÁTKY V 1.LINII LÉČBY??

32P i.p. vs. CP v adjuvanci (Young RC, JCO Dec2003)
Relaps 10yrs. 35 % vs. 28% - tj. o 29% riziko u CP
Risk úmrtí – o 17% nižší po CP chemo proti 32P (NS)
90Y i.p. + MoAb HMFG1 i.p. (Stewart JS, JCO 1990)
Minimální efekt – RR 2/25
131I i.p.+ MoAb HMFG1; HMFG2; AUA1; H17E2
140 mCi IIIA-IIIC 24 pts. (Epenetos AA, JCO 1987)
IIIC bez efektu
RR – 9 pts/16 pts (IIIA-B) , krátkodobé odpovědi

RADIONUKLIDY A PROTILÁTKY V 1.LINII LÉČBY??

90Y + MoAb proti MUC 1
konsolidace po adjuv.chemo
předběžné výsledky – prodloužení DFS
1.linie chemo +/- IFN γ (Winbichler, BJC 2000)
v rameni s IFN γ prodloužení OS signifikantně lepší (N=133)
Anti CA125 (Ovarex = oregovomab) – konsolidace po CR při adjuv.chemo; N=345
adj. chemo / adj. chemo → anti CA125 – předběžně prodloužení DFS i ? OS

Biologická léčba
??jen experiment??


Inhibitory angiogeneze
VEGFr tyrosin kinasa inhibitory
MMPIs (inhibitory matrix metalloproteáz)
Genová terapie
E1A lipidový komplex
Regulace p53
Replikace virů (ONYX-015)
Inhibitory signální transdukce
Monoklonální protilátky – např. anti-Her-2/neu (Herceptin)
Malé molekuly – např. EGFR TKI (ZD1839; OSI774; C225)

EGFR tyrosin kinasa inhibitory

ZD1839 (IRESSA)
OSI774 (TARCEVA)
Aplikace p.o., 1x denně
Toxicita: mírná, kůže/oko, G1, G3-4 raritně

Budoucí data ?? Integrace u ca ovarií do 1.linie terapie
s chemoterapií

Dnešní indikace – ORL ca, NSCLCSUMMARY

Standardní chemoterapie – carboplatina + paclitaxel
AČKOLI carboplatina + docetaxel může mít výhody v menší nehematologické toxicitě
Dosud není jednoznačně stanovena dávka platinového derivátu
Nová cytostatika mohou být v 1.linii zatím aplikovány jen při kombinaci se standardním režimem platina – taxan
Integrace nových agens – biologická terapie – může být jen v rámci kombinace platina – taxan

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004