Chirurgická léčba nádorů hlavy a krku – část I.

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 19

Autoři: Jaroslav Kraus; Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.; Jan Kastner

Operace krčních uzlin
Anatomický popis skupin uzlin složitý a nepraktický
1991: Rozdělení krku na oblasti I-VI

2002: Zpřesnění klasifikace – další podoblasti


Bloková disekce krčních uzlin
- Základní operace
- Odstranění všech lymfatických uzlin spolu s obklopující tukovou tkání
Úplná (disekce všech oblastí – I-V) x Selektivní (vybrané oblasti)
Radikální – úplná disekce s odstraněním všech lymfatických struktur spolu s nelymfatickými strukturami

 • M.sternocleidomastoideus
 • V.jugularis interna
 • N.accessorius


Radikální modifikovaná (typ I-III) – šetření nelymfatických struktur
Radikální rozšířená – odstranění dalších struktur (a.carotis ext., n.X, n.XII atd.)
Elektivní – disekce při klinicky neprokázaných metastázách (cN0)

Bloková disekce krčních uzlinKarcinomy hlavy a krku

 • Až 30% cN0 je pN+
 • Prognosa onemocnění se významně zhoršuje s rozsahem uzlinového postižení
 • Regionální krční metastasy zhoršují přežití až o 50 %Bloková disekce krčních uzlin
Indikace

 • Klinicky prokázané metastasy do krčních uzlin
 • Vysoká pravděpodobnost mikrometastáz při cN0 (elektivní blok)

  • Slinné žlázy – high-grade ca
  • Dutina ústní a oropharynx – => T2
  • Hypopharynx a supraglottis – => T2 (téměř vždy)
  • Glottis – =>T3
 • Kontralaterální výkon

  • Kontroverzní otázka – nejednotný názor (i u meta z neznámého prim. tu)
  • Tumory při střední čáře
 • Kritéria operability

  • Kontroversní a relativní
  • Infiltrace a.carotis interna a hluboké krční svaloviny


  Operace krčních uzlin
  Exstirpace jediné uzliny
  Diagnostická – omezené indikace
  Sentinelová uzlina
  - Spíše experimentálně – rutinně se nevyužívá (x melanom, mamma)
  - Morbidita blokové disekce (modifikované) je nízká
  - Zatím bez jednoznačných výsledků na větších souborech
  Terapeutická – neprovádí se

  Exstirpace jediné krční uzliny při klinicky zjevné metastase je postupem non lege artis

  Slinné žlázy  Chirurgie – příušní žláza

  • Exstirpace

   • Omezené indikace – benigní tumory, PLA do cca 2 cm při kaudálním okraji žlázy (extrakapsulární exstirpace)
  • Superficiální parotidektomie

   • Odstranění celého povrchového listu žlázy s tumorem
  • Totální parotidektomie

   • Konservativní - s šetřením n.VII
   • Radikální - s resekcí n.VII
  Komplikace
  - Porucha inervace n.VII (hypomobilita obličeje, lagoftalmus)
  - Slinná píštěl
  - Porucha citlivosti aurikulární oblasti (n.auricularis magnus)
  - Freyové syndrom

  Chirurgie – GSM
  Exstirpace
  - Parciální výkony se neprovádějí
  - Často jako součást bloku oblasti I
  Prezervace ramus marginalis n. VII
  Podvaz vasa facialia
  Podvaz ductus Whartoni (přebíhá přes n. lingualis)


  Chirurgie – GSL a malých slinných žlaz

  Exstirpace
  - Parciální výkony se neprovádějí
  Tumory malých slinných žlaz mohou být kdekoli v dutině ústní
  - Často tvrdé patro nebo parafaryngeální tumory


  Dutina ústní


  Chirurgie – dutina ústní

  Perorální resekce
  - Omezené indikace – dobře přístupné tumory
  Zevní přístupy šetřící mandibulu
  - Kombinovaný přístup – „pull-through“
  Zevní přístupy s mandibulotomií (-ektomií)
  - Transmandibulární bukofaryngektomie - mandibulární split
  - Marginální resekce mandibuly
  - Segmentální resekce mandibuly

  Perorální resekce


  Pull through

  Malé tumory (T1-T2)
  Ventrálně či laterálně umístěné
  cN+ nebo vysoké riziko pN+
  Nepostižená kost

  Mandibulární split

  - Posteriorně nebo postero-laterálně umístěné tumory
  - Nepostižená kost

  Marginální resekce mandibuly

  Přední marginální mandibulektomie

  Zadní marginální mandibulektomie

  Tumory v těsné blízkosti čelisti
  Minimální kortikální invaze
  KI: bezzubá čelist, st. p. RT

  Oropharynx


  Chirurgie – oropharynx

  Perorální resekce
  - Velmi omezené indikace – malé dobře přístupné tumory
  Zevní přístupy šetřící mandibulu
  - Laterální faryngotomie
  - Mediální faryngotomie
  Zevní přístupy s mandibulotomií (-ektomií)
  - Laterální faryngotomie s frézováním úhlu čelisti
  - Transmandibulární bukofaryngektomie (BPTM) - mandibulární split
  - BPTM s resekcí laterálního segmentu čelisti (COMMANDO)

  Laterální faryngotomie

  - Tumory tonsily a kořene jazyka
  - Bez významného šíření kraniálně

  - Omezený přehled

  Mediální faryngotomie

  - Suprahyoidní
  - Infrahyoidní
  - Transhyoidní


  BPTM - Mandibulární split

  Mandibulotomie
  - Mediální
  - Paramediální
  - (Para)laterální
  Kost nepostižená tumorem


  BPTM - Mandibulární split
  BPTM – Segmentální resekce
  Tonsilární fossa
  Vzadu uložené tumory
  Postižení pterygoidních svalů


  BPTM – Segmentální resekce


  BPTM – Hemimandibulektomie

  Masivní infiltrace měkkých tkání
  Postižení spongiosy čelisti
  Postižení mandibulárního kanálu
  Primární kostní tumory čelisti


  BPTM – Hemimandibulektomie
  Exartikulace nebo resekce kloubního výběžku
  Při šíření podél vertikálního ramene čelisti  BPTM – Hemimandibulektomie
  Chirurgie – oropharynx
  Komplikace
  - Oropharyngeální píštěl
  - Osteoradionekrosa čelisti
  - Nezhojení osteosyntesy čelisti
  - Poruchy okluse
  - Poruchy polykání
  - Poruchy artikulace

  Možnosti rekonstrukce
  Primární sutura
  - Bez rekonstrukce
  - Místní posun tkání

  Volný štěp
  Stopkaté laloky
  - Platysmální
  - Pektorální
  - Submentální, SCM, etc.
  Volné laloky
  - „Čínský“
  - Fibulární
  - Laterální stehenní, z přímého svalu břišního etc.

  Platysmální lalok
  “Čínský lalok“


Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005