Čo vieme nového po kongresoch ASCO 2005 a WCLC 2005 v oblasti liečby NSCLC

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 001

Autoři: P. Beržinec

Význam ASCO (American Society of Clinical Oncology) a WCLC (World Conference on Lung Cancer) v roku 2005 priniesli vyše 2000 prednášok, posterov a abstraktov zameraných na všetky aspekty diagnostiky a liečby karcinómu pľúc. Viaceré z nich budú mať významný a bezprostredný dosah na klinickú prax. Uvedený je prehľad kľúčových štúdií fázy III zameraných na liečbu NSCLC (nemalobunkového karcinómu pľúc).
Adjuvantná chemoterapia Séria úspešných štúdií zameraných na adjuvantnú chemoterapiu operabilného NSCLC v štádiu IB – IIIA (IALT, NCIC JBR10, CALGB 9633), publikovaných v roku 2004, pokračovala štúdiou ANITA. V štúdii bolo potvrdené zlepšené prežitie pacientov liečených po resekcii NSCLC chemoterapiou vinorelbin/cisplatina v porovnaní s kontrolnou skupinou bez chemoterapie: medián prežitia: 65,8 verzus 43,7 mes, prežitie 5 rokov: 51 % verzus 43 % (Rossell R et al, WCLC 2005). Výsledky podporili aktuálnu pozíciu adjuvantnej chemoterapie ako štandardu liečby včasného NSCLC.
Indukčná chemoterapia Štúdia EORTC 08941 bola zameraná na porovnanie chirurgickej resekcie nádoru verzus rádioterapia (RT) po indukčnej chemoterapii u pacientov s NSCLC v štádiu IIIAN2 (overené mediastinoskopiou). Skúmané boli schémy chemoterapie na báze platiny, vrátane kombinácií s etoposidom, paklitaxelom, docetaxelom atď. Najčastejšie a s najvyšším percentom docielených odpovedí na liečbu (65 %) bola použitá kombinácia gemcitabín/cisplatina. Po 3 cykloch chemoterapie boli pacienti, ktorí docielili odpoveď na liečbu alebo stabilizáciu ochorenia, randomizovaní k resekcii alebo k RT v TD 60 Gy. Medián prežitia, prežitie 2 a 5 rokov v skupine operovaných pacientov: 16,4 mes, 35 % a 16 %, v skupine s RT: 17,5 mes, 41 %, 13 %. Rozdiely neboli štatisticky preukazné. Podľa EORTC je štandardom liečby NSCLC v štádiu IIIAN2 chemorádioterapia (Van Meerbeeck JP et al, ASCO 2005). Na skutočnosť, že z multimodálnej liečby s použitím resekcie nádoru môže mať úžitok určitá podskupina pacientov s IIIAN2 štádiom, poukázali nové analýzy výsledkov Intergroup Trial 0139 (High Priority Trial NCI USA). Chirurgická resekcia bola výhodnejšia ako rádioterapia iba pri docielení pN0 a ak nebola nutná pulmonektómia. V tejto podskupine pacientov bolo prežitie 5 rokov 41 % v porovnaní s 8 % prežívajúcimi 5 rokov v skupine liečenej po indukčnej liečbe rádioterapiou (Albain, KS et al, ASCO 2005).
Liečba pokročilého/metastázovaného NSCLC V štúdii ECOG 4599 kombinácia paclitaxelu s karboplatinou a bevacizumabom v porovnaní s rovnakou kombináciou bez bevacizumabu docielila preukazne vyššiu odpoveď na liečbu (27 % : 10 %) a dlhšie prežitie (medián 12,5 : 10,2 mes). Ide o prvú štúdiu fázy III, v ktorej bola v prvej línii liečby úspešne použitá cielená biologická liečba, v tomto prípade anti-VEGF monoklonálna protilátka (Sandler AB et al, ASCO 2005).
Druhá línia liečby Liečba pemetrexedom bola v známej štúdii fázy III rovnako efektívna a menej toxická ako liečba docetaxelom. Aktuálne analýzy ukázali, že liečba pemetrexedom bola úspešná aj v skupine pacientov predliečených gemcitabínom a cisplatonou – medián prežitia: 9,1 mes, pri použití prvolíniovej schémy s taxánom: 7,4 mes (Bunn PA et al, WCLC 2005). Štúdia ISEL bola zameraná na posúdenie efektivity gefitinibu u pacientov,ktorí zlyhali na chemoterapiu v prvej alebo v druhej línii a progredovali do 90 dní po jej ukončení alebo nemohli v nej pokračovať pre toxicitu. Randomizovaných bolo 1692 pacientov. Výsledok nenaplnil očakávania. Medián prežitia pri gefitinibe bol 5,6mes, při placebe 5,1mes(p=0,11). Preukazný benefit v dĺžke prežitia bol v skupine celoživotných nefajčiarov a v ázijskej populácii (Thatcher N et al, WCLC 2005). V tejto súvislosti je zaujímavá aj štúdia SWOG 0023 – po liečbe chemoterapiou a rádioterapiou pri NSCLC v štádiu IIIB bola použitá udržiavacia liečba gefitinibom alebo placebom. Štúdia bola predčasne ukončená vzhľadom na nemožnosť docieliť predpokladané zlepšenie prežitia gefitinibom.V čase ukončenia štúdie bol medián prežitia pacientov s udržiavacou liečbou gefitinibom19mesiacov a s placebom 29 mesiacov (Kelly K et al, ASCO 2005). Pozornosť si zasluhuje celý rad ďalších prác, napríklad so zameraním na predikciu efektivity cielenej biologickej liečby a/alebo chemoterapie (Lynch TJ et al, ASCO 2005, Tsao MS et al, ASCO 2005, Rosell R et al, WCLC 2005), liečbu starších pacientov (Takeda K et al, ASCO 2005, Hesketh PJ et al, ASCO 2005) a ďalšie. Tieto práce a ich analýzy možno nájsť na internete, medzi inými aj na stránkach www. asco. org, www. clinicalcareoptions. com, www. krebsgesellschaft. de.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005